Drop Down Menu

Стратегија обезбеђења и континуираног унапређења квалитета Факултета заштите на раду у Нишу настала је из опредељења да се Факултета развија као водећа, врхунска и савремена установа јединственог европског образовног простора.

Полазећи од политике обезбеђења и унапређења квалитета и своје мисије Факултет заштите на раду у Нишу исказује јасно и недвосмислено опредељење да континуирано и систематски ради на развоју и унапређењу квалитета својих програма и процеса.

Обезбеђење и континуирано унапређење система квалитета на Факултету заштите на раду остварује се, пре свега, у области: студијских програма, наставе, научног и истраживачког рада, вредновања студената, уџбеника и литературе, информатичких и других ресурса,  ненаставне подршка, процеса управљања и пословођења.

Стратегију обезбеђења квалитета Факултета заштите на раду у Нишу редовно се периодично преиспитује и континуирано унапређује по посебној процедури и уз учешће заинтересованих јавности, а посебно студената.

Стратегију обезбеђења квалитета Факултета заштите на раду у Нишу, донео је Савет Факултета на предлог Декана Факултета.

 

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
ЗА ПЕРИОД 2023-2026
 

 

СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ЗА ПЕРИОД 2023-2026
 


 

ОДЛУКА САВЕТА ФАКУЛТЕТА О ДОНОШЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

 

СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА И КОНТИНУИРАНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА