Drop Down Menu

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD - PROJEKTI MINISTARSTVA NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE

 

Na Fakultetu se organizuje i obavlja naučnoistraživački rad kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, u skladu sa zakonom i Statutom. Naučnoistraživački rad je osnovno pravo i obaveza nastavnika, istraživača i saradnika, utvrđeno ovim statutom. Naučnoistra-živački rad ostvaruje se: preuzimanjem ugovornih obaveza i angažmanom na naučnoistraži-vačkim projektima, ekspertizama i sl.; individualnim istraživanjima i stvaralaštvom. Nastavno-naučno veće Fakulteta donosi opšti akt kojim se uređuju uslovi i način ugovaranja naučno-istraživačkih projekata, ekspertiza i sl. Fakultet podržava stalnu i profesionalnu delatnost svojih nastavnika, istraživača, saradnika i studenata od opšteg interesa, kao i javno predstavljanje i objavljivanje rezultata takve delatnosti, u skladu sa finansijskim planom Fakulteta.

 

Naučni projekti odobreni za finansiranje od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja  za period od 2011. do 2014. godine:


Evidencioni broj projekta: III 43014
Naziv projekta: Unapređenje sistema monitoringa i  procene dugotrajne izloženosti stanovništva zagađujućim supstancama u životnoj sredini primenom neuronskih mreža
NIO nosilac: Fakultet zaštite na radu u Nišu
Rukovodilac projekta: Dr Nenad Živković
Rukovodilac podprojekta:
 Dr Amelija Đorđević
 

Istraživači NIO učesnici: 

Dr Nenad Živković (kompetentnost: T2)

Dr Amelija Đorđević (kompetentnost: T3)

Dr Ljiljana Živković (kompetentnost: T3)

Dr Jasmina Radosavljević (kompetentnost: T4)

Dr Momir Praščević (kompetentnost: T6)

Dr Miomir Raos (kompetentnost: T4)

Dr Milan Blagojević (kompetentnost: T6)

Dr Miroljub Grozdanović (kompetentnost: T2)

Dr Danilo Popović (kompetentnost: T6)

Dr Snežana Živković (kompetentnost: T7)

Mr Evica Stojiljković (kompetentnost: T6)

Predrag Stanković (kompetentnost: T7)

Aleksandra Živković (kompetentnost: A1)

Bojana Vidojković (kompetentnost: T7)

 


Evidencioni broj projekta: III 42008 
Naziv projekta: Ocena energetskih karakteristika i kvaliteta unutrašnjeg prostora u zgradama obrazovnih ustanova u Srbiji sa posledicama na zdravlje
NIO nosilac: Institut za nuklearne nauke „Vinča“ u Beogradu
Rukovodilac projekta: 
Dr Žarko Stefanović 
 

Istraživači NIO učesnici: 
Dr Nenad Živković (kompetentnost: T2)

Dr Amelija Đorđević (kompetentnost: T3)

 


Evidencioni broj projekta: III 41018
Naziv projekta: 
Preventivni, terapijski i etički pristup pretkliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije
NIO nosilac: Medicinski fakultet u  Nišu
Rukovodilac projekta: 
Dr Dušica Pavlović
 

Istraživači NIO učesnici: 
Dr Tatjan
a Golubović
 (kompetentnost: A6)
Aleksandra Ilić (
kompetentnost: A4)

 


Evidencioni broj projekta: III 43012
Naziv projekta: 
Monitoring elektromagetnih zračenja mobilnih telekomunikacionih sistema u životnoj sredini, analiza molekularnih mehanizama i biomarkera oštećenja kod hronične izloženosti sa razvojem modela za procenu rizika i metoda za zaštitu od zračenja
NIO nosilac: Medicinski fakultet u  Nišu
Rukovodilac projekta: 
Dr Dušan Sokolović
 

Istraživači NIO učesnici: 
Dr Dejan Petković
 (kompetentnost:T4)
Dr Milan Blagojević
 (kompetentnost: T6)
Dr Mirjana Vidanović
 (kompetentnost: A3)
Dr Dejan Krstić
 (kompetentnost: T2)
Mr Darko Zigar
 (kompetentnost: T3)
Aleksandra Ilić 
(kompetentnost: A4)

 


Evidencioni broj projekta: III 44006
Naziv projekta: 
Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, energetici, e-upravi, telekomunikacijama i zaštiti nacionalne baštine  
NIO nosilac: Matematički institut SANU
Rukovodilac projekta: 
Dr Zoran Ognjanović
 

Istraživači NIO učesnici: 
Dr Miomir Stanković (kompetentnost: A2)
Dr Suzana Savić
 (kompetentnost: T4)
Dr Vesna Nikolić
 (kompetentnost: T2) 
Mr Goran Janaćković
 (kompetentnost: T6)
Dejan Vasović
 (kompetentnost: A4)

 


Evidencioni broj projekta: III 42006
Naziv projekta: 
Istraživanje i razvoj energetski i ekološki visokoefektivnih sistema poligeneracije zasnovanih na obnovljivim izvorima energije 
NIO nosilac: Mašinski fakultet u Nišu 
Rukovodilac projekta: Dr Velimir Stefanović
 

Istraživači NIO učesnici: 
Dr Miomir Stankovi
ć (kompetentnost: A2)
Dr Dragan Mitić
 (kompetentnost: T3)
Dr Suzana Savić
 (kompetentnost: T4)
Dr Žarko Janković 
(kompetentnost: A7)
Dr Vesna Nikolić
 (kompetentnost: T2)
Dr Ivan Krstić
 (kompetentnost: T4)
Dr Snežana Živković 
(kompetentnost: T7)
Mr Goran Janaćković
 (kompetentnost: T6)
Mr Milan Protić
 (kompetentnost: T4)
Predrag Stanković
 (kompetentnost: T7)
Dejan Vasović 
(kompetentnost: A4)

 


Evidencioni broj projekta: III 43011
Naziv projekta: 
Zajednička istraživanja merenja i uticaja jonizujućeg i UV zračenja u oblasti medicine i zaštite životne sredine
NIO nosilac: Elektronski fakultet u Nišu 
Rukovodilac projekta: Dr Goran Ristić
 

Istraživači NIO učesnici: 
Dr Dejan Krstić
 (kompetentnost: T2)
Mr Evica Stojiljković
 (kompetentnost: T6)
Mr Dark
o Zigar
 (kompetentnost: T3)

 


Evidencioni broj projekta: TR 33035
Naziv projekta: 
Razvoj, realizacija, optimizacija i monitoring mrežnog modularnog rotirajućeg fotonaponskog sistema snage 5 k
W
NIO nosilac: Elektronski fakultet u Nišu 
Rukovodilac projekta: Dr Dragan Mančić
 

Istraživači NIO učesnici: 
Dr Ljiljan
a Živković
 (kompetentnost: T3)
Dr Jasmin
a Radosavljević
 (kompetentnost: T4)

 


Evidencioni broj projekta: TR 33009
Naziv projekta: 
Ispitivanje energetske efikasnosti fotonaponske solarne elektrane od 2kW
NIO nosilac: Prirodno-matematički fakultet u Nišu 
Rukovodilac projekta: 
Dr Tomislav Pavlović
 

Istraživači NIO učesnici: 
Dr Dejan Petković
 (kompetentnost: T4)

 


Evidencioni broj projekta: TR 35005
Naziv projekta: 
Istraživanje i razvoj nove generacije vetrogeneratora visoke energetske efikasnosti  
NIO nosilac: Mašinski fakultet u Nišu
Rukovodilac projekta: Dr Vojislav Miltenović
 

Istraživači NIO učesnici: 
Dr Miroljub Grozdanović
 (kompetentnost: T2)

 


Evidencioni broj projekta: TR 31060
Naziv projekta: 
Proizvodnja novih dijetetskih mlečnih proizvoda za rizične populacije zasnovana na kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi markera zdravstvenog rizika konzumiranja mleka 
NIO nosilac: Medicinski fakultet u Nišu
Rukovodilac projekta: Dr Gordana Kocić
 

Istraživači NIO učesnici: 
Dr Ivan Krstić
 (kompetentnost: T6)

 


Evidencioni broj projekta: TR 37020
Naziv projekta: 
Razvoj metodologija i sredstava za zaštitu od buke urbanih sredina
NIO nosilac: Mašinski fakultet u Kraljevu
Rukovodilac projekta: Dr Zlatan Šaškić
 

Istraživači NIO učesnici: 
Dr Dragan Cvetković
 (kompetentnost: T6)
Dr Momir Praščević 
(kompetentnost: T6)

 


Evidencioni broj projekta: OI 174025
Naziv projekta: 
Problemi Nelinearne analize, Teorije operatora, Topologije i primene

NIO nosilac: Prirodno-matematički fakultet u Nišu
Rukovodilac projekta: Dr Vladimir Rakočević
 

Istraživači NIO učesnici: 
Dr Mirjan
a Vidanović
 (kompetentnost: A3)

 


Evidencioni broj projekta: OI 174026
Naziv projekta: 
Reprezentacije logičkih struktura i formalnih jezika i njihove primene u računarstvu 
NIO nosilac: Matematički institut SANU
Rukovodilac projekta: Dr Silvija Gilezin
 

Istraživači NIO učesnici: 
Dr Miomir Stanković 
(kompetentnost: A2)

 


Evidencioni broj projekta: OI 174027
Naziv projekta: 
Prirodni proizvodi biljaka i lišajeva: izolovanje, identifikacija, biološka aktivnost i primena
NIO nosilac: Prirodno-matematički fakultet u Nišu
Rukovodilac projekta: Dr Gordana Stojanović
 

Istraživači NIO učesnici: 
Dr Tatjan
a 
Golubović (kompetentnost: A6)

 


Evidencioni broj projekta: OI 179074
Naziv projekta: 
Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija
NIO nosilac: Filozofski fakultet u Nišu
Rukovodilac projekta: Dr Ljubiša Mitrović
 

Istraživači NIO učesnici: 
Dr Vesna Miltojević
 (kompetentnost: A4)

 


Evidencioni broj projekta: OI 179013
Naziv projekta: 
Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije
NIO nosilac: Mašinski fakultet u Nišu
Rukovodilac projekta: Dr Dragoljub Đorđević
 

Istraživači NIO učesnici: 
Dr Vesna Miltojević
 (kompetentnost: A4)
Mr Ivana Ilić-Krstić
 (kompetentnost: A1)

 


OSNOVNA ISTRAŽIVANjA - Projektni ciklus 2006-2010

 

 • ON 142054  Sekundarni metaboliti: sastav, biloška i antioksidantna aktivnost (01.01.2006-31.12.2010.)

 • ON 144003 Teorija operatora,  stohastička analiza primene (01.01.2006-31.12.2010.)

 • ON 144013 Reprezentacije logičkih struktura i primene u računarstvu (01.01.2006-31.12.2010.)

 • ON 144021 Stohastika sa primenama (01.01.2006-31.12.2010.)

 • ON 144036 Spektralne tehnike na konačnim grupama sa primenama u obradi signala i projektovanju sistema (01.01.2006-31.12.2010.)

 • ON 149014  Kultura mira, identiteti i međuentnički odnosi u Srbiji i na Balkanu u procesu evrointegracije (01.01.2006-31.12.2010.)

 • ON 144002  Problemi tehničke i teorijske mehanike krutih i čvrstih tela. Mehanika materijala. (01.01.2006-31.12.2010.)

 


NACIONALNI PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI - Projektni ciklus 2006-2010

 

 • NPEE 243010 WEB portal za bilansiranje, planiranje i gazdovanje  proizvodnjom i potrošnjom energije u lokalnoj zajednici (01.07.2006- 31.03.2009.)

 • NPEE 263006 Razvoj kotlova i ložišta male i srednje snage za   sagorevanje balirane slame u letu (01.07.2006- 31.03.2009.

 


TEHNOLOŠKI RAZVOJ - Projektni ciklus 2006-2010 

 

 • TR 14010 Razvoj i unapređenje infrastrukture za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema zahtevima zasnovanim na direktivama Novog i Globalnog pristupa Evropske Unije (01.04.2008- 31.12.2010.)

 • TR 17021 Istraživanje tehnologija transporta uglja iz rudnika kroz prirodne i urbane sredine (01.04.2008- 31.12.2010.)

 • TR 20012 Primena i razvoj savremenih tehničko-tehnoloških sistema smeštaja, ishrane, izđubravanje i muža krava u cilju povećanja proizvodnje mleka visokog  kvaliteta (01.04.2008- 31.12.2010.)

 • TR 21009  Karakterizacija respirabilnih čestica u cpoljašnjoj i unutrašnjoj sredini u Srbiji (01.04.2008- 31.12.2010.)

 • TR 21036 Razvoj i realizacija lokalnih sistema, kontinuirano merenje i praćenje ekoloških i metereoloških parametara u skladu sa svetskim standardima (01.04.2008- 31.12.2010.)

 • TR 21040 Razvoj ekspertskog sistema za kvantifikovanje emisije gasova sa efektom staklene bašte i njihovo redukovanje iz izvora u naseljenim mestima Republike Srbije (01.04.2008- 31.12.2010.)

 • TR 21010 Razvoj sistema za ispitivanje prečištača otpadnih gasova (01.04.2008- 31.03.2009.). Nosilac projekta:  Fakultet zaštite na radu u Nišu. Rukovodilac projekta: dr Ljiljana Živković, red.prof

 • TR 21030 Istraživanje i razvoj ekspertskog sistema i metoda  za procenu ergo-ekološkog rizika od udesa u elektroprivredi Srbije (01.04.2008- 31.12.2010.). Nosilac projekta:  Fakultet zaštite na radu u Nišu. Rukovodilac projekta: dr Miroljub Grozdanović, red.prof.

 • TR 21035 Razvoj modela za procenu rizika od uticaja zračenja baznih stanica mobilne telefonije na životnu sredinu (01.04.2008- 31.12.2010.). Nosilac projekta:  Fakultet zaštite na radu u Nišu. Rukovodilac projekta: dr Dejan Petković, red.prof

 • TR 21016 Uvođenje i razvoj koherentnog amgažmana svih    privrednih grana i njohovih radnika u promociju zdravlja, etički kodeks i kvalitet života kao uslova za njihov razvoj (01.04.2008- 31.03.2009.