Drop Down Menu

 

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУдр Евица Јовановић, редовни професор

nastava@znrfak.ni.ac.rs

 

Проф. др Евица Стојиљковић завршила је Факултет заштите на раду у Нишу, на коме је магистрирала 2007. године и стекла звање магистар техничких наука – заштите животне средине, а докторирала 2011. године и стекла академски назив доктор техничких наука – заштите на раду.

Ради од 2001. године на Факултету заштите на раду у Нишу, најпре као волонтер и сарадник по уговору о делу (2001 - 2003), затим као стручни сарадник по основу ангажовања Министарства за науку и заштиту животне средине (2003 - 2005), сарадник у звањима асистент-приправник и асистент (2005 - 2011), као наставник у звањима доцент и ванредни професор (2011 - 2021), а од 13.04.2021. године као наставник у звању редовни професор за ужу научну област Безбедност и ризик система у оквиру научне области Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду.

Проф. др Евица Стојиљковић аутор је монографије Процена људске поузданости, један је од аутора монографије Методе процене ризика, уџбеника Поузданост и безбедност система, и један од уредника монографије 50. година Факултета заштите на раду у Нишу. Аутор је или коаутор преко 100 научних и стручних радова, објављених у међународним и националним часописима и зборницима радова међународних и националних конференција.

Била је коментор одбрањене докторске дисертације на University of Porto, Faculty of Engineering, Portugal (Doctoral Program in Occupational Safety and Health), председник комисије за оцену и одбрану докторске дисертације на Машинском факултету у Бањој Луци, члан комисије за оцену и одбрану докторске дисертације на Машинском факултету у Београду, члан комисије за оцену подобности теме за израду докторске дисертације на Факултету техничких наука у Новом Саду и члан комисије за оцену и одбрану две докторске дисертације на Факултету заштите на раду у Нишу.

Бавећи се проблематиком безбедности и ризика у радној и животној средини била је учесник у реализацији 3 пројекта надлежног Министарства Републике Србије у области технолошког развоја и енергетске ефикасности и 2 пројекта из програма интегралних и интердисциплинарних истраживања (област: заштита животне средине и климатске промене). Била је заменик председника Савета Факултета заштите на раду у Нишу (2012–2016. године) и Европског удружења инжењера заштите (2016–2019. године), члан Другостепене дисциплинске комисије за студенте Универзитета у Нишу, члан Центра за истраживања у Електропривреди и одрживи развој и члан Комисије за обезбеђење квалитета на Факултету заштите на раду у Нишу.

Проф. др Евица Стојиљковић је члан Савета Универзитета у Нишу, потпредседник Ергономског друштва Србије, члан Савета Интернационалне ергономске асоцијације, члан Европског удружења инжењера заштите и безбедности, оснивач Центра за дистрибуцију развојних стратегија, члан Комисије за вредновање научноистраживачког и стручног рада наставника и сарадника на Факултету заштите на раду у Нишу итд. Као члан надлежне Комисије учествовала је у формирању већег броја предмета на основним, мастер и докторским академским студијама за акредитоване студијске програме Факултета заштите на раду у Нишу.

Дужност и функцију продекана за наставу обавља од 22. марта 2016. године.