Drop Down Menu

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА

 

Ранг листа се саставља за сваки студијски програм.

Редослед кандидата на ранг листи утврђује се на основу општег успеха у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту, с тим да кандидат може остварити највише 100 бодова.

Факултет саставља ранг листу пријављених кандидата. За тачност података из ранг листе Факултета одговоран је декан. Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис.

Факултет објављује ранг листу пријављених кандидата на огласној табли и интернет страници Факултета у року који је утврђен конкурсом.

На основу резултата постигнутог на пријемном испиту и општег успеха у средњој школи, Комисија за упис утврђује и објављује јединствену ранг листу са редоследом према укупном броју бодова сваког учесника конкурса. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређује да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних академских студија.

Кандидати који желе могу погледати свој задатак са пријемног испита уз присуство Комисије за упис. Уколико кандидат има примедбе, после увида у задатак, може уложити приговор Декану Факултета, преко студентске службе у писаној форми.

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 часова од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету.

Приговор се подноси Комисији за упис, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.