Drop Down Menu

Сваки студијски програм је целина међусобно повезаних и усклађених елемената, која обухвата јасно опредељене циљеве, структуру и садржај, политику и процедуру уписа студената, методе учења и начине провере знања, исходе учења (квалификације и компетенције студената).

Стандарди квалитета студијских програма су:

 • јасно одређени циљеви студијског програма и њихова усклађеност са тим циљевима,

 • усклађености студијског програма са основним задацима и циљевима Факултета,

 • структурираност студијског програма на начин који обезбеђује оптимални баланс између опште-академских, научно-стручних и стручно-апликативних дисциплина,

 • студијски програм обезбеђује стицање одговарајућих општих и стручних знања, професионалних вештина и способности и припрема студенте за учење током читавог живота,

 • студијски програм обезбеђује усвајање вредности које чине основу демократског грађанског друштва и подстиче изградњу критичких и непристрасних перспектива у разматрању стратешких изазова пред којима се друштво налази,

 • студијски програм обезбеђује оспособљавање студената за практичну примену знања и вештина, за стваралачки начин размишљања, као и за праћење достигнућа правне науке и струке,

 • студијски програм обезбеђује ефикасност и рационалност образовног процеса,

 • студијски програм је флексибилан и отворен за примену иновативних метода наставе и свих стилова учења,

 • студијски програм обезбеђује адекватно радно оптерећење студената,

 • студијски програм омогућава вертикалну и хоризонталну проходност,

 • студијски програм обезбеђује широку могућност запошљавања, даљег школовања и личног развоја студената.

СТАНДАРДИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА