Drop Down Menu

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 

Obrazac Prijave za konkurs se može dobiti u prostorijama Službe za doktorske studije na Fakultetu zaštite na radu u Nišu, ul. Čarnojevića 10A, Niš, ili preuzeti u MS Word ili Adobe PDF formatu:

 

 

1. Kandidati prilikom prijave na konkurs, uz prijavni list predaju sledeća dokumenta:

 • Overene fotokopije diploma o svim predhodno završenim studijama. Strani državljanin podnosi i rešenje Univerziteta o priznavanju strane visokoškolske isprave.

 • Overene fotokopije dodatka diplome ili uverenja o položenim ispitima.

 • Dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove (spisak naučnih i stručnih radova, i fotokopije radova). Radovi se donose u sledećoj formi:

1. Kopija naslovne strane časopisa ili zbornika u kome je rad objavljen,

2. Kopija sadržaja časopisa ili zbornika u kome je rad objavljen,

3. Kopija prikaza objavljenog rada,

4. Kopija in presuma (potrebno je i da se vidi ISSN/ISBN broj).

 • Dokaz o znanju jednog stranog jezika. Potvrda da je student položio ispit iz stranog  jezika na osnovnim akademskim studijama ili po nekom drugom programu.

 • Izvod iz matične knjige rođenih.

 • Kratka biografija.

 • Referenc listu (u navođenju objavljenih radova, forma je sledeća: autor(i), naslov  rada, ime časopisa (konferencije), mesto, godina, ISSN (ISBN)).

 • Dokaz o uplati za prijavu na konkurs.

2. Za troškove koje Fakultet ima u vezi sa sprovođenjem konkursa, kandidati plaćaju naknadu u iznosu od 7.000,00 dinara na žiro-račun Fakulteta zaštite na radu u Nišu br.

840-1747666-77 poziv na broj 305
(svrha doznake: učešće na konkurs na doktorske studije u
školskoj 2013/2014. godini).

 

Dokaz o uplati dostaviti uz prijavu za konkurs.

 

3. Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • dva obrasca ŠV-20,

 • indeks,

 • dve fotografije formata 4h6 sm,

 • dokaz o uplati školarine.