Drop Down Menu

ДЕКАНСКИ САТ. У просторији деканата Факултета, сваког петка од 12 до 13 часова, организоваће се "ДЕКАНСКИ САТ", у циљу успостављања блиске и ефикасније комуникације са студентима.

Студенти су добродошли да у разговору са деканом, продеканима Факултета и продеканом студентом дају, лично или у име групе студената, предлоге и сугестије за побољшање услова студирања и наставног процеса и укажу на евентуалне проблеме у функционисању наставног процеса и студентског живота на факултету.

 

ОБРАЋАЊЕ ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ
СТУДЕНТИМА ФАКУЛТЕТА


СПИСАК ЗА ДОДЕЛУ ДИПЛОМА 30.09.2019.


ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ И МАГИСТАРСКИХ СТУДИЈА

 


МЕХАНИКА - РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА - 23.09.2019.


O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Кандидати који су завршили основне студије на Факултету заштите на раду у Нишу према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, имају могућност да упишу одговарајуће мастер академске студије (према завршеним основним студијама), уз признавање испита положених на основним студијама према одлуци Наставно-научног већа Факултета бр. 03-163/13, 03-163/14 и 03-163/15 од 10. 4. 2019. године. Одлуке се могу погледати на следећим линковима:

ОДЛУКА О ПРИЗНАВАЊУ ИСПИТА - МАС- ИЗНР

 

ОДЛУКА О ПРИЗНАВАЊУ ИСПИТА - МАС- ИЗЖС

 

ОДЛУКА О ПРИЗНАВАЊУ ИСПИТА - МАС- ИЗОП

 

Кандидати из претходног става који упишу одговарајуће мастер академске студије плаћају само део школарине према преосталим обавезама на студијама, и то:

- на студијском програму Инжењерство заштите на раду – полагање испита из предмета Управљање професионалним ризиком (5 ЕСПБ) и мастер рад (10 ЕСПБ);

- на студијском програму Инжењерство заштите животне средине – мастер рад (10 ЕСПБ);

- на студијском програму Инжењерство заштите од пожара – мастер рад (10 ЕСПБ).


В А Ж Н О    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавамо студенте Факултета заштите на раду у Нишу да је фалсификовање потписа, печата и преправка података у индексу, као и у другим јавним исправама које издаје Факултет, кривично дело кажњиво по закону.

Ово дело предвиђено је и Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности студената (доступан на интернет страници Факултета и Универзитета у Нишу) као тежа повреда обавеза студената, за коју се изриче дисциплинска мера искључења са Факултета у трајању до једне године. Уколико Дисциплинска комисија за студенте утврди да повреда обавезе студента садржи елементе кривичног дела или прекршаја, дужна је да поднесе кривичну, односно прекршајну пријаву надлежним државним органима (члан 66. Правилника).

Имајући у виду наведено, подсећамо студенте на обавезу да се понашају одговорно и поштују обавезе прописане законом, актима Факултета и Универзитета у Нишу. У супротном, студент код кога се утврди повреда обавезе са елементима кривичног дела или прекршаја, биће пријављен надлежним органима.

 


                                                                      


 

ОДЛУКА О РЕДОВНИМ УСЛУГАМА КОЈЕ ФАКУЛТЕТИ ПРУЖАЈУ СТУДЕНТИМА У ОКВИРУ ОСТВАРИВАЊА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ИЗ ОБРАЗОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ, ОСНОВНЕ И МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ
Одлука бр. 03-372/3 од 28. 09. 2018

 

ОДЛУКА
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПРАВИЛНИКА О УСКЛАЂИВАЊУ СТРУЧНИХ, АКАДЕМСКИХ ИЛИ НАУЧНИХ НАЗИВА

 

ОДЛУКА О ЗАБРАНИ ПУШЕЊА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ - НА ОСНОВУ  3. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ИЗЛОЖЕНОСТИ ДУВАНСКОМ ДИМУ

 

ОДЛУКА - ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА ЗА СТУДЕНТЕ

 

ОДЛУКА О ПРИЗНАВАЊУ ИСПИТА
ОС- ЗНР

 

ОДЛУКА О ПРИЗНАВАЊУ ИСПИТА
ОС- ЗЖС

 

ОДЛУКА О ПРИЗНАВАЊУ ИСПИТА
ОС- ЗОП

 

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ СТУДЕНАТА