Drop Down Menu

ПРАВО НА УПИС НА ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

 

Право уписа на студијски програм Факултета имају лица која испуне услове утврђене Законом, Статутом Факултета и Правилником о основним академским студијама Факултета заштите на раду у Нишу .

У прву годину основних академских студија које реализује Факултет може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом личном својству.

У прву годину основних академских студија могу се уписати:

  • Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у Републици Србији.

  • Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству.

Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству се школују у Републици Србији под истим условима као остали држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Ако ови кандидати немају нострификована документа потребна за упис у првом конкурсном року, биће им омогућено да конкуришу у другом конкурсном року по претходно обављеној нострификацији њихових школских сведочанстава стечених у иностранству.

Ови кандидати могу се уписати на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета, ако се квалификују до броја студената чије се студије финансирају из буџета утврђеног одлуком владе за ту категорију кандидата.

  • Припадници српске националне мањине из суседних земаља.

Ови кандидати се школују у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање.

Ако ови кандидати немају нострификована документа потребна за упис, биће им омогућено да конкуришу уз потврду Министарства просвете о томе да је започета нострификација њихових школских сведочанстава стечених у иностранству.

Приликом уписа, кандидати су дужни да високошколској установи поднесу нострификована документа.

  • Страни држављани.

Страни држављани се школују у Републици Србији под истим условима као држављани Републике Србије. Приликом уписа страних држављана, Факултет је дужан да води рачуна да не прекорачи укупан број студената одобрен дозволом за рад.

Страни држављани сами финансирају своје школовање, а висина надокнаде износи 1500 еура.

Страни држављанин плаћа школарину у току школовања, осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.

Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако поднесе нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању и ако пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Факултета односно о познавању језика на којем се изводи настава и ако је здравствено осигуран.

Страни држављанин може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске односно високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис. У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране јавне исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да условни упис није ни извршен.

  • Право на упис студента друге високошколске установе и лица које има стечено високо образовање

На студије, осим на четврту годину, без полагања пријемног испита може да се упише и студент првог, другог и трећег степена студија другог факултета или друге самосталне високошколске установе под условом:

-  да је савладао део истог или сродног студијског програма;

-  да је писани захтев за упис поднео најкасније до истека другог конкурсног рока за упис - септембарског рока за упис у наредну школску годину;

-  да је поднео и захтев за признавање испита, студијски програм, уверење о положеним испитима и доказ да је уплатио трошкове односно накнаду за признавање испита.

О испуњености услова за упис, Комисија за наставу доноси одлуку у којој наводи испите и друге извршене студијске обавезе које се признају, обавезе у наставку студија и стечени статус студента.

Студент може остварити право на упис ако Факултет поседује просторне и друге услове и ако укупан број студената за ту годину студија није попуњен.

Студент се може уписати у статусу буџетског студента ако је пружио доказ о престанку статуса буџетског студента на другој високошколској установи, ако је у претходној школској години остварио најмање 60 ЕСПБ бодова и ако је остварио право на упис у оквиру квоте студената који се финансирају из буџета на години у коју је студенту одобрен упис.

Утврђени услови за упис студената друге високошколске установе аналогно се примењују и на лице које има стечено високо образовање ако поднесе писани захтев за упис на студије првог степена. Лице са стеченим високим образовањем може се уписати у статусу самофинансирајућег студента .