Drop Down Menu

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

Кандидати приликом конкурисања подносе:

  • Пријаву на конкурс за упис (може се добити на шалтеру Студентске службе или преузети са интернет странице Факултета: http://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/012-UPIS.html);

  • Запис са читача биометријске личне карте или фотокопија личне карте;

  • Фотокопије следећих докумената:

  • Диплому и додатак дипломе о завршеним основним академским студијама обима 240 ЕСПБ бодова, односно дипломе о завршеним основним студијама у трајању од четири године (осам семестара) по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању и уверење о свим положеним, односно признатим испитима, који припадају студијском програму за који је стечена диплома (оверене фотокопије докумената, односно фотокопије докумената уз достављање оригинала на увид);

  • Доказ о укупној дужини студирања на одговарајућем степену студија;

  • Доказ о уплати накнаде за учешће на конкурс у износу од 7.000,00 динара на жиро рачун Факултета број 840-1747666-77, позив на број 205-21 (сврха уплате: Учешће на конкурсу за упис на мастер академске студије).

Кандидати са завршеним мастер академским студијама, уз пријавни лист подносе доказ о уплати накнаде за учешће на конкурсу и следећа документа:

  • фотокопије дипломе о завршеним основним академским студијама обима 180 ЕСПБ бодова и дипломе о завршеним мастер академским студијама обима 120 ЕСПБ бодова,

  • запис са читача биометријске личне карте или фотокопију личне карте.

Приликом пријаве на конкурс за упис на студије сваки кандидат има могућност да конкурише максимално на три студијска програма, при чему мора да одреди приоритетан. Редослед (приоритет) програма на које конкурише одређује кандидат лично (програм под редним бројем 1 (један), програм под редним бројем 2 (два) и програм под редним бројем 3 (три). Након рангирања кандидата, кандидат који је стекао услов за упис може се уписати само на један студијски програм као буџетски студент.

Фотокопије докумената поднетих уз пријаву на конкурс за упис се не враћају кандидатима.