Drop Down Menu

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ

ОТВОРЕНИ ПОЗИВ ЗА ОБУКУ ИЗ ОБЛАСТИ БЗНР

   

Центар за заштиту и спасавање Факултета заштите на раду у Нишу,
ће одржати оспособљавања запослених из области безбедности и здравља на раду

Позивамо сва заинтересована правна лица да пријаве своје раднике
за обуку која ће се одржати у следећим терминима:

 

У Четвртак 7.3.2024. године, у Новом Саду, у 12:00, теоријска обука за хидрауличну ауто-дизалицу са корпом.  У 13:00 почетак практичне обуке. Након завршене теоријске и практичне обуке, провера стеченог знања и вештина.


У Петак 8.3.2024. године, у Београду, у 10:00 теоријска обука за хидрауличну ауто-дизалицу са корпом. У 11:00 почетак практичне обуке. Након завршене теоријске и практичне обуке, провера стеченог знања и вештина. У 11:00 теоријска обука за руковаоце виљушкаром. У 12:00 почетак практичне обуке. Након завршене теоријске и практичне обуке, провера стеченог знања и вештина.


У Четвртак 14.3.2024. године, у Крагујевцу, у 10:00 теоријска обука за хидрауличну ауто-дизалицу са корпом. У 11:00 почетак практичне обуке. Након завршене теоријске и практичне обуке, провера стеченог знања и вештина.У 11:00 теоријска обука за руковаоце виљушкаром. У 12:00 почетак практичне обуке. Након завршене теоријске и практичне обуке, провера стеченог знања и вештина. У 14:00, теоретски део обуке за безбедан рад бна ТТ стубу. Након теоријског дела обуке, извршиће се практични део обуке и провера знања и вештина.


У Петак 15.3.2024. године, у Нишу, у 10:00 теоријска обука за хидрауличну ауто-дизалицу са корпом. У 11:00 почетак практичне обуке. Након завршене теоријске и практичне обуке, провера стеченог знања и вештина. У 11:00 теоријска обука за руковаоце виљушкаром. У 12:00 почетак практичне обуке. Након завршене теоријске и практичне обуке, провера стеченог знања и вештина.

Контакт:
Проф. др Иван Мијаиловић

Тел. 064 11 25 453

ivan.mijailovic@znrfak.ni.ac.rs
 

Центар за заштиту и спасавање је организациона јединица Факултета заштите на раду, који у свом раду користи печат, меморандум и текући рачун Факултета са позивом на број Центра. Организациону структуру Центра чине радници Факултета заштите на раду у Нишу и то оснивачи центра и приступни чланови кој на основу писане изјаве прихватају да раде у Центру под условима које Центар пропише. Центром руководи руководилац Центра, кога на предлог већине чланова Центра именује декан Факултета. Руководилац Центра сарађује са деканом факултета, руководиоцем колегијума Центара, руководиоцима лабораторија и Секретаријатом Факултета.

 

Оснивачи Центра су:

1. др Ђурђановић Михаило, дипл. маш.инж.

2. др Благојевић Бојка, дипл. инж. знр.

3. др Мијаиловић Иван, дипл. маш. инж.

 

Чланови центра:

Проф. др Емина Михајловић

Мр Младена Лукић

Милица Никодијевић

 

Делатност Центра

Делатност Центра је усаглашена са чл. 8 Статута Факултета заштите на раду у Нишу, регистрацијом Факултета заштите на раду у Нишу код Трговинског суда у Нишу и научним и стручним компетенцијама чланова Центра.

 

Листа послова којима се Центар бави:

· Истраживање и експериментални развој у техничко-технолошким наукама,

· Истраживање и експериментални развој у  мултидисциплинарним наукама

· Изградња базе података

· Обрада података

· Издавање књига, брошура и других публикација

· Консалтинг и менаџмент послови

· Инжењеринг

· Техничко испитивање и анализа, пројектовање безбедносних система

· Образовање и развој система знања у области заштите од пожара

· Оспособљавање за безбедно управљање ванредним ситуацијама

· Оспособљавање за безбедан приступ и рад на екстремним висинама употребом
   личне и заједничке пењачке опреме (основна и напредна обука)

· Оспособљавање за безбедан рад са процесном и гасном техником

· Оспособљавање за безбедан рад са средствима за унутрашњи транспорт

· Преглед и испитивање у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду

· Процена ризика и послови у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду

· Преглед и испитивање услова радне и животне средине

· Преглед и испитивање опреме за рад

· Преглед и испитивање наменских објеката

· Вештачење

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ