Drop Down Menu

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

Ранг листа се саставља за сваки студијски програм.

Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис.

Факултет објављује ранг листу на огласној табли и интернет страници Факултета.

За тачност података из ранг листе Факултета одговоран је декан.

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом или на своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету.

Приговор се подноси Комисији за упис, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора