Drop Down Menu

Полазећи од Политике и Стратегије обезбеђења и континуираног унапређења квалитета Факултета заштите на раду у Нишу, а на основу стандарда (начина) обезбеђења и континуираног унапређења квалитета, дефисани су поступци – процедуре обезбеђења и континуираног унапређења квалитета.

Поступци - процедуре за обезбеђење и континуирано унапређење квалитета се утврђују посебно за сваку област обезбеђења и континуираног унапређења квалитета и њима се на детаљан начин уређује поступање субјеката у систему обезбеђења и континуираног унапређења квалитета Факултета заштите на раду у Нишу.

У наставку је, према редоследу из Стандарда обезбеђења квалитета, дат преглед поступака – процедура обезбеђења и континуираног унапређења квалитета Факултета заштите на раду у Нишу:

 

ПРОЦЕДУРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА