Drop Down Menu

 

 

 

A:
ŠȎ, . .
Ȏ,

 

:
Š
, 2024.


:


:
, . .

:
, . ,
, . ,


:
E-mail: jasmina.radosavljevic@znrfak.ni.ac.rs

E-mail: ana.vukadinovic@znrfak.ni.ac.rs

A:
Ȏ-Ȏ
 

:
ȣ, E
, 2023.


:


:
, . .

:
, . ,
, . ,

, . ,


ISBN  978‐86‐6093‐100-1

:
E-mail: jelena.malenovic@znrfak.ni.ac.rs

A:
Ȏ

:
ӣ,
, 2023.


:


:
, . .


ISBN  978‐86‐6093‐113-1

 

:
E-mail: vladimir.stankovic@znrfak.ni.ac.rs

A:
Ȏ

:

, 2023.


:


:
, . .

311(075.8)

004.42EXCEL
ISBN  978‐86‐6093‐116-2
COBISS.SR-ID
129318409
 

:
E-mail: milos.cvetkovic@znrfak.ni.ac.rs

A:
Ȏ

:
ȣ Ō Ō,
, 2021.


:


:
, . .

662:61(075.8)(076)

539.91(075.8)(076)
ISBN  978‐86‐6093‐099-8
COBISS.SR-ID 30284041

 

:
E-mail: milan.protic@znrfak.ni.ac.rs

 

A:
Ȏ, Ȏ

:
Š
, 2021.


:


:
, . .

:
, . .,
, ,

 

005:502(075.8)

502/504 (075.8)
ISBN  978‐86‐6093‐098-1
COBISS.SR-ID 32181257

 

:
E-mail: snezana.zivkovic@znrfak.ni.ac.rs
E-mail:
slobodan.milutinovic@znrfak.ni.ac.rs

A:
ΣȎ, ţ Ȏ, ΣȎ

:

, 2021.


:


:
, . .

:
, . .
, . ,

, . .

 

502.1:502.51(075.8), 628.1/.3(075.8)
ISBN  978‐86‐6093‐101‐8
COBISS.SR-ID 40461833

 

:
E-mail: marina.stojanovic@znrfak.ni.ac.rs
E-mail:
dejan.vasovic@znrfak.ni.ac.rs

E-mail: ana.miltojevic@znrfak.ni.ac.rs

A:
ţ Ȏ

:
Ō Σ
, 2020.


:


:
, . .

:
. ,
. , ,

 

537.531(075.8)

614.87:537.531(075.8)
ISBN  978‐86‐6093‐093‐6
COBISS.SR-ID 31149321

 

:
E-mail: dejan.krstic@znrfak.ni.ac.rs

A:
Ȏ-Ȏ

:
ȣ,
, 2021.


:


:
, . .

:
. ,
. ,

. , . .,

 

620.9(075.8)
ISBN  978‐86‐6093‐100‐1
COBISS.SR-ID 31149321

 

:
E-mail: jelena.malenovic@znrfak.ni.ac.rs

A:
Ȏ, Ȏ,

:
Σ
, 2020.


:


:
, . .

:
, . , ,
, . , - ,

 

534.831(075.8)
ISBN  978‐86‐6093‐0950
COBISS.SR-ID
18132489

 

:
E-mail: momir.prascevic@znrfak.ni.ac.rs

A:
ң Ȏ

:
̊
, 2020.


:


:
, . .

:
. ,
. ,

 

502.521(075.8)
631.4(075.8)

ISBN  978‐86‐6093‐094‐3
COBISS.SR-ID 16400393

 

:
E-mail: tatjana.golubovic@znrfak.ni.ac.rs

A:
Ȏ

:
Š ,
, 2020.


:


:
, . .

:
. ,

. , 

 

005:502.21(075.8)
502.171(075.8)
502/504(075.8)

ISBN  978-86-6093-097-4
COBISS.SR-ID 18136585


:
E-mail: slobodan.milutinovic@znrfak.ni.ac.rs

A:
ţ Ȏ, . ΣȎ, . Ȏ

:
,


:


:
, . .

:
E-mail: dejan.krstic@znrfak.ni.ac.rs

A:
A Ȏ Ȏ

:
,
, 2020.


:


:
, . .

:
, . .
, . .


340.13(075.8)
331.45/.46(075.8)
502.14::34(075.8)

ISBN  978-86-6093-096-7
COBISS.SR-ID
18134281


:
E-mail: aleksandra.ilic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
AMELIJA ĐORĐEVIĆ, VLADICA STEVANOVIĆ

Naziv izdanja:
EKOLOŠKI RIZIK
Prvo izdanje, 2020.

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU
, UNIVERZITET U NIŠU

Za izdavača:
dr Momir Praščević, red.prof.

Recenzenti:
dr Nenad Živković, - Fakultet zaštite na radu u Nišu
dr Jasmina Radosavljević - Fakultet zaštite na radu u Nišu

UDK: 502/504:(075.8)
614.7(075.8)

ISBN  978-86-6093-091-2
COBISS.SR-ID 282638604

Kontakt:
E-mail: amelija.djordjevic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
IVAN KRSTIĆ

Naziv izdanja:
TEHNOLOŠKI SISTEMI I ZAŠTITA
Prvo izdanje, 2018.

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
dr Momir Praščević, red.prof.

Recenzenti:
dr Branislav Anđelković - Fakultet zaštite na radu u Nišu
dr Ivana Banković Ilić - Tehnološki Fakultet u Leskovcu

UDK: 331.45/.46:66(075.8)
502/504:66(075.8)
ISBN  978-86-6093-087-5
COBISS.SR-ID 259611916

Kontakt:
E-mail: ivan.krstic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
IVAN KRSTIĆ
BRANISLAV ANĐELKOVIĆ

Naziv izdanja:
PROFESIONALNI RIZIK
Prvo izdanje, 2013.

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
dr Ljiljana Živković, red.prof.

Recenzenti:
dr Žarko Janković - Fakultet zaštite na radu u Nišu
dr Ljiljana Blagojević - Fakultet zaštite na radu u Nišu

UDK: 316.45/.46(075.8)
ISBN  978-86-6093-046-2
COBISS.SR-ID 197613324

Kontakt:
E-mail: ivan.krstic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
EMINA MIHAJLOVIĆ
 

Naziv izdanja:
CIVILNA ZAŠTITA
Prvo izdanje, 2016.

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
dr Momir Praščević, red. prof.

Recenzenti:
dr Žarko Janković - Fakultet zaštite na radu u Nišu
dr Dragan Mlađan - Kriminalističko policijska akademija, Beograd

UDK: 355.58(075.8), 351.86(075.8)
ISBN  978-86-6093-077-6
COBISS.SR-ID 229344012

Kontakt:
E-mail: emina.mihajlovic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
SLOBODAN MILUTINOVIĆ
JASMINA RADOSAVLJEVIĆ

 

Naziv izdanja:
INDUSTRIJSKI OBJEKTI
Drugo izdanje, 1998.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
dr Mroslav Mijailović, dekan

Recenzenti:
dr Tomislav Pavlović, red. prof. - Filozofski fakultet u Nišu
dr Grozdana Radivojević, van. prof. - Građevinski fakultet Nišu

 

UDK: 725.4(075.8)
ISBN  86-80261-12-2
COBISS.SR-ID 63009548

 

Kontakt:
E-mail: slobodan.milutinovic@znrfak.ni.ac.rs
E-mail: jasmina.radosavljevic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
SLOBODAN MILUTINOVIĆ
 

Naziv izdanja:
ODRŽIVO STANOVANJE
Prvo izdanje, 2011.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Ljiljana Živković, dekan

Recenzenti:
dr Petar Mitković, redovni profesor Univerziteta u Nišu
dr Goran Jovanović, docent Univerziteta u Nišu

 

UDK: 728.1(075.8)

502.131.1:728.1(075.8)
ISBN  978-86-6093-028-8
COBISS.SR-ID 181738764

 

Kontakt:
E-mail: slobodan.milutinovic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
SUZANA M. SAVIĆ, MIROLJUB D. GROZDANOVIĆ,
EVICA I. STOJILJKOVIĆ
 

Naziv izdanja:
POUZDANOST I BEZBEDNOST SISTEMA

Prvo izdanje, 2014.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Ljiljana Živković, dekan

Recenzenti:
Prof. dr Vojislav Miltenović, prof. dr Miomir Stanković,
prof. dr Mirjana Vidanović

 

UDK: 621-192(075.8) - 519.873(075.8)

ISBN  978-86-6093-061-5
COBISS.SR-ID 212331532

 

Kontakt:
E-mail: suzana.savic@znrfak.ni.ac.rs
E-mail: evica.stojiljkovic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
MIHAILO N.D. ĐURĐANOVIĆ, IVAN M. MIJAILOVIĆ, SRĐAN M. GLIŠOVIĆ, DRAGAN M. KULAŠEVIĆ
 

Naziv izdanja:
OSNOVI INŽENJERSKE GRAFIKE

Prvo izdanje, 2009.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
dr Dragan Spasić, red. prof.

Recenzenti:
dr Biserka Marković, red. prof. - Građevinsko-arhitektonski fakultet, u Nišu

dr Miroslav B. Đurđanović, red. prof. - Mašinski fakultet u Nišu

 

UDK: 744/514.18/004.92(075.8)

ISBN  978-86-80261-95-9
COBISS.SR-ID 157524492

 

Kontakt:
E-mail: ivan.mijailovic@znrfak.ni.ac.rs
E-mail: srdjan.glisovic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
SONJA PAVLOVIĆ-VESELINOVIĆ
 

Naziv izdanja:
ERGONOMSKI RIZIK

Prvo izdanje, 2013.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Ljiljana Živković, dekan

Recenzenti:
dr Miroljub Grozdanović - Fakultet zaštite na radu u Nišu

dr Jovica Jovanović - Medicinski fakultet u Nišu

dr Mirjana Kocić - Medicinski fakultet u Nišu

 

UDK: 331.101.1

ISBN  978-86-6093-045-5

COBISS.SR-ID 197548044

 

Kontakt:
E-mail: sonja.pavlovic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
SNEŽANA ŽIVKOVIĆ
 

Naziv izdanja:
MOTIVACIJA ZA ZAŠTITU NA RADU
Prvo izdanje, 2007.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
dr Dragan Spasić, red.prof.

Recenzenti:
Prof. dr  Slobodanka Zdravković - Fakultet zaštite na radu u Nišu

Prof. dr Dragan Spasić - Fakultet zaštite na radu u Nišu

 

UDK: 331.101.3, 331.45/.46

ISBN  978-86-80261-85-0

COBISS.SR-ID 145776140

 

Kontakt:
E-mail: snezana.zivkovic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
,


 

Naziv izdanja:
TEORIJA ORGANIZACIJE

Naslov originala:
Drugo stereotipno izdanje,
2009.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU - Eksterni udžbenik

Za izdavača:
dr Dragan Spasić, red.prof.

Recenzent i stručni redaktor:
Snežana Živković - Fakultet zaštite na radu u Nišu

 

UDK: 338.3.01(075.8), 005(075.8)

ISBN  978-86-6093-0001-1

COBISS.SR-ID 168011276

 

Kontakt:
E-mail: snezana.zivkovic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
SNEŽANA ŽIVKOVIĆ
 

Naziv izdanja:
ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA
Prvo izdanje, 2011.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
dr
Ljiljana Živković, red.prof.

Recenzenti:
dr Slobodanka Zdravković

dr Desimir Jovanović

dr Milovan Vidaković

 

UDK: 614.84(075.8)

ISBN  978-86-6093-029-5

COBISS.SR-ID 182234124

 

Kontakt:
E-mail: snezana.zivkovic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
SNEŽANA ŽIVKOVIĆ
 

Naziv izdanja:
PSIHOLOGIJA GRUPA
Prvo izdanje, 2012.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
dr
Ljiljana Živković, red.prof.

Recenzenti:
dr Vladimir Nešić

dr Zorica Marković

 

UDK: 316.62:159.9(075.8)

ISBN  978-86-6093-041-7

COBISS.SR-ID 193500172

 

Kontakt:
E-mail: snezana.zivkovic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
SNEŽANA ŽIVKOVIĆ

DARKO PALAČIĆ
 

Naziv izdanja:
UPRAVLJANJE BEZBEDNOŠĆU U POSLOVNIM ORGANIZA-CIJAMA U SRBIJI I HRVATSKOJ - KOMPARATIVNA ANALIZA
Prvo izdanje, 2015.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
dr
Ljiljana Živković, red.prof.

Recenzenti:
Prof. dr Branislav Anđelković, Fakultet zaštite na radu u Nišu

Prof. dr Marijan Cingula, Ekonomski fakultet Zagreb, Hrvatska

Prof. dr Vesna Stojanović-Aleksić, Ekonomski fakultet u Kragujevcu

 

UDK: 005.334:658.1(497.11), 005.334:658.1(497.5)

ISBN  978-86-6093-069-1

COBISS.SR-ID 216493580

 

Kontakt:
E-mail: snezana.zivkovic@znrfak.ni.ac.rs

Autoir:
MOMIR PRAŠČEVIĆ
DRAGAN CVETKOVIĆ

 

Naziv izdanja:
BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI
Prvo izdanje, 2005.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
dr Draga Spasić
, red.prof.

Recenzenti:
dr Dragan Veličković - Fakultet zaštite na radu u Nišu

dr Nikola Lilić - Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu

 

UDK: 534.7/.8(075.8)

ISBN  86-80261-53-X

COBISS.SR-ID 12551628

 

Kontakt:
E-mail: momir.prascevic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
DRAGAN CVETKOVIĆ
MOMIR PRAŠČEVIĆ

 

Naziv izdanja:
BUKA I VIBRACIJE
Prvo izdanje, 2005.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
dr Dragan Spasić
, red.prof.

Recenzenti:
dr Petar Pravica - Elektrotehnički fakultet u Beogradu

dr Nikola Lilić - Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu

 

UDK: 534.83/(075.8)

ISBN  86-80261-45-9

COBISS.SR-ID 127576332

 

Kontakt:
E-mail: dragan.cvetkovic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
DRAGAN CVETKOVIĆ
MOMIR PRAŠČEVIĆ

DARKO MIHAJLOV

 

Naziv izdanja:
FIZIČKE ŠTETNOSTI - ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA
Prvo izdanje, 2013.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
dr Ljiljana Živković
, red.prof.

Recenzenti:
dr Dragan Veličković - Fakultet zaštite na radu u Nišu

 

UDK: 534.7/.8(075.8)(076)
537.531(075.8)(076)

ISBN  978-86-609-050-9

COBISS.SR-ID 201437708

 

Kontakt:
E-mail: dragan.cvetkovic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
BRANISLAV ANĐELKOVIĆ
IVAN KRSTIĆ

 

Naziv izdanja:
TEHNOLOŠKI PROCESI I ŽIVOTNA SREDINA
Prvo izdanje, 2002.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU
Jugoslovenski savez društava inženjera i tehničara zaštite


Za izdavača:
dr Branislav Anđelković


Recenzenti:
dr Branislav Nikolić, red. prof. - Fakultet zaštite na radu u Nišu

dr Vlada Veljković, red.prof. - Tehnološki fakultet u Leskovicu

 

ISBN  86-63-129-03-9

 

Kontakt:
E-mail: branislav.andjelkovic@znrfak.ni.ac.rs

E-mail: ivan.krstic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
LJILJANA BLAGOJEVIĆ
 

Naziv izdanja:
ŽIVOTNA SREDINA I ZDRAVLJE
Prvo izdanje, 2012.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
dr Ljiljana Živković
, red.prof.

Recenzenti:
Prof. dr Radunka MItrović, Medicinski fakultet u Nišu

Prof. dr Branislav Anđelković, Fakultet zaštite na radu u Nišu

Prof. dr Branislav Petrović, Medicinski fakultet u Nišu

 

UDK: 614.7(075.8)
ISBN  978-86-6093-033-2

COBISS.SR-ID 130837260

 

Kontakt:
E-mail: ljiljana.blagojevic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
VIOLETA ALEKSIĆ, MIRJANA VIDANOVIĆ, MIOMIR STANKOVIĆ

 

Naziv izdanja:
MATEMATIKA 1

ELEMENTI TEORIJE I ZADACI SA REŠENJIMA - 1. DEO
Treće izdanje
, 2017.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
dr Ljiljana Živković
, red.prof.

Recenzent:
Prof. dr Vladimir Rakočević, PMF, Niš

Prof. dr Slobodan Tričković, GAF, Niš

 

UDK: 512.64(075.8) (076)

512.12(075.8)(076)

ISBN  978-86-80261-64-5
COBISS.SR-ID 168486156

 

Kontakt:
E-mail: violeta.aleksic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
MIRJANA VIDANOVIĆ, VIOLETA ALEKSIĆ, MIOMIR STANKOVIĆ

 

Naziv izdanja:
MATEMATIKA 2

ELEMENTI TEORIJE I ZADACI SA REŠENJIMA - 2. DEO
Drugo izdanje
, 2017.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
dr Ljiljana Živković
, red.prof.

Recenzent:
Prof. dr Vladimir Rakočević, PMF, Niš

Prof. dr Slobodan Tričković, GAF, Niš

 

UDK: 517.5(075.8) (076)

517.3(075.8)(076)

ISBN  978-86-6093-007-3
COBISS.SR-ID 168485644

 

Kontakt:
E-mail: mirjana.vidanovic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
VESNA NIKOLIĆ
 

Naziv izdanja:
TEORIJA I ORGANIZACIJA OBRAZOVANJA ZA ZAŠTITU
Ponovljenovo izdanje, 2017.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
dr Ljiljana Živković
, red.prof.

Recenzenti:
Prof. dr
Miomir Despotović

Prof. dr Milenko Kundačina

Prof. dr Nenad Kacian

 

UDK: 37.033:502/504 - 371.3::504
ISBN  978-86-6093-
039-4

COBISS.SR-ID 189426956

 

Kontakt:
E-mail: vesna.nikolic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
DESIMIR JOVANOVIĆ

DUŠICA TOMANOVIĆ
 

Naziv izdanja:
DINAMIKA POŽARA
Prvo izdanje, 2002.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Miroljub Grozdanović


Recenzenti:
Prof. dr
Bratislav Blagojević, Mašinski fakultet u Nišu

Prof. dr Đorđe Simić, Fakultet zaštite na radu u Nišu

 

UDK: 614.841.4

536.46
ISBN  978-86-
80261-36-X

COBISS.SR-ID 100321292

 

Kontakt:
E-mail: dusica.tomanovic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
EMINA MIHAJLOVIĆ

MLAĐAN DRAGAN

ŽARKO JANKOVIĆ

 

Naziv izdanja:
PROCESI I SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA
Ponovljeno izdanje, 2007.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Dr Dragan Spasić, red. prof.


Recenzenti:
Dr
Milovan Purenović, red.prof. - Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Dr Dušica Tomanović, doc. - Fakultet zaštite na radu u Nišu

Dr Danilo Popović,  doc. - Fakultet zaštite na radu u Nišu

 

UDK: 614.84 (075.8)

ISBN  978-86-80261-21-1

 

Kontakt:
E-mail: emina.mihajlovic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
MARINA STOJANOVIĆ

TATJANA GOLUBOVIĆ
 

Naziv izdanja:
OSNOVI OPŠTE I NEORGANSKE HEMIJE SA ZADACIMA
Prvo izdanje, 2014.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Ljiljana Živković


Recenzenti:
Dr
Radisav Palić, red.prof. - Prirodno - matematički fakultet u Nišu

Dr Danilo Popović, vanr. prof. - Fakultet zaštite na radu u Nišu

 

UDK: 544(075.4) - 546(075.8
ISBN  978-86-6093-060-8

COBISS.SR-ID 209937676

 

Kontakt:
E-mail: marina.stojanovic@znrfak.ni.ac.rs

E-mail: tatjana.golubovic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
MARINA MITIĆ-ZLATKOVIĆ

DANILO B. POPOVIĆ
 

Naziv izdanja:
OSNOVI ORGANSKE HEMIJE SA ANALITIKOM
Prvo izdanje, 2003.

 

Izdavač:
IZDAVAČKA JEDINICA UNIVERZITETA U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Zoran Milenković, rektor Univerziteta u Nišu


Recenzenti:
Dr
Radisav Palić, red.prof. - Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Dr Gordana Grubor-Lajšić, red.prof. - Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

Dr Siniša Đorđević, red.prof. - Tehnološki fakultet u Leskovcu

 

ISBN  86-7181-062-3

 

Kontakt:
E-mail: marina.stojanovic@znrfak.ni.ac.rs

E-mail: danilo.popovic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
BRANISLAV ANĐELKOVIĆ

 

Naziv izdanja:
OSNOVI SISTEMA ZAŠTITE
Prvo izdanje, 2010.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Ljiljana Živković


Recenzenti:
dr Suzana Savić,
red.prof. - Fakultet zaštite na radu u Nišu

dr Ljubiša papić, red. prof. - Tehnički fakultet u Čačku

dr Novica Staletović, docent - Fakultet za menadžment graditeljstva u Beogradu

 

UDK: 331.45/.46(075.8)    502/504(075.8)    614.8.084(075.8)
ISBN  978-86-6093-018-9

COBISS.SR-ID 180624908

 

Kontakt:
E-mail: branisalv.andjelkovic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
GORAN RISTIĆ

 

Naziv izdanja:
KOMUNALNI SISTEM - UPRAVLJANJE KVALITETOM

ŽIVOTNE SREDINE URBANIH PODRUČJA
Prvo izdanje, 2015.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Ljiljana Živković


Recenzenti:
dr Nenad Živković,
red. prof. - Fakultet zaštite na radu u Nišu

dr Goran Vujić, vanr. prof. - Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

dr Ljiljana Takić, vanr. prof. - Tehnološki fakultet u Leskovcu

 

UDK: 502/504   502:711.4   628.4   351.824.11(497.11)

ISBN  978-86-6093-064-6

COBISS.SR-ID 212830988

 

Kontakt:
E-mail: goran.ristic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
GORAN RISTIĆ

 

Naziv izdanja:
UPRAVLJANJE KVALITETOM ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKE OSNOVE
Prvo izdanje, 2015.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Ljiljana Živković


Recenzenti:
dr Nenad Živković,
red. prof. - Fakultet zaštite na radu u Nišu

dr Branislav Anđelković, red.prof. - Fakultet zaštite na radu u Nišu

dr Milan Kukrika, red.prof. - Geografski fakultet u Beogradu

 

UDK: 502/504   574.1/5

ISBN  978-86-6093-063-9

COBISS.SR-ID 212822796

 

Kontakt:
E-mail: goran.ristic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
GORAN RISTIĆ

 

Naziv izdanja:
MENADŽMENT KVALITETOM ŽIVOTNE SREDINE
Prvo izdanje, 2009.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Dragan Spasić


Recenzenti:
dr Nenad Živković,
red. prof. - Fakultet zaštite na radu u Nišu

dr Vidoje Stefanović, red. prof. - Prirodno-matematički fakultet u Nišu

dr Milan Kukrika, red. prof. - Geografski fakultet u Beogradu

dr Ljubiša papić, red. prof. - Tehnički fakultet u Čačku

 

UDK: 005.6:502   502/504

ISBN  978-86-6093-009-7

COBISS.SR-ID 169996556

 

Kontakt:
E-mail: goran.ristic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
DRAGAN SPASIĆ

 

Naziv izdanja:
EKONOMIKA ZAŠTITE NA RADU
Četvrto izdanje, 2003.

 

Izdavač:
GRAFIKA GALEB NIŠ

Za izdavača:
Dragan Cvetković


Recenzent:
Prof. dr Jakov Milutinović

 

UDK: 331.45/46:33(075.8)

ISBN  86-74-80-017-3!

COBISS.SR-ID 103352076

 

Kontakt:
E-mail: dragan.spasic@znrfak.ni.ac.rs
 

Autor:
MIROLJUB GROZDANOVIĆ

 

Naziv izdanja:
ERGONOMSKO PROJEKTOVANJE - DELATNOSTI ČOVEKA - OPERATERA
Prvo izdanje, 1999.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Miroslav Mijailović


Recenzent:
Prof. dr Momir Čulić,

Prof. dr Suzana Savić

 

UDK: 331.101.1 (075.8)

ISBN  86-80261-27-0

COBISS.SR-ID 72620300

 

Kontakt:
E-mail: suzana.savic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
JASMINA RADOSAVLJEVIĆ

 

Naziv izdanja:
PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Prvo izdanje, 2010.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Ljiljana Živković


Recenzent:
dr Nenad Živković, red. prof. - Fakultet zaštite na radu u Nišu

dr Nikola Cekić, red. prof. - Građevnski fakultet u Nišu

 

UDK: 711.1(075.8)

502.15(075.8)

ISBN  86-6093-018-2

COBISS.SR-ID 175909132

 

Kontakt:
E-mail: jasmina.radosavljevic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
ŽARKO JANKOVIĆ

 

Naziv izdanja:
TEHNIČKI SISTEMI ZAŠTITE 2
Drugo izdanje, 2017.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Ljiljana Živković


Recenzent:
dr Dragan Cvetković, red. prof. - Fakultet zaštite na radu u Nišu

dr Milan Blagojević, red. prof. - Fakultet zaštite na radu u Nišu

 

UDK: 331.45/.46:621.7/.9(075.8)

ISBN  978-86-6093-044-8

COBISS.SR-ID 194730252

 

Kontakt:
E-mail: zarko.jankovic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
ŽARKO JANKOVIĆ

 

Naziv izdanja:
ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SISTEMA
I
zdanje
, 2017.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Momir Praščević


 

Kontakt:
E-mail: zarko.jankovic@znrfak.ni.ac.rs

 

 

Na osnovu člana 104. Statuta Fakulteta zaštite na radu u Nišu br. 03-262/4 od 17.06.2011. godine, Nastavno-naučno veće Fakulteta na sednici održanoj 04.04.2017. godine, donelo je Odluku: Odobrava se umnožavanje skripte pod nazivom "Održavanje tehničkih sistema", autora dr Žarka Jankovića red. prof. Fakulteta zaštite na radu u Nišu,
kao izdanja Fakulteta zaštite na radu u Nišu.

Autor:
MILAN BLAGOJEVIĆ

 

Naziv izdanja:
TEHNIČKI SISTEMI ZAŠTITE 1
Prvo izdanje, 2012.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Ljiljana Živković


Recenzent:
dr Žarko Janković, red. prof. - Fakultet zaštite na radu u Nišu

dr Dejan Petković, red. prof. - Fakultet zaštite na radu u Nišu

 

UDK: 654.9(075.8)

614.842.4(075.8)

ISBN  978-86-6093-043-1

COBISS.SR-ID 194728972

 

Kontakt:
E-mail: milan.balgojevic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
JASMINA RADOSAVLJEVIĆ

 

Naziv izdanja:
URBANA EKOLOGIJA
Prvo izdanje, 2009.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Dragan Spasić


Recenzent:
dr Nikola Cekić, red. prof. - Građevinski fakultet u Nišu

dr Branislav Anđelković, red. prof. - Fakultet zaštite na radu u Nišu

 

UDK: 502.22(075.8)

ISBN  978-86-80261-93-5

COBISS.SR-ID 154689036

 

Kontakt:
E-mail: jasmina.radosavljevic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
DUŠICA J. PEŠIĆ

DARKO N. ZIGAR

 

Naziv izdanja:
POŽARI I EKSPLOZIJE - ZBIRKA ZADATAKA
Prvo izdanje, 2013.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Ljiljana Živković


Recenzent:
dr Ljiljana Živković, red. prof. - Fakultet zaštite na radu u Nišu

dr Dragan Mitić, red. prof. - Fakultet zaštite na radu u Nišu

 

UDK: 544.45(075.8)(076)

614.83/.84(075.8)(076)

ISBN  978-86-6093-047-9

COBISS.SR-ID 203979276

 

Kontakt:
E-mail: dusica.pesic@znrfak.ni.ac.rs

E-mail: darko.zigar@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
JELICA TOŠIĆ

 

Naziv izdanja:
ENVIRONMENTAL SCIENCE 

DICTIONARY - ENGLISH-SERBIAN - SERBIAN-ENGLISH

NAUKE O ŽIVOTNOJ SREDINI

REČNIK - ENGLESKO-SRPSKI - SRPSKO-ENGLESKI
Prvo izdanje, 2009.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Dragan Spasić


Recenzent:
dr Srđan Glišović - Fakultet zaštite na radu u Nišu

 

UDK: 502/504(038)=111=163.41

502/504(038)=163.41=111

ISBN  978-86-6093-008-0

COBISS.SR-ID 169759500

 

Kontakt:
E-mail: jelica.tosic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
MIODRAG JOVANOVIĆ

 

Naziv izdanja:
ZAŠTITA PRI UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU
Prvo izdanje, 2011.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Ljiljana Živković


Recenzent:
dr Zoran marinković, red. prof. - Mašinski fakultet u Nišu

dr Žarko Janković, red. prof. - Fakultet zaštite na radu u Nišu

 

ISBN  978-86-6093-030-1

 

Kontakt:
E-mail: miodrag.jovanovic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
NENAD V. ŽIVKOVIĆ

 

Naziv izdanja:
VISOKOEFEKTIVNI FILTRI U EKOTEHNICI ČISTIH SOBA
Prvo izdanje, 2001.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Dragan Cvetković


Recenzent:
Prof. dr Zoran Boričić, Mašinski fakultet u Nišu

Prof. dr Ljubica Čojbašić, Mašinski fakultet u Nišu

 

UDK: 66.074.916-911.38

628.825

ISBN  86-80621-32-7

COBISS.SR-ID 93580300

 

Kontakt:
E-mail: nenad.zivkovic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
NENAD V. ŽIVKOVIĆ

AMELIJA V. ĐORĐEVIĆ

 

Naziv izdanja:
ZAŠTITA VAZDUHA - TEORIJSKE OSNOVE PREDVIĐANJA ZAGAĐENOSTI VAZDUHA SA PRIMERIMA REŠENIH ZADATAKA
Prvo izdanje, 2001.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Dragan Cvetković


Recenzent:
Prof. dr Branislav Nikolić, Fakultet zaštite na radu u Nišu

 

UDK: 504.3.054

ISBN  86-80621-32-7

COBISS.SR-ID 93583628

 

Kontakt:
E-mail: nenad.zivkovic@znrfak.ni.ac.rs

E-mail: amelija.djordjevic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
JELICA TOŠIĆ

 

Naziv izdanja:
ENVIRONMENTAL SCIENCE 
IN ENGLISH

Prvo izdanje, 2002.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Dragan Spasić


Recenzent:
Prof. dr Mladen Jovanović, red. prof. - Filozofski fakultet u Nišu

dr Slobodanka Kitić, docent Filozofskog fakulteta u Nišu

 

Kontakt:
E-mail: jelica.tosic@znrfak.ni.ac.rs

 

Autor:
MIROLJUB GROZDANOVIĆ

 

Naziv izdanja:
ERGONOMSKO PROJEKTOVANJE
Prvo izdanje, 2003.

 

Izdavač:
Biblioteka SCIENCIA

Izdavačka jedinica Univerziteta u Nišu

Za izdavača:
Prof. dr Zoran Milenković, rektor Univerzitetea u Nišu


Recenzent:
dr Ivan Štajnberger, red. prof. Filozofskog fakulteta u Beogradu

dr Miomir Stanković, red. prof. Fakulteta zaštite na radu u Nišu

 

UDK: 331.101.1:681.5

331.103:007.51

ISBN  86-7181-064-X

COBISS.SR-ID 107953420

Autor:
SLAVKA MITIĆ

 

Naziv izdanja:
MEHANIKA

Prvo izdanje, 2006.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Dragan Spasić


Recenzent:
dr Milivoje Stanković, red. prof. - Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu

dr Dragan Cvetković, red. prof. - Fakultet zaštite na radu u Nišu

dr Miroljub Grozdanović, red. prof. - Fakultet zaštite na radu u Nišu

 

UDK: 531(075.8)

ISBN  86-80261-68-8

COBISS.SR-ID 134440716

Autor:
SLAVKA MITIĆ

 

Naziv izdanja:
TEHNIČKA MEHANIKA

Prvo izdanje, 2009.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Ljiljana Živković


Recenzent:
dr Predrag Kozić, red. prof., Mašinski fakultet u Nišu

dr Dragan Cvetković, red. prof., Fakultet zaštite na radu u Nišu

 

UDK: 531(075.8)

ISBN  978-86-6093-011-0

COBISS.SR-ID 170400780

 

Autori:
MIHAILO N.D. ĐURĐANOVIĆ

SRĐAN O.M. GLIŠOVIĆ

 

Naziv izdanja:
TEHNIČKO CRTANJE
Prvo izdanje, 2001.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Dragan Cvetković


Recenzent:
dr Nenad Pavlović, red. prof., Mašinski fakultet u Nišu

dr Miroslav B. Đurđanović, red. prof., Mašinski fakultet u Nišu

 

ISBN  86-80261-22-X

 

Kontakt:
E-mail: srdjan.glisovic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
BOJKA BLAGOJEVIĆ

 

Naziv izdanja:
ZAGAĐENA ŽIVOTNA SREDINA I LEKOVITE BILJKE

Prvo izdanje, 2003.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Dragan Spasić


Recenzent:
Prof. dr Novica Ranđelović, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Prof. dr Živka Kostić, Medicinski fakultet u Nišu

 

ISBN  86-80261-42-4

 

Kontakt:
E-mail: bojka.blagojevic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
DRAGAN MITIĆ

MILENA STANKOVIĆ

MILAN PROTIĆ

 

Naziv izdanja:
BIOMASA ZA TOPLOTNU ENERGIJU
Prvo izdanje, 2009.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Dragan Spasić


Recenzent:
Prof. dr Stojiljković Mladen, Mašinski fakultet u Nišu

Prof. dr Laković Slobodan, Mašinski fakultet u Nišu

 

UDK: 662.63

620.952

ISBN 978-86-6093-005-9

COBISS.SR-ID 168597516

 

Kontakt:
E-mail: dragan.mitic@znrfak.ni.ac.rs

E-mail: milan.protic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
DRAGAN MITIĆ

EMINA MIHAJLOVIĆ

 

Naziv izdanja:
METODE IZRAČUNAVANJA TEMPERATURE SAGOREVANJA
Prvo izdanje, 2000.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Dragan Cvetković


Recenzent:
dr Nenad Radojković, red. prof. Mašinskog fakulteta u Nišu

dr Mladen stojiljković, vanr. prof. Mašinskog fakulteta u Nišu

 

UDK: 662.612.5(075.8)

536.46(075.8

ISBN 86-80261-21-1

COBISS.SR-ID 83662604

 

Kontakt:
E-mail: dragan.mitic@znrfak.ni.ac.rs

E-mail: emina.mihajlovic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
DRAGAN MITIĆ

SLOBODANKA JANKOVIĆ

 

Naziv izdanja:
TEHNIČKI MATERIJALI
Prvo izdanje, 2000.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Recenzent:
Prof. dr Branislav Nikolić, Fakultet zaštite na radu

Autor:
MIROLJUB GROZDANOVIĆ

 

Naziv izdanja:
SISTEMSKA ERGONOMIJA I UPRAVLJANJE ŽELEZNIČKIM SAOBRAĆAJEM
Prvo izdanje, 1999.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

ERGONOMSKO DRUŠTVO SR JUGOSLAVIJE

Za izdavača:
Prof. dr Nenad Živković

Prof. dr Staniša Milošević


Recenzent:
Prof. dr Momir Čulić,

Prof. dr Suzana Savić

 

UDK: 331.103.222:656.254

ISBN  86-80261-20-3

COBISS.SR-ID 80638732

 

Kontakt:
E-mail: suzana.savic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
DEJAN D. KRSTIĆ

MILAN Đ. BLAGOJEVIĆ

GORAN LJ. JANAĆKOVIĆ

 

Naziv izdanja:
RAČUNARSKA TEHNIKA
OSNOVI ORGANIZACIJE I PRIMENE PERSONALNIH RAČUNARA

Prvo izdanje, 2015.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Ljiljana Živković


 

Kontakt:
E-mail: dejan.krstic@znrfak.ni.ac.rs

E-mail: milan.blagojevic@znrfak.ni.ac.rs

E-mail: goran.janackovic@znrfak.ni.ac.rs

 
 

,
,

+ 381 18 529 710