Drop Down Menu

 

УПИС КАНДИДАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

Кандидат који је остварио право на упис подноси следећа документа:

 • Диплому о завршеним претходним студијама (оверена фотокопија);

 • Запис са читача биометријске личне карте или фотокопија личне карте;

 • Индекс (добија се на шалтеру Студентске службе);

 • Два обрасца ШВ-20 (могу се преузети са линка
  http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201824102.pdf или се добити на фотокопирници Факултета);

 • Две фотографије формата 4 х 6 cm (за индекс);

 • Семестрални лист са списком уписаних студијских обавеза из студијског програма (добијаја се на шалтеру Студентске службе);

 • Доказ о уплати за издавање индекса у износу од 500,00 динара на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу број 840-1747666-77, позив на број 205-24, сврха уплате: Издавање индекса;

 • Доказ о семестралној уплати за школску 2019/2020. годину у износу од 1.400,00 динара на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу број 840-1747666-77, позив на број 205-555 (сврха уплате: Семестрална уплата).

 • Доказ о уплати школарине (само за самофинансирајуће студенте) на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу број 840-1747666-77, позив на број 205-20 (сврха уплате: Школарина).

Самофинансирајући студент приликом уписа потписује уговор са Факултетом о висини и роковима уплате школарине.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије износи 72.000,00 динара (1.200,00 динара по ЕСПБ боду) за школску 2019/2020. годину, а за студенте стране држављане износи 900 еура (15 еура по ЕСПБ боду).

Школарина се може уплатити у целости приликом уписа или у више рата.