Drop Down Menu

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD - RAZVOJNI PROJEKTI

 

Na Fakultetu se organizuje i obavlja naučnoistraživački rad kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, u skladu sa zakonom i Statutom. Naučnoistraživački rad je osnovno pravo i obaveza nastavnika, istraživača i saradnika, utvrđeno ovim statutom. Naučnoistra-živački rad ostvaruje se: preuzimanjem ugovornih obaveza i angažmanom na naučnoistraži-vačkim projektima, ekspertizama i sl.; individualnim istraživanjima i stvaralaštvom. Nastavno-naučno veće Fakulteta donosi opšti akt kojim se uređuju uslovi i način ugovaranja naučno-istraživačkih projekata, ekspertiza i sl. Fakultet podržava stalnu i profesionalnu delatnost svojih nastavnika, istraživača, saradnika i studenata od opšteg interesa, kao i javno predstavljanje i objavljivanje rezultata takve delatnosti, u skladu sa finansijskim planom Fakulteta.