Drop Down Menu

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Кандидати приликом конкурисања подносе:

-         Пријаву на конкурс за упис (може се добити на шалтеру Студентске службе или преузети са интернет странице Факултета);

-         Запис са читача биометријске личне карте или фотокопију личне карте;

-         Фотокопије следећих докумената:

o           Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе;

o           Диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;

-         Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 7.000,00 динара на жиро рачун Факултета број 840-1747666-77, позив на број 205-21 (сврха: полагање пријемног испита).

КАНДИДАТИ ПРИПАДНИЦИ АФИРМАТИВНИХ ГРУПА:

-           ПРИПАДНИЦИ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ прилажу и следећа документа:

o        Изјаву у писаној форми да је кандидат ромске националности (може се преузети са интернет странице Факултета)

o        Препоруку националног савета ромске националне мањине (може се преузети са интернет странице Факултета)

-           КАНДИДАТИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ прилажу и један од следећих наведених докумената:

o        Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или

o        Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ;

o        Мишљење интерресорне комисије;

o        Препоруку удружења студената са хендикепом.

ДЕЦА БОРАЦА, ПАЛИХ БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА прилажу доказ о припадности одговарајућој категорији.