Drop Down Menu

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJA U ELEKTROPRIVREDI I ODRŽIVI RAZVOJ

Centar za istraživanja u elektroprivredi i održivi razvoj je organizaciona jedinica Fakulteta zaštite na radu, koji u svom radu koristi pečat, memorandum i tekući račun Fakulteta sa pozivom na broj Centra. Organizacionu strukturu Centra čine radnici Fakulteta zaštite na radu u Nišu i to osnivači centra i pristupni članovi koji na osnovu pisane izjave prihvataju da rade u Centru pod uslovima koje Centar propiše.

Centrom rukovodi rukovodilac Centra, koga na predlog većine članova Centra imenuje dekan Fakulteta. Rukovodilac Centra u organizaciji i realizaciji delatnosti Centra sarađuje sa dekanom Fakulteta, rukovodiocem kolegijuma Centra, rukovodiocima laboratorija i Sekretarijatom Fakulteta.

Osnivači Centra su:

1. dr Miroljub Grozdanović, dipl. ing. el.
2. dr Slobodan Milutinović, dipl. ing. građ.
3. dr Sonja Pavlović - Veselinović, dipl. ing. znr
4. mr Lela Janjić, spec.

Pristupni članovi Centra:

1. dr Ljubiša Vučković, dipl. ing. znr.

 

Delatnost Centra je usaglašena sa Statutom Fakulteta zaštite na radu u Nišu, registracijom Fakulteta zaštite na radu kod Trgovinskog suda u Nišu i naučnim i stručnim kompetencijama članova Centra. U saglasnosti sa tim

Centar bi obavljao sledeće delatnosti:

 • Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodno-matematičkim naukama 

 • Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko-tehnološkim naukama 

 • Istraživanje i eksperimentalni razvoj u medicinskim naukama,

 • Istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanističkim naukama 

 • Istraživanje i eksperimentalni razvoj u nepomenutim prirodnim naukama 

 • Izgradnja baze podataka 

 • Obrada podataka 

 • Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja 

 • Konsalting i menadžment poslovi 

 • Prostorno planiranje 

 • Projektovanje građevinskih objekata 

 • Inženjering 

 • Tehničko ispitivanje i analiza 

 • Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje 

 • Izdavanje knjiga, brošura i drugih publikacija 

 • Ostale izdavačke delatnosti 

 • Ostale aktivnosti vezane sa štampanjem (unos u bazu podataka) 

 • Reprodukcija kompjuterskih medija 

 • Procena rizika i poslovi u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu 

 • Pregled i ispitivanje uslova radne i životne sredine 

 • Pregled i ispitivanje opreme za rad

DOKUMENTACIJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJA U ELEKTROPRIVREDI I ODRŽIVI RAZVOJ