Drop Down Menu

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ

 

Центар за заштиту и спасавање је организациона јединица Факултета заштите на раду, који у свом раду користи печат, меморандум и текући рачун Факултета са позивом на број Центра. Организациону структуру Центра чине радници Факултета заштите на раду у Нишу и то оснивачи центра и приступни чланови кој на основу писане изјаве прихватају да раде у Центру под условима које Центар пропише. Центром руководи руководилац Центра, кога на предлог већине чланова Центра именује декан Факултета. Руководилац Центра сарађује са деканом факултета, руководиоцем колегијума Центара, руководиоцима лабораторија и Секретаријатом Факултета.

 

Оснивачи Центра су:

1. др Ђурђановић Михаило, дипл. маш.инж.

2. др Благојевић Бојка, дипл. инж. знр.

3. др Мијаиловић Иван, дипл. маш. инж.

 

Чланови центра:

Проф. др Емина Михајловић

Мр Младена Лукић

Милица Никодијевић

 

Делатност Центра

Делатност Центра је усаглашена са чл. 8 Статута Факултета заштите на раду у Нишу, регистрацијом Факултета заштите на раду у Нишу код Трговинског суда у Нишу и научним и стручним компетенцијама чланова Центра.

 

Листа послова којима се Центар бави:

·                Истраживање и експериментални развој у техничко-технолошким наукама,

             Истраживање и експериментални развој у  мултидисциплинарним наукама

·                Изградња базе података

·                Обрада података

·                Издавање књига, брошура и других публикација

·                Консалтинг и менаџмент послови

·                Инжењеринг

·                Техничко испитивање и анализа, пројектовање безбедносних система

·                Образовање и развој система знања у области заштите од пожара

·                Оспособљавање за безбедно управљање ванредним ситуацијама

·                Оспособљавање за безбедан приступ и рад на екстремним висинама употребом
             личне и заједничке пењачке опреме (основна и напредна обука)

·                Оспособљавање за безбедан рад са процесном и гасном техником

·                Оспособљавање за безбедан рад са средствима за унутрашњи транспорт

·                Преглед и испитивање у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду

·                Процена ризика и послови у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду

·                Преглед и испитивање услова радне и животне средине

·                Преглед и испитивање опреме за рад

·                Преглед и испитивање наменских објеката

·           Вештачење

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦЕНТРА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ