Drop Down Menu

IZBOR KANDIDATA ZA UPIS DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA

 

Redosled kandidata za upis u prvu godinu doktorskih studija utvrđuje se na osnovu ukupne prosečne ocene ostvarene na prethodnim nivoima studija, dužine studiranja i ostvarenih naučnih rezultata. Broj bodova na osnovu kojih se vrši rangiranje kandidata utvrđuje se na sledeći način:

 • za kandidate koji su završili master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova uzima se srednja vrednost koja se formira od prosečne ocene ostvarene na osnovnim akademskom studijama i prosečne ocene ostvarene na master akademskom studijama;

 • za kandidate koji su stekli VII-1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju uzima se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad.

Tako dobijenom broju bodova dodaju se bodovi za naučne radove na kojima je kandidat autor, i to:

 • monografija međunarodnog značaja 1,2

 • monografija nacionalnog značaja 0,6

 • poglavlje u monografiji međunarodnog značaja ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značaja 0,8

 • poglavlje u monografiji nacionalnog značaja ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značaja 0,4

 • rad u časopisu međunarodnog značaja 0,6

 • rad u časopisu nacionalnog značaja 0,3

 • rad na skupu međunarodnog značaja 0,3

 • rad na skupu nacionalnog značaja 0,2

 • učešće u naučnoistraživačkom projektu koji finansira resorno ministarstvo za nauku Republike Srbije 0,2.

Prilikom rangiranja, prednost na listi imaju kandidati sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama, odnosno studijama za sticanje VII-1 stepena stručne spreme, u odnosu na kandidate sa prosečnom ocenom manjom od 8 (osam), bez obzira na ukupan broj bodova utvrđen prema kriterijumima navedenim u stavu 1. i 2. ovog člana.

Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, redosled na listi za te kandidate utvrđuje se na osnovu dužine studiranja, pri čemu prednost imaju kandidati sa kraćim rokom završetka studija.

Pravo upisa na studijski program doktorskih studija imaju kandidati sa rang liste formirane prema ostvarenom broju bodova na način utvrđen ovim članom, pod uslovom da su ostvarili ukupan broj bodova najmanje 8,00 i da se nalaze na rang listi u okviru ukupnog broja studenata utvrđenog konkursom.

 

POSEBNI USLOVI ZA UPISA

Ako je ukupan broj prijavljenih kandidata veći od 10, ili ako je broj kandidata prijavljenih na nekom izbornom području veći od 5, Komisija za upis sastavlja jedinstvenu rang listu kandidata na osnovu kriterijuma za rangiranje kandidata datim u članu 12. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama na Fakultetu zaštite na radu u Nišu.