Drop Down Menu

СИСТЕМ КВАЛИТЕТА
 

МИСИЈА

 Мисија Факултета је да:

  • ОБЕЗБЕДИ највише академске стандарде у образовању, научно-истраживачком раду и учешћу у развоју друштвене заједнице,

  • ОБРАЗУЈЕ кадрове са високим нивоом знања које стичу кроз активно учешће у образовном и научно-истраживачком процесу и обезбеђује им водећу позицију на тржишту знања,

  • ИСТРАЖУЈЕ појаве и процесе у радној и животној средини примењујући најбоље доступне технике,

  • РАЗВИЈА системски приступ у образовању и научним истраживањима и нуди најбоља решења за побољшање квалитета радне и животне средине.

Факултет своју мисију остварује кроз следеће ЦИЉЕВЕ:

  • повећање интересовања за студије на свим студијским програмима Факултета,

  • унапређење квалитета студијских програма, наставе и услова рада,

  • унапређење квалитета наставног и ненаставног кадра,

  • унапређење квалитета и обима научно-истраживачких активности,

  • унапређење сарадње са другим високошколским установа и привредним субјектима.

 ВИЗИЈА


Визија Факултета је да се развија као водећа, врхунска и савремена установа јединственог европског образовног простора са јасно израженим лидерским амбицијама у образовању и науци, што ће учинити да Факултет буде упоредив са другим истакнутим високошколским установама истог профила и капацитета, на којој се образују студенти са инжењерским и менаџерским знањима и вештинама у областима инжењерства заштите на раду, инжењерства заштите животне средине, инжењерства заштите од пожара, управљања ванредним ситуацијама, управљања комуналним системом и управљања заштитом животне средине.

 

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА