Drop Down Menu

CENTAR ZA ZAŠTITU RADNE I ŽIVOTNE SREDINE

Centar za zaštitu radne i životne sredine je organizaciona jedinica Fakulteta zaštite na radu, koji u svom radu koristi pečat, memorandum i tekući račun Fakulteta sa pozivom na broj Centra. Organizacionu strukturu Centra čine radnici Fakulteta zaštite na radu u Nišu i to osnivači centra i pristupni članovi koji na osnovu pisane izjave prihvataju da rade u Centru pod uslovima koje Centar propiše. Centrom rukovodi rukovodilac Centra, koga na predlog većine članova Centra imenuje dekan Fakulteta. Rukovodilac Centra u organizaciji i realizaciji delatnosti Centra sarađuje sa dekanom Fakulteta, rukovodiocem kolegijuma Centra, rukovodiocima laboratorija i Sekretarijatom Fakulteta.

Osnivači Centra su:

1. dr Dragan Spasić, red.prof.
2. dr Suzana Savić, red.prof.
3. dr Miroslava Ivanjac, red.prof.
4. dr Desimir Jovanović, red.prof.
5. dr Mihailo Đurđanović, red.prof.
6. dr Dragan Mitić, red.prof.
7. dr Marina Stojanović, red.prof.
8. dr Slavka Mitić, van.prof.
9. dr Miodrag Jovanović, van.prof.
10. dr Jasmina Radosavljević, van.prof.
11. dr Vesna Miltojević, van.prof.
12. dr Mirjana Vidanović, van.prof.
13. dr Danilo Popović, van.prof.
14. dr Vesna Nikolić, docent
15. dr Goran Ristić, docent
16. dr Snežana Živković, docent

Saradnici Centra su:

1. dr Ivan Mijailović
2. dr Jelena Malenović-Nikolić
3. dr Lidija Milošević

 

 

DOKUMENTACIJA CENTRA ZA ZAŠTITU RADNE I ŽIVOTNE SREDINE