Drop Down Menu

ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У РАДНОЈ И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

Центар за управљање ризиком у радној и животној средини је организациона јединица Факултета заштите на раду, који у свом раду користи печат, меморандум и текући рачун Факултета са позивом на број Центра. Организациону структуру Центра чине радници Факултета заштите на раду у Нишу и то оснивачи центра и приступни чланови који на основу писане изјаве прихватају да раде у Центру под условима које Центар пропише. Центром руководи руководилац Центра, кога на предлог већине чланова Центра именује декан Факултета. Руководилац Центра у организацији и реализацији делатности Центра сарађује са деканом Факултета, руководиоцем колегијума Центра, руководиоцима лабораторија и Секретаријатом Факултета.

Оснивачи Центра су:

1. др Ненад Живковић

2. др Бранислав Анђелковић

3. др Миомир Станковић

4. др Жарко Јанковић

5. др Љиљана Живковић

6. др Горан Ристић

 

Придружени чланови:

1. др Душица Пешић, ред. проф.

2. др Момир Прашчевић, ред. проф

3. др Раос Миомир, ред. проф.

4. др Протић Милан, ванр. проф.

5. др Дарко Михајлов, ванр. проф.

6. Аца Божилов, асистент

7. Предраг Станковић, сарадник

8. Милена Јовановић, асистент

9. Милена Меденица, асистент

10. Никола Мишић, асистент

 
Ц
ЕНТАР ОБАВЉА И СПРОВОДИ:

- Истраживање и експериментални развој у техничко-технолошким наукама

- Истраживање и експериментални развој у природно-математичким наукама

- Истраживање и експериментални развој у мултидисциплинарним наукама

- Истраживање и експериментални развој у непоменутим природним наукама

- Израду база података

- Пружање савета и израда компјутерских програма

- Обрада података

- Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења

- Консалтинг послови

- Просторно планирање

- Остале услуге рекламе и пропаганде

- Техничко испитивање и анализа

- Образовање одраслих и остало образовање на другом месту

- Процена утицаја на животну средину

- Мониторинг загађивања животне средине

- Превенција и санација удесних догађаја

- Заштита на раду

- Иновација знања - инструктивни семинари

 

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ЧЛАНОВА

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦЕНТРА