Drop Down Menu

STANDARDI ZA SAMOVREDNOVANJE I OCENJIVANjE KVALITETA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA

 

STANDARD 1: Strategija obezbeđenja kvaliteta

Visokoškolska ustanova utvrđuje strategiju obezbeđenja kvaliteta, koja je dostupna javnosti

 

STANDARD 2: Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta

Visokoškolska ustanova utvrđuje način (standarde) i postupke za obezbeđenje kvaliteta svog rada, koji su dostupni javnosti.

 

STANDARD 3: Sistem obezbeđenja kvaliteta

Visokoškolska ustanova izgrađuje organizacionu strukturu za obezbeđenje kvaliteta.

 

STANDARD 4: Kvalitet studijskog programa

Kvalitet studijskog programa obezbeđuje se kroz praćenje i proveru njegovih ciljeva, strukture, radnog opterećenja studenata, kao i kroz osavremenjivanje sadržaja i stalno prikupljanje informacija o kvalitetu programa od odgovarajućih organizacija iz okruženja.

 

STANDARD 5: Kvalitet nastavnog procesa

Kvalitet nastavnog procesa obezbeđuje se kroz interaktivnost nastave,  uključivanje primera u nastavu, profesionalni rad nastavnika i saradnika,  donošenje i poštovanje planova rada po predmetima kao i praćenje kvaliteta nastave i preduzimanje potrebnih mera u slučaju kada se utvrdi da kvalitet nastave nije na odgovarajućem nivou.

 

STANDARD 6: Kvalitet naučnoistraživačkog, umetničkog i stručnog rada

Visokoškolska ustanova neprekidno radi na podsticanju, obezbeđenju uslova,  praćenju i proveri rezultata naučnoistraživačkog, umetničkog i stručnog rada i na njihovom uključivanju u nastavni proces.

 

STANDARD 7: Kvalitet nastavnika i saradnika

Kvalitet nastavnika i saradnika obezbeđuje se pažljivim planiranjem i izborom na osnovu javnog postupka, stvaranjem uslova za permanentnu edukaciju i razvoj nastavnika i saradnika i proverom kvaliteta njihovog rada u nastavi.

 

STANDARD 8: Kvalitet studenata

Kvalitet studenata se obezbeđuje selekcijom studenata na unapred propisan i javan način, ocenjivanjem studenata tokom rada u nastavi, permanentnim praćenjem i proveravanjem rezultata ocenjivanja i prolaznosti studenata i preduzimanjem odgovarajućih mera u slučaju propusta.

 

STANDARD 9: Kvalitet udžbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa

Kvalitet udžbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa se obezbeđuje donošenjem i sprovođenjem odgovarajućeg podzakonskog akta.

 

STANDARD 10: Kvalitet upravljanja visokoškolskom ustanovom i kvalitet nenastavne podrške

Kvalitet upravljanja visokoškolskom ustanovom i kvalitet nenastavne podrške se obezbeđuje utvrđivanjem nadležnosti i odgovornosti organa upravljanja i jedinica za nenastavnu podršku i permanentnim praćenjem i proverom njihovog rada.

 

STANDARD 11: Kvalitet prostora i opreme

Kvalitet prostora i opreme se obezbeđuje kroz njihov adekvatan obim i strukturu.

 

STANDARD 12: Finansiranje

Kvalitet finansiranja visokoškolske ustanove obezbeđuje se kroz kvalitet izvora finansiranja, finansijsko planiranje i transparentnost u upotrebi finansijskih sredstava što dovodi do finansijske stabilnosti u dugom roku.

 

STANDARD 13: Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta

Visokoškolske ustanove obezbeđuju značajnu ulogu studenata u procesu obezbeđenja kvaliteta i to kroz rad studentskih organizacija i studentskih predstavnika u telima visokoškolske ustanove kao i kroz anketiranje studenata o kvalitetu visokoškolske ustanove.

 

STANDARD 14 : Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta

Visokoškolska ustanova kontinuirano i sistematski prikuplja potrebne informacije o obezbeđenju kvaliteta i vrši periodične provere u svim oblastima obezbeđenja kvaliteta.