Drop Down Menu

 

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ
ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУДр Евица Стојиљковић, ред. проф.
nastava@znrfak.ni.ac.rs

 

Др Евица Стојиљковић завршила је Факултет заштите на раду у Нишу, на коме је магистрирала 2007. године и стекла звање магистар техничких наука – заштите животне средине, а докторирала 2011. године и стекла академски назив доктор техничких наука – заштите на раду.

Др Евица Стојиљковић ради од 2001. године на Факултету заштите на раду у Нишу, најпре као волонтер и сарадник по уговору о делу (2001 - 2003), затим као стручни сарадник по основу ангажовања Министарства за науку и заштиту животне средине (2003 - 2005), сарадник у звањима асистент-приправник и асистент (2005 - 2011), као наставник у звању доцент (2011 - 2016), а од 04.07.2016. године као наставник у звању ванредни професор за ужу област Безбедност и ризик система.

Бавећи се проблематиком безбедности и ризика у радној и животној средини била је учесник у реализацији 3 пројекта надлежног Министарства Републике Србије у области технолошког развоја и енергетске ефикасности и 2 пројекта из програма интегралних и интердисциплинарних истраживања (област: заштита животне средине и климатске промене).

Др Евица Стојиљковић један је од аутора монографије Методе процене ризика, уџбеника Поузданост и безбедност система, као и 70 научних и стручних радова, објављених у међународним и националним часописима и зборницима радова међународних и националних конференција. Учествовала је у изради више Акaта о процени ризика на радним местима и у радној околини.

Била је заменик председника Савета Факултета заштите на раду (2012.-2016), као и члан Другостепене дисциплинске комисије за студенте Универзитета у Нишу.

Оснивач је Центра за дистрибуцију развојних стратегија на Факултету заштите на раду у Нишу, члан је Европског удружења инжењера заштите и безбедности и Ергономског друштва Србије, Комисије за наставу, Комисије за обезбеђење квалитета и Комисије за вредновање научноистраживачког и стручног рада наставника и сарадника на Факултету заштите на раду у Нишу.

Дужност и функцију продекана за наставу обавља од 23. марта 2016. године.