Drop Down Menu

КАТЕДРА ЗА СИСТЕМСКА ИСТРАЖИВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И РИЗИКА

 

Катедра је организациона јединица Факултета у функцији образовног и научноистраживачког рада за једну или више сродних ужих научних области. Распоред наставних предмета по катедрама и ужим научним областима одређује Наставно-научно веће Факултета. Катедра обавља своје активности преко већа катедре.

 

Веће катедре:

 • предлаже студијски програм наставних предмета,

 • разматра начин организовања предавања, вежби, колоквијума, испита и других облика рада са студентима за наставне предмете катедре,

 • припрема предлог плана научно-истраживачког рада катедре,

 • разматра рад наставника и сарадника,

 • разматра и предлаже продужење радног односа наставника који су испунили услове за пензију,

 • предлаже набавку опреме за потребе наставе и научно-истраживачког рада,

 • даје иницијативу за покретање поступка за избор наставника, односно сарадника,

 • даје мишљење које се научне области студија кандидата сматрају одговарајућим приликом расписивања конкурса за избор у звање сарадника,

 • предлаже чланове комисије за припрему извештаја за избор наставника и сарадника,

 • разматра извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника из наставних предмета катедре,

 • разматра и предлаже декану продужење радног односа сарадника,

 • разматра тему и извештај комисије о урађеној магистарској тези и докторској дисертацији,

 • предлаже ментора и чланове комисије за оцену и одбрану магистарске тезе и докторске дисертације,

 • предлаже ангажовање наставника и сарадника за извођење наставе за наставне предмете у оквиру уже области,

 • разматра успех студената из наставних предмета катедре и предлаже мере за побољшање успеха,

 • прати наставни и научни рад својих чланова и изјашњава се о њиховом раду и условима за напредовање,

 • усваја извештај о раду већа катедре,

 • обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.

УЖЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ:

 - БЕЗБЕДНОСТ И РИЗИК СИСТЕМА

 - МАТЕМАТИКА

 - ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЗАШТИТИ

 

ПРЕДСЕДНИК КАТЕДРЕ:

др Иван Крстић, ред. проф.

 

НАСТАВНИЦИ КОЈИ САЧИЊАВАЈУ КАТЕДРУ:

 

1. др Иван Крстић, ред. проф.

2. др Евица Јовановић,  ред.проф.

3. др Бојана Златковић, ванр. проф.

4. др Горан Јанаћковић, ванр. проф.

4. др Милош Цветковић, ванр. проф.


Е-
mail катедре:

SistemIstrazivanja@znrfak.ni.ac.rs

 

САРАДНИЦИ КОЈИ САЧИЊАВАЈУ КАТЕДРУ:

 

1. др Ана Стојковић, асистент

2. Бојан Бијелић, асистент

3. Дарио Јавор, асистент

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022. ГОДИНУ