Drop Down Menu

TEHNIČKA REŠENJA

 


RAZVOJ VIŠEOPERACIJSKE MAŠINE ZA USITNJAVANJE OTPADNOG ŠUMSKOG DRVETA

 

 

CILJ PROJEKTA:

Da se na osnovu sprovedenih istraživanja primenjenih naučnih metoda i tehničkog iskustva dodje do optimalnog rešenja za izradu višeoperacijske priključne mašine za usitnjavanje otpadnog šumskog drveta.


AUTORI:

dr Jasmina Radosavljević

dr Ljiljana Živković  

dr Nenad Živković

dr Dejan Krstić


NAZIV GRUPE REZULTATA:

Tehnička razvojna rešenja


TIP PROJEKTA:

Demonstracioni


VRSTA REZULTATA:

Eksperimentalno postrojenje, M83

 


KONTROLNO-MERNO POSTROJENJE ZA EKSPOZICIJU ELEKTROMAGNETNIM ZRAČENJIMA REDA GHz (KMP-EMZ 2D)

 

 

AUTORI:

dr Dejan Krstić

dr Dejan Petković

Mr Darko Zigar

dr Milan Blagojević

Suzana Krstić, dipl. inž.

dr Dušan Sokolović

dr Boris Đinđić


NARUČILAC TEHNIČKOG REŠENJA:

Fakultet zaštite na radu u Nišu


KORISNIK TEHNIČKOG REŠENJA:

Medicinksi fakultet u Nišu, Centar za biomedicinska istraživanja
Laboratorija za elektromagnetna zračenja, Fakultet zaštite na radu u Nišu
 

GODINA REALIZACIJE TEHNIČKOG REŠENJA:

Verzija 1 - 2004
Verzija 2 - 2008

 

OBLAST TEHNIKE NA KOJU SE TEHNIČKO REŠENJE REŠENJE ODNOSI:

Elektrothenika. Elektromagnetna zračenja, Eksperimentalna istraživanja na opitnim životinjama, Laboratorijska merenja


SOFTVERSKI PAKET K-MO ZA PRORAČUN I VIZUELIZACIJU
MIKROKLIMATSKIH PARAMETARA I KVALITETA OSVETLJENOSTI

 

 

AUTORI:

dr Ivan Krstić

dr Dejan Krstić

Suzana Krstić, dipl. inž.

Mr Goran Janaćković

Predrag Stanković, dipl. inž.

 

NARUČILAC TEHNIČKOG REŠENJA:

Centar za bezbednost tehničkih sistema Fakulteta zaštite na radu u Nišu


KORISNIK TEHNIČKOG REŠENJA:

Centar za bezbednost tehničkih sistema Fakulteta zaštite na radu u Nišu
 

GODINA REALIZACIJE TEHNIČKOG REŠENJA:

2010
 

OBLAST TEHNIKE NA KOJU SE TEHNIČKO REŠENJE REŠENJE ODNOSI:

Bezbednost i rizik sistema


UpOl - SOFTVERSKI SISTEM ZA EVIDENTIRANJE OTPADA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

 

 

AUTORI:

dr Miomir Stanković

dr Suzana Savić

dr Žarko Janković

Mr Goran Janaćković

dr Dejan Krstić

dr Ivan Krstić

dr Srđan Glišović

 

KATEGORIJA TEHNIČKOG REŠENJA: M85

Softver


CILJ TEHNIČKOG REŠENJA:

Zadatak sistema je da omogući prikupljanje podataka na lokalnom nivou od kompanija koje predstavljaju izvore otpada, od kompanija koje se bave prikupljanjem otpada, kompanija koje obrađuju otpad i institucija zaduženih za upravljanje otpadom na regionalnom nivou. Podacima u okviru centralne baze, korisnik pristupa posredstvom interfejsa. Nije poguće neposredno pristupanje podacima iz baze već interfejs omogućava da se podaci koje unese korisnik u procesu interakcije sa sistemom prilagode, odnosno transformišu u onaj oblik koji prihvati sam sistem. Pri tome na osnovu pristupnih privilegija, koje kontroliše poseban deo sistema zadužen za upravljanje korisnicima, omogućava se pristup podacima određenog nivoa detalja.
 

REZULTATI SU VERIFIKOVANI OD STRANE:

Fakulteta zaštite na raduu Nišu, Gramont inženjering Niš
 

OBLAST NA KOJU SE TEHNIČKO REŠENJE ODNOSI:

Inženjerstvo zaštite radne i životne sredine


LABORATORIJSKA LINIJA ZA ISPITIVANJE PREČISTAČA GASOVA

 

 

AUTORI:

dr Ljiljana Živković

dr Miomir Raos

dr Nenad Živković

dr Amelija Đorđević

 

NAZIV GRUPE REZULTATA:

Tehnička i razvojna rešenja


VRSTA REZULTATA:

Novo laboratorijsko postrojenje, Novo eksperimentalno postrojenje, M83

 

NARUČILAC TEHNIČKOG REŠENJA:

U okviru projekta TR21010 finansiranog od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republiek Srbije
 

KORISNIK TEHNIČKOG REŠENJA:

"FRAD filteri" AD. Aleksinac,  "EKO Enginering" Bor, Laboratorija za kontrolu kvaliteta vazduha Fakulteta zaštite na radu u Nišu.
 

GODINA REALIZACIJE TEHNIČKOG REŠENJA:

2008-2009

 

VERIFIKACIJA REZULTATA:

Prof. dr Vlada Veljković, Tehnološki fakultet Leskovac; Prof. dr Mihailo Đurđanović, Fakultet zaštite na radu; Potvrda recenzije - Nastavno naučno veće Fakulteta zaštite na radu


NAISS - MODEL ZA PRORAČUN NIVOA EMISIJE BUKE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U URBANIM SREDINAMA

 


AKUSTIČKO ZONIRANJE TERITORIJE GRADA NIŠA

 


UNAPREĐENJE SISTEMA MONITORINGA I PROCENA DUGOTRAJNE IZLOŽENOSTI STANOVNIŠTVA

ZAGAĐUJUĆIM SUPSTANCAMA U ŽIVOTNOJ SREDINI PRIMENOM NEURONSKIH MREŽA