Drop Down Menu
 1. Преглед докумената квалитета - Q-SE.PD

 2. Политика квалитета - Q-SE.PQ

 3. Стратегија обезбеђења квалитета - Q-SE.ST

 4. Стандарди обезбеђења квалитета - Q-SE.S

 5. Процедуре обезбеђења квалитета - Q-SE.P

 6. Процедура доношења, периодичног преиспитивања
  и континуираног унапређења Стратегије обезбеђења квалитета  - Q-SE.P1.1

 7. Процедура доношења, периодичног преиспитивања
  и континуираног унапређења стандарда за обезбеђење квалитета - Q-SE.P2.1

 8. Процедура доношења, периодичног преиспитивања
  и континуираног унапређења процедура за обезбеђење квалитета - Q-SE.P2.2

 9. Субјекти, послови и задаци обезбеђења и унапређења квалитета - Q-SE.P3.1

 10. Процедура за одобравање, праћење и контролу студијских програма - Q-SE.P4.1

 11. Процедура прикупљања информација о студијском програму од
  екстерних заинтересованих страна - Q-SE.P4.2

 12. Процедура непрекидног осавремењивања садржаја
  курикулума студијских програма - Q-SE.P4.3

 13. Процедура провере применљивости знања и вештина
  из курикулума студијских програма - Q-SE.P4.4

 14. Процедура обавештавања заинтересоване јавности
  о студијским програмима - Q-SE.P4.5

 15. Процедура провере рада наставника сарадника - Q-SE.P5.1

 16. Процедура доношења плана извођења наставе - Q-SE.P5.2

 17. Процедура праћења и оцењивања квалитета наставе - Q-SE.P5.3

 18. Процедура дефинисања и примене корективних и превентивних мера
  за унапређење квалитета наставе - Q-SE.P5.4

 19. Процедура утврђивања програма усавршавања наставника
  и сарадника за побољшање квалитета наставног процеса - Q-SE.P5.5

 20. Процедура систематског осмишљавања, припреме и реализације 
  научно-истраживачких и стручних пројеката - Q-SE.P6.1

 21. Процедура систематског праћења и оцењивања обима и квалитета
  научно-истраживачког и стручног рада наставника и сарадника - Q-SE.P6.2

 22. Процедура издавачке делатности - Q-SE.P6.3

 23. Процедура и услови за избор наставника и сарадника - Q-SE.P7.1

 24. Процедура систематског праћења, оцењивања и подстицања научне,
  истраживачке и педагошке активности наставника и сарадника - Q-SE.P7.2

 25. Процедура перманентне едукације, усавршавања и учешћа
  на научним и стручним скуповима наставника и сарадника - Q-SE.P7.3

 26. Процедура обавештавања потенцијалних и уписаних студената о Факултету и студијама - Q-SE.P8.1

 27. Процедура селекције и уписа студената - Q-SE.P8.2

 28. Процедура утврђивања и објављивања критеријума, правила и поступака оцењивања - Q-SE.P8.3

 29. Процедура анализе, оцене и унапређивања метода и критеријума оцењивања студената - Q-SE.P8.4

 30. Процедура корективних и превентивних мера у случају неправилности у оцењивању - Q-SE.P8.5

 31. Процедура обезбеђења уџбеника и друге литературе
  неопходне за реализацију студијских програма - Q-SE.P9.1

 32. Процедура доношења општег акта о уџбеницима - Q-SE.P9.2

 33. Процедура систематског праћења и оцењивања квалитета уџбеника и друге литературе - Q-SE.P9.3

 34. Процедура систематског праћења, оцењивања и унапређивања структуре
  и обима библиотечког фонда - Q-SE.P9.4

 35. Процедура систематског праћења, оцењивања и унапређивања структуре
  и обима информатичких ресурса - Q-SE.P9.5

 36. Процедура систематског праћења, оцењивања и унапређивања компетентности и мотивисаности особља за подршку у библиотеци, читаоници и рачунарском центру - Q-SE.P9.6

 37. Процедура упознавања студената са начином рада у библиотеци и рачунском центру - Q-SE.P9.7

 38. Процедура систематског праћења, оцењивања и унапређивања организације управљања - Q-SE.P10.1

 39. Процедура заснивања радног односа, напредовања и усавршавања ненаставног особља - Q-SE.P10.2

 40. Процедура обезбеђења квалитета простора и опреме - Q-SE.P11.1

 41. Процедура обезбеђена квалитета финансирања - Q-SE.P12.1

 42. Процедура систематско учешће студената у самовредновању и провери квалитета - Q-SE.P13.1

 43. Процедура обезбеђења података потребних за упоређивање
  са страним високошколским установама - Q-SE.P14.1

 44. Процедура реализације периодичних самовредновања и провере
  система квалитета на факултету - Q-SE.P14.2

 45. Процедура обезбеђења квалитета докторских академских студија - Q-SE.P15.1