Drop Down Menu

ПРОЦЕДУРЕ ЦТИ

 

Q.CTI.PR.01 - Изглед, садржај и  означавање докумената система менаџмента

Q.CTI.PR.02 - Управљање документима менаџмента

Q.CTI.PR.03 - Спровођење лабораторијског испитивања

Q.CTI.PR.04 - Преиспитивање захтева, понуда и уговора

Q.CTI.PR.05 - Подуговарање испитивања

Q.CTI.PR.06 - Управљање процесом набавке

Q.CTI.PR.07 - Анкетирање корисника услуга

Q.CTI.PR.08 - Решавање приговора корисника услуга

Q.CTI.PR.09 - Корективне мере

Q.CTI.PR.10 - Обезбеђење поверења у резултате испитивања

Q.CTI.PR.11 - Опозив извештаја о испитивању

Q.CTI.PR.12 - Преиспитивање система менаџмента од стране руководства

Q.CTI.PR.13 - Управљање записима

Q.CTI.PR.14 - Интерне провере система менаџмента

Q.CTI.PR.15 - Управљање људским ресурсима

Q.CTI.PR.16 - Управљање неусаглашеним испитивањима

Q.CTI.PR.17 - Процена мерне несигурности

Q.CTI.PR.18 - Увођење нових метода испитивања

Q.CTI.PR.19 - Непристрасност и поверљивост

Q.CTI.PR.20 - Превентивно одржавање мерне опреме

Q.CTI.PR.21 - Еталонирање мерне опреме

Q.CTI.PR.22 - Анализа ризика и прилика