Drop Down Menu

КАТЕДРА ЗА ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И ХУМАНИЗАЦИЈУ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Катедра је организациона јединица Факултета у функцији образовног и научноистраживачког рада за једну или више сродних ужих научних области. Распоред наставних предмета по катедрама и ужим научним областима одређује Наставно-научно веће Факултета. Катедра обавља своје активности преко већа катедре.

 

Веће катедре:

 • предлаже студијски програм наставних предмета,

 • разматра начин организовања предавања, вежби, колоквијума, испита и других облика рада са студентима за наставне предмете катедре,

 • припрема предлог плана научно-истраживачког рада катедре,

 • разматра рад наставника и сарадника,

 • разматра и предлаже продужење радног односа наставника који су испунили услове за пензију,

 • предлаже набавку опреме за потребе наставе и научно-истраживачког рада,

 • даје иницијативу за покретање поступка за избор наставника, односно сарадника,

 • даје мишљење које се научне области студија кандидата сматрају одговарајућим приликом расписивања конкурса за избор у звање сарадника,

 • предлаже чланове комисије за припрему извештаја за избор наставника и сарадника,

 • разматра извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника из наставних предмета катедре,

 • разматра и предлаже декану продужење радног односа сарадника,

 • разматра тему и извештај комисије о урађеној магистарској тези и докторској дисертацији,

 • предлаже ментора и чланове комисије за оцену и одбрану магистарске тезе и докторске дисертације,

 • предлаже ангажовање наставника и сарадника за извођење наставе за наставне предмете у оквиру уже области,

 • разматра успех студената из наставних предмета катедре и предлаже мере за побољшање успеха,

 • прати наставни и научни рад својих чланова и изјашњава се о њиховом раду и условима за напредовање,

 • усваја извештај о раду већа катедре,

 • обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.

   

  УЖЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ:

  - ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ У ЗАШТИТИ РАДНЕ И ЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

  - ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ - АНГЛИСТИЧКА ФИЛОЛОГИЈА

  - ЗАШТИТА ЗДРАВЉА У РАДНОЈ И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

   

  ПРЕДСЕДНИК КАТЕДРЕ:

  -
   

  НАСТАВНИЦИ КОЈИ САЧИЊАВАЈУ КАТЕДРУ:

   

  1. др Слободан Милутиновић, ред. проф.
  2. др Весна Николић, ред. проф.
  3. др Снежана Живковић, ред. проф.
  4. др Александра Илић Петковић, ванр. проф.
  5. др Ивана Илић-Крстић, ванр. проф.

  6. др Предраг Никетић, доцент

  7. др Тамара Рађеновић, доцент


  E-mail катедре: 

  DrustRazvoj@znrfak.ni.ac.rs

   

  САРАДНИЦИ КОЈИ САЧИЊАВАЈУ КАТЕДРУ:

   

  1. Милан Вељковић, асистент

  2. Тамара Вукић, асистент

   

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022. ГОДИНУ