Drop Down Menu

ЦЕНТРИ ЗА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈА

 

У циљу пружања услуга трећим лицима, Факултет формира центре за трансфер технологија. Центар послује средствима која сам остварује из своје делатности. Радом центра управља руководилац центра кога именује декан Факултета, на предлог наставника и сарадника који чине тај центар, на период од три године. Организациона структура, делатност, услови рада и удруживање центара уређују се општим актом Факултета. На Факултету заштите на раду формирани су следећи центри:

 

-  ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊА У ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 -  ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 -  ЦЕНТАР ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ РАЗВОЈНИХ СТРАТЕГИЈА

 -  ЦЕНТАР ЗА ТЕХНИЧКУ ДИЈАГНОСТИКУ

  ЦЕНТАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА

 -  ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У РАДНОЈ И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

 -  ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ

 - ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАПАЦИТЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

 

ЦЕНТАР ЗА ТЕХНИЧКА ИСПИТИВАЊА

 

Центар је организациона јединица Факултета која нема својство правног лица, а у правном промету са трећим лицима послује у име и за рачун Факултета. Центар у свом раду користи печат, меморандум и текући рачун Факултета са позивом на број Центра (840-1747666-77 позив на број ЦТИ). Организациону структуру Центра чине следеће лабораторије:

·     Лабораторија за буку и вибрације;

·     Лабораторија за управљање квалитетом ваздуха;

·     Лабораторија за електромагнетна зрачења.

Организациона структура Центра се може проширити лабораторијама које поднесу захтев за акредитацију метода испитивања и анализа у складу са правилима акредитације Акредитационог тела Србије.

Центар чине наставници, сарадници, сарадници за рад у лабораторијама и лаборантни који су у складу са својим научним и стручним компетенцијама ангажовани за рад у лабораторијама које чине организациону структуру Центра.

Радом Центра руководи руководилац Центра др Дејан Крстић, доцент а у његовом одсуству замењује га заменик руководиоца, др Драган Цветковић, ред. проф.

Унутрашња организација, начин рада, управљање и обављање стручно-административних послова за потребе Центра уређуно је у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО 17025 и следећим документима квалитета који су одобрени и проглашени 12. 10. 2011. године:

·     Пословником квалитета Центра,

·     Процедурама и

Упутствима

 

Руководилац центра:

др Амелија Ђорђевић, ванр. проф.

 

Odlukom Akreditacionog tela Srbije od 20. 05. 2013. godine akreditovan je Centar za tehnička ispitivanja Fakulteta zaštite na radu kao ispitna laboratorija prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006. Akreditacija važi do 19. 05. 2017. godine. Informacija o obimu akreditacije nalaze se na sajtu ATS-a, link http://www.registar.ats.rs/predmet/834/.