Drop Down Menu

CENTAR ZA DISTRIBUCIJU RAZVOJNIH STRATEGIJA

Centar za distribuciju razvojnih sistema je organizaciona jedinica Fakulteta zaštite na radu, koji u svom radu koristi pečat, memorandum i tekući račun Fakulteta sa pozivom na broj Centra. Organizacionu strukturu Centra čine radnici Fakulteta zaštite na radu u Nišu i to osnivači centra i pristupni članovi koji na osnovu pisane izjave prihvataju da rade u Centru pod uslovima koje Centar propiše. Centrom rukovodi rukovodilac Centra, koga na predlog većine članova Centra imenuje dekan Fakulteta. Rukovodilac Centra u organizaciji i realizaciji delatnosti Centra sarađuje sa dekanom Fakulteta, rukovodiocem kolegijuma Centra, rukovodiocima laboratorija i Sekretarijatom Fakulteta.

 

Osnivači Centra su:

1. dr Srđan Glišović,
2. dr Tatjana Golubović,
3. dr Evica Ј
ovanović,
4. mr Vesna Žikić

 

Lista poslova kojma se Centar bavi:

 • Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje

 • Istraživanje i eksperimentalni razvoj u multidisciplinarnim naukama

 • Istraživanje i razvoj u nepomenutim prirodnim naukama

 • Izgradnja baza podataka

 • Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa

 • Obrada podataka

 • Konsalting i menadžment poslovi

 • Inženjering

 • Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti

 • Tehničko ispitivanje i analiza

 • Izdavanje knjiga, brošura i drugih publikacija

 • Ostale izdavačke delatnosti

 • Reprodukcija kompjuterskih medija

 • Procena rizika i poslovi u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu

 • Pregled i ispitivanje uslova radne okoline

 • Pregled i sipitivanje opreme za rad

DOKUMENTACIJA CENTRA ZA DISTRIBUCIJU RAZVOJNIH STRATEGIJA