Drop Down Menu

На основу одредаба Статута Факултета бр. 03-262/4 од 17. 06. 2011. године, одлуком Савета Факултета, бр. 03-344/3 од 13. 09. 2011. године, формиран је  Центар за техничка испитивања, као самостална организациона јединица у циљу пружања услуга корисницима у области техничких испитивања и анализа (шифра делатности 71.2).

Центар је организациона јединица Факултета која нема својство правног лица, а у правном промету са трећим лицима послује у име и за рачун Факултета. Центар у свом раду користи печат, меморандум и текући рачун Факултета са позивом на број Центра (840-1747666-77 позив на број ЦТИ).

Организациону структуру Центра чине следеће лабораторије:

·         Лабораторија за буку и вибрације;

·         Лабораторија за управљање квалитетом ваздуха.

Организациона структура Центра се може проширити лабораторијама које поднесу захтев за акредитацију метода испитивања и анализа у складу са правилима акредитације Акредитационог тела Србије.

Центар чине наставници, сарадници, сарадници за рад у лабораторијама и лаборантни који су у складу са својим научним и стручним компетенцијама ангажовани за рад у лабораторијама које чине организациону структуру Центра.

Радом Центра руководи руководилац Центра др Татјана Голубовић, ванр. проф. а у његовом одсуству замењује га заменик руководиоца, др Дарко Михајлов, доцент.

Унутрашња организација, начин рада, управљање и обављање стручно-административних послова за потребе Центра уређуно је у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 17025:2017 и документима квалитета (процедуре, упутства, обрасци) који су одобрени и проглашени 18. 11. 2019. године.

 

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ФАКУЛТЕТА

 

СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ

 

ИЗЈАВА РУКОВОДСТВА