Drop Down Menu

КАТЕДРА ЗА КВАЛИТЕТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Катедра је организациона јединица Факултета у функцији образовног и научноистраживачког рада за једну или више сродних ужих научних области. Распоред наставних предмета по катедрама и ужим научним областима одређује Наставно-научно веће Факултета. Катедра обавља своје активности преко већа катедре.

 

Веће катедре:

 • предлаже студијски програм наставних предмета,

 • разматра начин организовања предавања, вежби, колоквијума, испита и других облика рада са студентима за наставне предмете катедре,

 • припрема предлог плана научно-истраживачког рада катедре,

 • разматра рад наставника и сарадника,

 • разматра и предлаже продужење радног односа наставника који су испунили услове за пензију,

 • предлаже набавку опреме за потребе наставе и научно-истраживачког рада,

 • даје иницијативу за покретање поступка за избор наставника, односно сарадника,

 • даје мишљење које се научне области студија кандидата сматрају одговарајућим приликом расписивања конкурса за избор у звање сарадника,

 • предлаже чланове комисије за припрему извештаја за избор наставника и сарадника,

 • разматра извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника из наставних предмета катедре,

 • разматра и предлаже декану продужење радног односа сарадника,

 • разматра тему и извештај комисије о урађеној магистарској тези и докторској дисертацији,

 • предлаже ментора и чланове комисије за оцену и одбрану магистарске тезе и докторске дисертације,

 • предлаже ангажовање наставника и сарадника за извођење наставе за наставне предмете у оквиру уже области,

 • разматра успех студената из наставних предмета катедре и предлаже мере за побољшање успеха,

 • прати наставни и научни рад својих чланова и изјашњава се о њиховом раду и условима за напредовање,

 • усваја извештај о раду већа катедре,

 • обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.

   

  УЖЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ:

  - УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

  - ХЕМИЈСКЕ ОПАСНОСТИ У РАДНОЈ И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

   

  ПРЕДСЕДНИК КАТЕДРЕ:

  др Татјана Голубовић, ред. проф.
   

  НАСТАВНИЦИ КОЈИ САЧИЊАВАЈУ КАТЕДРУ:

   

  1. др Ненад Живковић, ред. проф.
  2. др Јасмина Радосављевић, ред. проф.
  3. др Срђан Глишовић, ред. проф.

  4. др Амелија Ђорђевић, ред. проф.

  5. др Татјана Голубовић, ред. проф.

  6. др Дејан Васовић, ванр. проф.
  7. др Ана Бијелић, ванр. проф.

  8. др Ана Вукадиновић, доцент

   

  E-mail катедре: 

  KvalitetRadneZivotneSredine@znrfak.ni.ac.rs

   

  САРАДНИЦИ КОЈИ САЧИЊАВАЈУ КАТЕДРУ:

   

  1. Аца Божилов, асистент

  2. Милена Меденица, асистент

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022. ГОДИНУ