Drop Down Menu

На основу члана 112. и 127. Статута Факултета заштите на раду у Нишу бр. 03-187/3 од 4.4.2018. године, на предлог
Наставно-научног већа Факултета бр. 03-66/13 од 24.1.2019.
 именује се Комисија за обезбеђење квалитета на Факултету заштите на раду у Нишу, у саставу:

 

КОМИСИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА