Drop Down Menu

ЦЕНТАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА

Центар за безбедност техничких система је организациона јединица Факултета заштите на раду, који у свом раду користи печат, меморандум и текући рачун Факултета са позивом на број Центра. Организациону структуру Центра чине радници Факултета заштите на раду у Нишу и то оснивачи центра и приступни чланови који на основу писане изјаве прихватају да раде у Центру под условима које Центар пропише. Центром руководи руководилац Центра, кога на предлог већине чланова Центра именује декан Факултета. Руководилац Центра у организацији и реализацији делатности Центра сарађује са деканом Факултета, руководиоцем колегијума Центра, руководиоцима лабораторија и Секретаријатом Факултета.

 

Оснивачи Центра су:

1. др Петковић Дејан

2. др Крстић Дејан

3. др Крстић Иван

4. др Ђорђевић Амелија

5. мр Јањић Иван

6. мр Кулашевић Драган

 

Приступни чланови:

1. др Милан Благојевић, ред. проф.

2. др Емина Михајловић, ред. проф.

3. др Снежана Живковић, ред. проф.

4. др Јелена Маленовић-Николић, ванр. проф.

5. др Бојана Златковић, ванр. проф.

6. др Горан Јанаћковић, ванр. проф.

7. др Лидија Милошевић, ванр. проф.

8. др Милош Цветковић, доцент

9. др Александра Илић-Петковић, ванр. проф.

10. др Света Цветановић, доцент

11. др Дарко Зигар, доцент

12. др Владимир Станковић, доцент

13. др Тамара Рађеновић, доцент

14. др Милош Цветковић, доцент

15. др Угљеша Јовановић, асистент са докторатом

16. Бојан Бјелић, асистент

17. Дарио Јавор, асистент

18. Ана Стојковић, асистент

19. Дејан Ристић, мастер. инж. зоп.
 

ЛИСТА ПОСЛОВА КОЈИМА СЕ ЦЕНТАР БАВИ:

- Образовање одраслих и остало бразовање

- Истраживање и експериментални развој у природно-математичким наукама 

- Истраживање и експериментални развој у мултидисциплинарним анукама 

- Истраживање и развој у непоменутим природним наукама 

- Изградња база података 

- Пружање савета у вези са компјутерском опремом 

- Пружање савета и израда компјутерских програма 

- Обрада података 

- Остале активности у вези са компјутерима 

- Консалтинг и менаџменет послови 

- Инжењеринг 

- Остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети 

- Техничко испитивање и анализа 

- Производња контролних и мерних инструмената и апарата осим опреме за управљање у индустријским процесима 

- Издавање књига , брошура и других публикација 

- Остале издавачке делатности 

- Остале активности у вези са штампањем (унос у базу података) 

- Репродукција компјутерских медија 

- Преглед и испитивање опреме за рад 

- Преглед и испитивање услова радне околине 

- Мерење електростатичког и магнетског поља 

- Процена ризика од пожара и експлозија у индустрији (дрвна, текстилна, гумарска и друго) 

- Мерење и испитивања система за заштиту гео и атмосферског електрицитета (галванска непрекидност, громобранске инсталације које укључују прихватне системе, спустне водове и уземљивачки систем) 

- Мерење компоненти електромагнетног поља екстремно ниских и индустријских учестаности и процена ризика од утицаја ЕМП у електроенергетским постројењима 

- Мерење компоненти ЕМП радио учестаности и процена ризика од утицаја ЕМП на људе 

- Мерење у систему двосмерних безжичних комуникација и процена електромагнетног загађења животне околине са проценом ризика од утицаја ЕМП на људе 

- Мерења у блиској и средњој зони зрачења радарских постројења 

- Процена ризика од утицаја ЕМП на људе у урбаним и руралним срединама 

- Мерење и процена ризика од топлотног ИЦ зрачења 

- Мерење и процена ризика од УВ зрачења 

- Мерење и процена ризика од оптичког зрачења 

- Мерење и процена ризика од ласерског зрачења 

- Процена ризика и послови у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду 

- Испитивање хемисјких штетности у радној и животној средини 

- Процена утицаја на животну средину.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ЧЛАНОВА

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦЕНТРА