Drop Down Menu

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD - MEĐUNARODNI PROJEKTI

 

Na Fakultetu se organizuje i obavlja naučnoistraživački rad kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, u skladu sa zakonom i Statutom. Naučnoistraživački rad je osnovno pravo i obaveza nastavnika, istraživača i saradnika, utvrđeno ovim statutom. Naučnoistra-živački rad ostvaruje se: preuzimanjem ugovornih obaveza i angažmanom na naučnoistraži-vačkim projektima, ekspertizama i sl.; individualnim istraživanjima i stvaralaštvom. Nastavno-naučno veće Fakulteta donosi opšti akt kojim se uređuju uslovi i način ugovaranja naučno-istraživačkih projekata, ekspertiza i sl. Fakultet podržava stalnu i profesionalnu delatnost svojih nastavnika, istraživača, saradnika i studenata od opšteg interesa, kao i javno predstavljanje i objavljivanje rezultata takve delatnosti, u skladu sa finansijskim planom Fakulteta.

 

 • JAČANJE KAPACITETA REPUBLIKE SRBIJE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - podprogram JAČANjE KAPACITETA U UPRAVLjANjU HEMIJSKIM UDESIMA, finansiran od strane EVROPSKE AGENCIJE ZA REKONSTRUKCIJU, 2004-2006

 • RAZVOJ REGIONALNE STRATEGIJE UPRAVLJANJA OTPADOM ZA PIROTSKI OKRUG, finansiran od strane EVROPSKE AGENCIJE ZA REKONSTRUKCIJU, 2006

 • PROGRAM PODRŠKE OPŠTINAMA ISTOČNE SRBIJE, finansiran od strane EVROPSKE AGENCIJE ZA REKONSTRUKCIJU, 2004

 • NACIONALIZACIJA MILENIJUMSKIH CILJEVA RAZVOJA U SRBIJI, finansiran od strane PROGRAMA ZA RAZVOJ UJEDINjENIH NACIJA, 2006-2007

 • ANALIZE STRATEŠKIH DOKUMENATA VLADE REPUBLIKE SRBIJE 2002 – 2005, finansiran od strane PROGRAMA ZA RAZVOJ UJEDINjENIH NACIJA, 2005-2006

 • STRATEGIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U ZAPADNOJ SRBIJI, finansiran od strane USAID – INTERNATIONAL RELIEF AND DEVELOPMENT (IRD), 2002-2003

 • SOCIO-EKONOMSKI ASPEKTI RAZVOJA STARE PLANINE KAO BUDUĆEG PREKOGRANIČNOG ZAŠTIĆENOG PODRUČJA - u okviru projekta: PROMOCIJA UMREŽAVANJA I SARADNJE MEĐU ZEMLjAMA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE, finansiran od REGIONALNOG CANTRA ZA ŽIVOTNU SREDINU U CENTRALNOJ I ISTOČNOJ EVROPI, 2001-2003

 • OKVIR ZA LOKALNU STRATEGIJU MENADŽMENTA OTPADOM - u okviru projekta  REReP 2.2. Podrška razvoju strategija za implementaciju Arhuske konvencije u Centralnoj i Istočnoj Evropi, finansiran od HOLANDSKOG MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA, 2002

 • TEHNOLOGIJA I RAZVOJ PROIZVODNjE VISOKOENERGETSKIH BRIKETA I PELETA, finansiran od strane CENTRALNE EVROPSKE INICIJATIVE, 2007

 • PRVA RADIONICA O STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE O POLJOPRIVREDI I PROIZVODNJI HRANE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA, finansiran od strane EVROPSKE UNIJE, 2007

 • BIOFORENERGY - RAZVOJ AGRO-ENERGETSKOG MODELA LANACA KROZ PREKOGRANIČNU SARADNjU I ZNANjE, finansiran od strane EVROPSKE UNIJE, 2007-2009

 • NEWEN - projekat izgradnje mreže nastavnih mesta Holandije i Zapadnog Balkana za zaštitu životne sredine, finansiran od strane HOLANDSKOG MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA, kroz Regionalni program o zaštiti životne sredine, 2008-2011

 • STRATEGIJA BEZBEDNOSTI GRADA NIŠA, finansiran od strane USAID-a kroz Program za planiranje i reagovanje u vanrednim situacijama, u saradnji sa Gradom Nišom,  2009-2010