Drop Down Menu


ПРОДЕКАН ЗА НАУКУ И САРАДЊУ СА ПРИВРЕДОМдр Миомир Раос, редовни професор

nauka@znrfak.ni.ac.rs

 

Др Миомир Раос, дипломирани инжењер машинства, завршио је Машински факултет у Нишу 1990. године на смеру термотехника и термоенергетика.

Након рада у привреди на пословима инжењера у области KGH, 1995. године запошљaва се на Факултету заштите на раду у Нишу као асистент приправник.

Последипломске студије на Машинском факултету у Нишу, на катедри за термотехнику и термоенергетику, завршава 1999. године одбраном Магистарске тезе, чиме стиче академски степен Магистра техничких наука и избор у звање асистента.

Докторску дисертацију одбранио је на Факултету заштите на раду у Нишу 2008. године и тиме стекао научни степен доктора техничких наука – заштите животне средине и избор у звање доцента. Избор у звање ванредни професор стиче 2013. године, а у звање редвни професор 2018. године, за ужу обласt енергетски процеси и заштита.

Др Миомир Раос је аутор и коаутор неколико публикација, монографија и уџбеника, као и већег броја научних и стручних радова објављених у референцираним међународним и домаћим часописима и презентованих на домаћим и страним научним и стручним скуповима.

Као истраживач, учесник је више научно-истраживачких пројеката финансираних од стране ресорног министарства Републике Србије и више међународних пројеката у оквиру различитих програма финансираних од стране Европске Уније.

Др Миомир Раос је учествовао у раду више програмских и организационих одбора научних скупова који се традиционално одржавају на Факултету заштите на раду у Нишу као и у раду програмских и организационих одбора научних скупова организованих од различитих научноистраживачких организација у региону.

Учествовао је у формирању лабораторија: за комфор радне средине, управљање квалитетом ваздуха и лабораторије за заштиту од пожара. Један је од оснивача и члан Центра за управљање ризиком у радној и животној средини на Факултету заштите на раду у Нишу.

У својој професионалној каријери поред обављања послова руковођења и чланства у различитим комисијама, радним групама, одборима, центрима Факултета и Универзитета, у оквиру статутарних, организационих, стратешких и оперативних послова, др Миомир Раос обављао је послове: члана Савета Универзитета у Нишу, члана Сената Универзитата у Нишу, члана Научно-стручног Већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Нишу, а у два мандатна периода обављао је послове продекана за науку и међународну сарадњу и продекана за науку и инвестиције Факултета заштите на раду у Нишу.

У изборном периоду 2021-2024. године, обавља функцију продекана за науку и сарадњу са привредом.