Drop Down Menu

PRAVO NA UPIS DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA

 

Na studijske programe u prvu godinu doktorskih akademskih studija mogu se upisati lica koja imaju završene odgovarajuće:

  • master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama, ili

  • master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i objavljene naučne radove iz naučne oblasti doktorskih studija, ili

  • studije za sticanje VII-1 stepena stručne spreme, sa prosečnom ocenom od najmanje 8 (osam), ili

  • studije za sticanje VII-1 stepena stručne spreme i objavljene naučne radove iz naučne oblasti doktorskih studija.

Kandidati za upis na doktorske studije neophodno je da poznaju najmanje jedan strani jezik.

 

POSEBNI USLOVI ZA UPISA

Ako je ukupan broj prijavljenih kandidata veći od 10, ili ako je broj kandidata prijavljenih na nekom izbornom području veći od 5, Komisija za upis sastavlja jedinstvenu rang listu kandidata na osnovu kriterijuma za rangiranje kandidata datim u članu 12. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama na Fakultetu zaštite na radu u Nišu.

 

UPIS STRANIH STUDENATA

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin.

Strani državljanin može se upisati na doktorske studije ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava. Poznavanje jezika dokazuje se odgovarajućom potvrdom.

 

ŠKOLARINA

Visina školarine za studente doktorskih studija na studijskim programima iznosi 90.000,00 dinara za državljane Srbije i 2.100 eura za strane državljane.

Student državljanin Republike Srbije može uplatiti školarinu jednokratno prilikom upisa ili u tri rate.