Drop Down Menu

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
 


29.05.2024.

КОНКУРС

НАТАВНИК У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ
БЕЗБЕДНОСТ И РИЗИК СИСТЕМА
КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
29.05.2024, БРОЈ
1094,  НА СТРАНИ 44

 


24.04.2024.

КОНКУРС

НАСТАВНИК У ЗВАЊЕ РЕДОВНИ ПРОФЕСОР НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ИЛИ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ БЕЗБЕДНОСТ И РИЗИК СИСТЕМА
КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
24.04.2024, БРОЈ
1089-1090-1091,  НА СТРАНИ 54

 


08.11.2023.

КОНКУРС

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ЈЕ 08.11.2023. ГОДИНЕ
ОБЈАВИО КОНКУРС У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
БРОЈ
1065,  НА СТРАНИ 61

Сарадник за ужу научну област
"ФИЗИЧКИ ПРОЦЕСИ И ЗАШТИТА"
 


08.11.2023.

КОНКУРС

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ЈЕ 08.11.2023. ГОДИНЕ
ОБЈАВИО КОНКУРС У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
БРОЈ
1065,  НА СТРАНИ 61

 

Наставник у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област
"МАТЕМАТИКА"
на одређено време

 


05.07.2023.

КОНКУРС

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ЈЕ 05.07.2023. ГОДИНЕ
ОБЈАВИО КОНКУРС У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
БРОЈ
1047-1048,  НА СТРАНИ 18

 

Наставник у звање доцент за ужу научну област
"Енергетски процеси и заштита"
на одређено време

 


12.04.2023.

КОНКУРС

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ЈЕ 12.04.2023. ГОДИНЕ
ОБЈАВИО КОНКУРС У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
БРОЈ
1035-1036,  НА СТРАНИ 44

 

Наставник у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област
"Физички процеси и заштита"
на одређено време

 


18.01.2023.

КОНКУРС

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ЈЕ 18.01.2023. ГОДИНЕ
ОБЈАВИО КОНКУРС У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
БРОЈ
1023,  НА СТРАНИ 68

 

Наставник у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област
"Енергетски процеси и заштита"
на одређено време

 


30.11.2022.

КОНКУРС

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ЈЕ 30.11.2022. ГОДИНЕ
ОБЈАВИО КОНКУРС У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
БРОЈ
1016,  НА СТРАНИ 36

 

Асистент за ужу научну област Технологије и технички системи заштите
на одређено време

Асистент за ужу научну област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне средине
на одређено време

 


31.08.2022.

КОНКУРС

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ЈЕ 31.08.2022. ГОДИНЕ
ОБЈАВИО КОНКУРС У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
БРОЈ
1002-1003,  НА СТРАНИ 72

 

Наставник у звање доцент или ванредни професор
на одређено време за ужу научну област
Енергетски процеси и заштита

 

УСЛОВИ: су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњени образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу Факултета, у року од 15 дана од објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


22.06.2022.

КОНКУРС

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ЈЕ 22.06.2022. ГОДИНЕ
ОБЈАВИО КОНКУРС У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
БРОЈ
992,  НА СТРАНИ 41

 

Наставник у звање доцент или ванредни професор
за ужу научну област
Хемијске опасности у радној и животној средини
на одређено време

 

УСЛОВИ: су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњени образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу Факултета, у року од 15 дана од објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


27.04.2022.

КОНКУРС

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ЈЕ 27.04.2022. ГОДИНЕ
ОБЈАВИО КОНКУРС У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
БРОЈ
984-985,  НА СТРАНИ 49

НАСТАВНИК У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ
ФИЗИЧКИ ПРОЦЕСИ И ЗАШТИТА

 

УСЛОВИ: су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњени образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


21.01.2022.

ОДЛУКА

10.01.2022.

ОДЛУКА

22.12.2021.

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ
РАСПИСУЈЕ
 

О Г Л А С

 


за избор у звање једног сарадника ван радног односа (демонстратора) за помоћ у настави на студијском програму основних академских студија Заштита на раду, на предметима:
- Заштита од опасног дејства електричне енергије и
- Електрична постројења и инсталације,
у трајању од најдуже једне школске године, са могућношћу продужења за још једну школску годину.
Општи и посебни услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Факултета заштите на раду у Нишу и Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Факултета заштите на раду у Нишу:
студент Факултета заштите на раду у Нишу, студија првог, другог или трећег степена академских студија, који је на студијама првог степена остварио најмање 120 ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом најмање 8 (осам);
рангирање пријављених кандидата се врши према критеријумима прописаним Законом о високом образовању и Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Факултета заштите на раду у Нишу.
Као одговарајуће студије за избор сарадника ван радног односа за наведене предмете, сматрају се: основне академске студије, студијски програм Заштита на раду; мастер академске студије, студијски програми Инжењерство заштите на раду и Инжењерство заштите од пожара и докторске академске студије, студијски програм Инжењерство заштите на раду.
Кандидати уз пријаву подносе: биографију и доказе о испуњености услова огласа (доказ о статусу студента, уверење о положеним испитима, копија дипломе са додатком дипломи и сл.)
Пријаве се подносе на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 8 дана од објављивања огласа на интернет страници Факултета заштите на раду у Нишу.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на прописан начин, сматраће се неуредним и неће бити разматране.
Поднета документација неће се враћати кандидатима.
Д Е К А Н
ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ
Др Срђан Глишовић, ред. проф.


01.12.2021.

КОНКУРС

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ЈЕ 01.12.2021. ГОДИНЕ
ОБЈАВИО КОНКУРС У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
БРОЈ
962, НА СТРАНИ 70

НАСТАВНИК У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ ИЛИ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ У ЗАШТИТИ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

УСЛОВИ: предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Друштвено-хуманистичких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњени образац о испуњености услова за избор у

звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


08.09.2021.

КОНКУРС

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ЈЕ 07.07.2021. ГОДИНЕ
ОБЈАВИО КОНКУРС У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
БРОЈ 9
50, НА СТРАНИ 36

НАСТАВНИК У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ ИЛИ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ
"УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ"


01.09.2021.

КОНКУРС

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ЈЕ 07.07.2021. ГОДИНЕ
ОБЈАВИО КОНКУРС У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
БРОЈ 94
9, НА СТРАНИ 55-56

АСИСТЕНТ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ
"ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ У ЗАШТИТИ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ"
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

УСЛОВИ: Општи и посебни услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Факултета заштите на раду у Нишу и Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Факултета заштите на раду у Нишу: студент докторских академских студија у одговарајућој научној области који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад; познавање рада на рачунару; познавање једног светског језика; објављени научни, односно стручни радови из области за коју се бира. Као одговарајуће докторске академске студије сматрају се докторске академске студије из научне области Педагошке и андрагошке науке. Кандидати уз пријаву подносе: биографију, доказе о испуњености услова конкурса, списак референтних публикација и прилоге који документују наводе из пријаве и омогућују увид у научни рад и стручне квалификације кандидата.

Уз пријаву, кандидати су дужни да попуне образац који је доступан на интернет страници Факултета. Пријаве се подносе на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, Чарнојевића 10а, у року од 8 дана од објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на прописан начин, сматраће се неуредним и неће бити разматране. Поднета конкурсна документација неће се враћати кандидатима.


07.07.2021.

КОНКУРС

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ЈЕ 07.07.2021. ГОДИНЕ
ОБЈАВИО КОНКУРС У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
БРОЈ 941-942, НА СТРАНИ
42

НАСТАВНИК У ЗВАЊУ ДОЦЕНТА ИЛИ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ "ЕНЕРГЕТСКИ ПРОЦЕСИ И ЗАШТИТА"

УСЛОВИ: предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњен образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове, на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, Чарнојевића 10а, 18106 Ниш, у року од 15 дана од објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


16.06.2021.

КОНКУРС

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ЈЕ 16.06.2021. ГОДИНЕ
ОБЈАВИО КОНКУРС У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
БРОЈ 9
38, НА СТРАНИ 42

НАСТАВНИК У ЗВАЊУ ДОЦЕНТА ИЛИ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА
ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ "ФИЗИЧКИ ПРОЦЕСИ И ЗАШТИТА", НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

УСЛОВИ: предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњен образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове, на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


31.03.2021.

КОНКУРС

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ЈЕ 31.03.2021. ГОДИНЕ
ОБЈАВИО КОНКУРС У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
БРОЈ 9
27, НА СТРАНИ 51

Асистент за ужу научну област "БЕЗБЕДНОСТ И РИЗИК СИСТЕМА" на одређено време

УСЛОВИ: Општи и посебни услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Факултета заштите на раду у Нишу и Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Факултета заштите на раду у Нишу: студент докторских академских студија у одговарајућој научној области који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад; познавање рада на рачунару; познавање једног светског језика; објављени научни, односно стручни радови из области за коју се бира.

Као одговарајуће докторске академске студије сматрају се докторске академске студије из научне области Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду.

Кандидати уз пријаву подносе: биографију, доказе о испуњености услова конкурса, списак референтних публикација и прилоге који документују наводе из пријаве и омогућују увид у научни рад и стручне квалификације кандидата.

Уз пријаву кандидати су дужни да попуне образац који је доступан на интернет страници Факултета.

Пријаве се подносе на адресу:

Факултет заштите на раду у Нишу, Чарнојевића 10а, у року од 8 дана од објављивања конкурса.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на прописан начин, сматраће се неуредним и неће бити разматране.

Поднета конкурсна документација неће се враћати кандидатима.


27.01.2021.

КОНКУРС

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ЈЕ 27.01.2021. ГОДИНЕ
ОБЈАВИО КОНКУРС У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
БРОЈ 9
18, НА СТРАНИ 20

 

Наставник у звању ванредни професор
или доцент за ужу научну област
"Енергетски процеси и заштита"
 


09.12.2020.

КОНКУРС

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ЈЕ 09.12.2020. ГОДИНЕ
ОБЈАВИО КОНКУРС У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
БРОЈ 9
11, НА СТРАНИ 31

 

Наставник у звању редовни професор на неодређено време
или ванредни професор на одређено време
за ужу научнуи област
"Безбедност и ризик система"
 

Наставник у звању доцент
или ванредни професор на одређено време
за ужу научнуи област
"Енергетски процеси и заштита"

 

Наставник у звању доцент на неодређено време
за ужу научнуи област
"Управљање квалитетом радне и животне средине"


18.11.2020.

КОНКУРС

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ЈЕ 18.11.2020. ГОДИНЕ
ОБЈАВИО КОНКУРС У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
БРОЈ 90
8, НА СТРАНИ 21

 

Наставник у звању доцент или ванредни професор
за ужу научну област
"Технологије и технички системи заштите"
на одређено време.

УСЛОВИ: Услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњени образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове, на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


28.10.2020.

КОНКУРС

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ЈЕ 28.10.2020. ГОДИНЕ
ОБЈАВИО КОНКУРС У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
БРОЈ 90
5, НА СТРАНИ 33

НАСТАВНИК У ЗВАЊУ ДОЦЕНТ ИЛИ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР
ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ
"БЕЗБЕДНОСТ И РИЗИК СИСТЕМА"
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

УСЛОВИ: услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњен образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


14.10.2020.

КОНКУРС

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ЈЕ 14.10.2020. ГОДИНЕ
ОБЈАВИО КОНКУРС У БЕСПЛАТНОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ О ЗАПОШЉАВАЊУ "ПОСЛОВИ",
БРОЈ 903, НА СТРАНИ 31 И 32, У СЕКЦИЈИ  "НАУКА И ОБРАЗОВАЊЕ",
ЗА АСИСТЕНТА СА ДОКТОРАТОМ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ
"УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ" НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ.


12.10.2020.

ОДЛУКА

ДР УГЉЕШИ ЈОВАНВОИЋУ УЧЕСНИКУ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ АСИСТЕНТ СА ДОКТОРАТОМ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТСКИ ПРОЦЕСИ И ЗАШТИТА И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ОДРЕЂУЈЕ СЕ ТЕМА ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА ПОД НАЗИВОМ

"ФАРАДЕЈЕВ ЗАКОН ЕЛЕКТРОМАГНЕТНЕ ИНДУКЦИЈЕ"

ПРИСТУПН ЧАС ЋЕ БИТИ ОДРЖАН У СРЕДУ, 28.10.2020.. ГОДИНУ У ПРОСТОРИЈИ 125 СА ПОЧЕТКОМ У 11:00 ЧАСОВА


30.09.2020.

 

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 18000 Ниш, Чарнојевића 10а, у публикацији ПОСЛОВИ, број. 901, страна 44.,
расписао је два конкурса за заснивање радног односа:
 


23.09.2020.

 

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 18000 Ниш, Чарнојевића 10а , расписао је конкурс за избор у звање и заснивање радног односа

АСИСТЕНТ СА ДОКТОРАТОМ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ
ЕНЕРГЕТСКИ ПРОЦЕСИ И ЗАШТИТА

на одређено време

 


01.07.2020.

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 18000 Ниш, Чарнојевића 10а , расписао је конкурс за избор у звање и заснивање радног односа

Наставник за ужу научну област

Хемијске опасности у радној и животној средини

у звању редовни професор на неодређено време

или ванредни професор на одређено време

 

 

УСЛОВИ: Услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у  Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњени образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

 


03.06.2020.

 

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 18000 Ниш, Чарнојевића 10а , расписао је конкурс за избор у звање и заснивање радног односа наставника у публикацији "Послови" дана 27.05.2020.год. и исправку конкурса 03.06.2020.год.

У конкурсу Факултета заштите на раду у Нишу за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом једног наставника у звање редовни професор на неодређено време или ванредни професор на одређено време, објављеном дана 27. 5. 2020. године, врши се следећа исправка у делу уже научне области, уместо текста „Управљање квалитетом рада и животне средине“ треба да стоји „Управљање квалитетом радне и животне средине“

У осталом делу текста конкурс остаје непромењен. Рок за пријављивање кандидата од 15 дана почиње да тече од дана објављивања исправке конкурса у публикацији „Послови“.

 

ОГЛАСИ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ПОСЛОВИ


27.05.2020.

 

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 18000 Ниш, Чарнојевића 10а , РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА:

Наставник у звању редовног професора на неодређено време или ванредног професора на одређено време за ужу научну област Управљање квалитетом рада и животне средине

УСЛОВИ: Услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу.

Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњени образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Наставник у звању редовног професора на неодређено време или ванредног професора на одређено време за ужу научну област Безбедност и ризик система

УСЛОВИ: Услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у

Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу.

Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњени образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на горенаведену адресу, у року од 15 дана од објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве

неће бити разматране.

 

ОГЛАСИ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ПОСЛОВИ - СТР. 156


19.02.2020.

 

Факултет заштите на раду у Нишу расписао је конкурс за избор у звање и заснивање радног односа наставника у публикацији "Послови" дана 19.02.2020. године :

Ф АКУЛТЕТ З АШТИТЕ Н А Р АДУ У Н ИШУ, 1 8000 Н ИШ, Ч АРНОЈЕВИЋА 1 0 А

Н аставник з а у жу н аучну о бласт Е НЕРГЕТСКИ П РОЦЕСИ И З АШТИТА у з вање р едовни п рофесор н а н еодређено в реме и ли в анредни п рофесор н а о дређено в реме.

У СЛОВИ: у слови с у п редвиђени З аконом о в исоком о бразовању, С татутом У ниверѕитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњни образац о испуњености услова заизбор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите н араду у Нишу, улица Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

22.01.2020.

Факултет заштите на раду у Нишу расписао је конкурс за избор у звање и заснивање радног односа наставника у публикацији "Послови" дана 15.01.2020. године и исправку конкурса 22.01.2020. године.


15.01.2020.

ИНФОРМАЦИЈА О ОБЈАВЉЕНОМ КОНКУРСУ

ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

 

Факултет заштите на раду у Нишу је објавио у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“, дана 15. 01. 2020. године, текст конкурса следеће садржине:

 

„Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом наставника у звање доцент за ужу научну област Филолошке науке - англистичка филологија.

Услови: услови су предвиђени законом о висоиком образовању, Статутом Универзитета у нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу друштвено-хуманистичких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњени образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.          


18.12.2019.

ИНФОРМАЦИЈА О ОБЈАВЉЕНОМ КОНКУРСУ

ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

 

Факултет заштите на раду у Нишу је објавио у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“, дана 18. 12. 2019. године, текст конкурса следеће садржине:

 

„Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом асистента за ужу научну област Информационо-комуникационе технологије у заштити (један извршилац) .

Општи и посебни услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Факултета заштите на раду у Нишу и Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Факултета заштите на раду у Нишу:

  • студент докторских академских студија у одговарајућој научној области који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад;

  • познавање рада на рачунару;

  • познавање једног светског језика;

  • објављени научни, односно стручни радови из области за коју се бира.

Као одговарајуће докторске академске студије сматрају седокторске академске студије из научне области Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Кандидати уз пријаву подносе: биографију, доказе о испуњености услова конкурса, списак референтних публикацијаи прилоге који документују наводе из пријаве и омогућују увид у научни рад и стручнеквалификације кандидата. Уз пријаву, кандидатису дужни да попуне образац који је доступанна интернетстраници Факултета.

Пријаве се подносе на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 8 дана од објављивања конкурса.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на прописан начин, сматраће се неуредним и неће бити разматране.

Поднета конкурсна документација неће се враћати кандидатима.“


18.12.2019.

ИНФОРМАЦИЈА О ОБЈАВЉЕНОМ КОНКУРСУ
 ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

 Факултет заштите на раду у Нишу је објавио у дневном листу „Народне новине“, дана 17. 12. 2019. године, текст конкурса следеће садржине:

„Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом на одређено време једног наставника у звање доцент за ужу научну област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне средине (за групу предмета: Економика заштите, Економика заштите на раду, Економика заштите од пожара, Економика заштите животне средине, Економичност комуналних система).

Услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Друштвено-хуманистичких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњени образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.“


04.09.2019.

ИНФОРМАЦИЈА О ОБЈАВЉЕНОМ КОНКУРСУ
ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ
 

Факултет заштите на раду у Нишу је објавио у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“, дана 4. 9. 2019. године, текст конкурса следеће садржине:

„Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом на одређено време једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне средине.
Услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Друштвено-хуманистичких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњени образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.“


15.05.2019.

ИНФОРМАЦИЈА О ОБЈАВЉЕНОМ КОНКУРСУ
ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ
 

Факултет заштите на раду у Нишу је објавио у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“, дана 1 5 . 5 . 2019. године, текст конкурса следеће садржине:

 

„Декан Факултета заштите на раду у Нишу расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом асистента за ужу научну област Физички процеси и заштита (један извршилац).

Општи и посебни услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Факултета заштите на раду у Нишу и Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Факултета заштите на раду у Нишу:

-           студент докторских академских студија у одговарајућој научној области који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад;

-           познавање рада на рачунару;

-           познавање једног светског језика;

-           објављени научни, односно стручни радови из области за коју се бира.

Као одговарајуће докторске академске студије сматрају се докторске академске студије из научне области Машинско инжењерство .

Кандидати уз пријаву подносе: биографију, доказе о испуњености услова конкурса, списак референтних публикација и п рилоге који документују наводе из пријаве и омогућују увид у научни рад и стручне квалификације кандидата . Уз пријаву, к андидат и су дуж ни да попун е образац који је доступан на интернет страници Факултета .

Пријаве се подносе на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 8 дана од објављивања конкурса.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на прописан начин, сматраће се неуредним и неће бити разматране.

Поднета конкурсна документација неће се враћати кандидатима.


15.05.2019.

ИНФОРМАЦИЈА О ОБЈАВЉЕНОМ КОНКУРСУ
ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ
 

Факултет заштите на раду у Нишу је објавио у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“, дана 1 5 . 5 . 2019. године, текст конкурса следеће садржине:

„Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом асистента за ужу научну област Управљање квалитетом радне и животне средине (један извршилац).

Општи и посебни услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Факултета заштите на раду у Нишу и Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Факултета заштите на раду у Нишу:

-           студент докторских академских студија у одговарајућој научној области који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад;

-           познавање рада на рачунару;

-           познавање једног светског језика;

-           објављени научни, односно стручни радови из области за коју се бира.

Као одговарајуће докторске академске студије сматрају се докторске академске студије из научне области Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду .

Кандидати уз пријаву подносе: биографију, доказе о испуњености услова конкурса, списак референтних публикација и п рилоге који документују наводе из пријаве и омогућују увид у научни рад и стручне квалификације кандидата . Уз пријаву, к андидат и су дуж ни да попун е образац који је доступан на интернет страници Факултета .

Пријаве се подносе на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 8 дана од објављивања конкурса.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на прописан начин, сматраће се неуредним и неће бити разматране.

Поднета конкурсна документација неће се враћати кандидатима.


17.04.2019.

ИНФОРМАЦИЈА О ОБЈАВЉЕНОМ КОНКУРСУ
ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ
 


Факултет заштите на раду у Нишу је објавио у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“, дана 17. 4. 2019. године, текст конкурса следеће садржине:

„Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом на одређено време једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Безбедност и ризик система.
Услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњени образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.“


20.11.2018.

ИНФОРМАЦИЈА О ОБЈАВЉЕНОМ ОГЛАСУ

ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

  

Факултет заштите на раду у Нишу објавио је у дневном листу „Народне новине“ дана 20. 11. 2018. године, текст огласа, следеће садржине:

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује оглас за заснивање радног односа са пуним радним временом на неодређено времена радном месту шеф кабинета декана (један извршилац).

Услови: високо образовање (основне студије VII -1 степен стручне спреме), односно мастер академске студије, било које струке, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару за потребе службе.

Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, доказе о испуњавању тражених услова (оверене копије), очитану личну карту и извод из евиденције незапослених, на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 8 дана од објављивања огласа. Поднета конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


22.10.2018.

ИНФОРМАЦИЈА О ОБЈАВЉЕНОМ КОНКУРСУ
ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ


Факултет заштите на раду у Нишу објавио је у дневном листу „Народне новине“ дана 22. 10. 2018. године, текст конкурса следеће садржине:

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом на одређено време наставника у звање доцент за ужу научну област Математика.

Услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Природно-математичких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњен образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 


22.10.2018.

ИНФОРМАЦИЈА О ОБЈАВЉЕНОМ КОНКУРСУ
ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ


Факултет заштите на раду у Нишу објавио је у дневном листу „Народне новине“ дана 22. 10. 2018. године, текст конкурса следеће садржине:

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом асистента са докторатом за ужу научну област Филолошке науке – англистичка филологија.

Општи и посебни услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Факултета заштите на раду у Нишу и Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Факултета заштите на раду у Нишу.

Кандидати уз пријаву подносе: биографију, доказе о испуњености услова конкурса, списак референтних публикација и прилоге који документују наводе из пријаве и омогућују увид у научни рад и стручне квалификације кандидата. Уз пријаву, кандидати су дужни да попуне образац који је доступан на интернет страници Факултета.

Пријаве се подносе на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 8 дана од објављивања конкурса.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на прописан начин, сматраће се неуредним пријавама и неће бити разматране.

Поднета конкурсна документација неће се враћати кандидатима.


06.06.2018.

КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН У НАРОДНИМ НОВИНАМА 0 6.06.2018. ГОДИНЕ

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом наставника у звање доцент за ужу научну област ФИЗИЧКИ ПРОЦЕСИ И ЗАШТИТА.

Услови су предвиђени Законм о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњен образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степеном доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10 а, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


05.04.2018.

КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН У НАРОДНИМ НОВИНАМА 05.04.2018. ГОДИНЕ

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом наставника у звање доцент за ужу научну област Енергетски процеси и заштита.

Услови су предвиђени Законм о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњен образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степеном доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10 а, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


08.03.2018.

Конкурс је објављен у листу „Народне новине“ дана 8. 3. 2018. године.

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом:

1.     једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Безбедност и ризик система;

2.     једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Енергетски процеси и заштита.

Општи и посебни услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњен образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


15.12.2017.

КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН У „НАРОДНИМ НОВИНАМА“ 15.12.2017. ГОДИНЕ

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом асистента за ужу научну област Физичке опасности у радној и животној средини.

Услови су предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу: кандидат треба да је студент одговарајућих докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и да показује смисао за наставни рад.

Као одговарајуће докторске студије сматрају седокторске студије у научним областима Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Електротехничко и рачунарско инжењерство и Машинско инжењерство.

Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе о претходним степенима студија, доказ о статусу студента одговарајућих докторских студија, списак научних и стручних радова и саме радове (уколико их има), на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 8 дана од објављивања конкурса.

Поднета конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


22.11.2017.

ОГЛАС ЈЕ ОБЈАВЉЕН У ДНЕВНОМ ЛИСТУ “НАРОДНЕ НОВИНЕ“  22.11.2017. ГОДИНЕ

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује оглас за заснивање радног односа са пуним радним временом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка, а најдуже две године, на радном месту библиотекар  (један извршилац).

Услови: високо образовање (основне студије VII -1 степен стручне спреме), односно мастер академске студије било које струке, знање енглеског језика,  познавање рада на рачунару за потребе службе.

Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, доказе о испуњавању тражених услова (оверене копије), очитану личну карту и извод из евиденције незапослених, на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 8 дана од објављивања огласа. Поднета конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


27.0 9.2017.

 

КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН У ДНЕВНОМ ЛИСТУ "НАРОДНЕ НОВИНЕ",  27.09.2017.

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом наставника у звање доцент за ужу научну област Хемијске опасности у радној и животној средини.

Услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњен образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


27.0 9.2017.

 

КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН У ДНЕВНОМ ЛИСТУ "НАРОДНЕ НОВИНЕ",  27.09.2017.

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом наставника у звање доцент за ужу научну област Енергетски процеси и заштита.

Услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњен образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


12.05.2017.

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Управљање квалитетом радне и животне средине.

Услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњен образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Конкурс је објављен у "Народним новинама" 12.05.2017. године.


17.01.2017.

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом наставника у звање доцент за ужу научну област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне средине.

Услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Друштвено-хуманистичких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњен образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


17.01.2017.

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује оглас за заснивање радног односа са пуним радним временом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка, на радном месту радник на одржавању чистоће (један извршилац).

Услови: неквалификовани радник; рад у сменама.  

Кандидати подносе пријаву са кратком биографијом и доказ о завршеном најмање првом степену стручне спреме на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 8 дана од објављивања огласа. Поднета конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


02.12.2016.

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом:

1.       асистента за ужу научну област Енергетски процеси и заштита;

2.       асистента за ужу научну област Технологије и технички системи заштите;

3.       асистента за ужу научну област Управљање квалитетом радне и животне средине;

4.     асистента за ужу научну област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне средине.

 Услови су предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу: кандидат треба да је студент одговарајућих докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8) и да показује смисао за наставни рад. Као одговарајуће докторске студије сматрају се: 1. за ужу научну област Енергетски процеси и заштита – докторске студије у научним областима Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду и Машинско инжењерство; 2. за ужу научну област Технологије и технички системи заштите - докторске студије у научним областима Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Машинско инжењерство и Електротехничко и рачунарско инжењерство; 3. за ужу научну област Управљање квалитетом радне и животне средине - докторске студије у научној области Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду;  4. за ужу научну област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне средине – докторске студије у образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких наука.

Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе о претходним нивоима студија, доказ о статусу студента одговарајућих докторских студија, списак научних и стручних радова и саме радове (уколико их има), на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 8 дана од објављивања конкурса.

Поднета конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


14.10.2016.

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом:

1. наставника у звање доцента за ужу научну област Управљање квалитетом радне и животне средине

2. наставника у звање доцент за ужу научну област Физичке опасности у радној и животној средини.

Услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњен образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


30.08.2016.

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне средине.

Услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Друштвено-хуманистичких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњен образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


30.08.2016.

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Технологије и технички системи заштите.

Услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњен образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


30.08.2016.

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом наставника у звање доцент за ужу научну област Енергетски процеси и заштита.

Услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњен образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


18.05.2016.

 

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује
 

KОНКУРС

 

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И  ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ НАСТАВНИКА
У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНИ ИЛИ РЕДОВНИ ПРОФЕСОР
ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ
ЕНЕРГЕТСКИ ПРОЦЕСИ И ЗАШТИТА

 

Услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивање радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу.

Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњен образац о испуњености услова за избор у звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН 18.05.2016. ГОД. У ''НАРОДНИМ НОВИНАМА''


09.04.2016.

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом наставника у звање доцент за ужу област Енергетски процеси и заштита. Услови су предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

 

КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН 09.04.2016. ГОД. У ''НАРОДНИМ НОВИНАМА''


09.04.2016.

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу област Безбедност и ризик система.

Услови су предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

 

КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН 09.04.2016. ГОД. У ''НАРОДНИМ НОВИНАМА''


18.12.2015.

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом наставника у звање доцент за ужу област Енергетски процеси и заштита.

Услови су предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

 

КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН 18.12.2015. ГОД. У ''НАРОДНИМ НОВИНАМА''


29.08.2015.

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу област Филолошке науке – англистичка филологија.

Услови су предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

 

КОНКУРС ЈЕ ОБЈАВЉЕН 29.09.2015. ГОД. У ''НАРОДНИМ НОВИНАМА''


06.06.2015.

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом наставника у звање доцент за ужу област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне средине.

 Услови су предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса.


08.05.2015

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом:

1.       асистента за ужу област Физичке опасности у радној и животној средини;

2.       асистента за ужу област Енергетски процеси и заштита.

Услови су предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, препис дипломе о високом образовању, доказ о статусу студента одговарајућих докторских студија или препис дипломе о академском називу магистра наука и доказ о прихваћеној теми докторске дисертације. Наведена документација, списак научних и стручних радова и сами радови подносе се на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од осам дана од објављивања конкурса.


25.09.2014.

Декан Факултета заштите на раду у Нишу, расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом: 

- наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу област Физичке опасности у радној и животној средини,

- наставника у звање доцент за ужу област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне средине.

Услови су предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, препис дипломе о високом образовању, препис дипломе о научном степену доктора наука, списак научних и стручних радова и саме радове на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ
НА КОНКУРСЕ ЗА ИЗБОР У НАСТАВНИЧКА ЗВАЊА

 

ОБРАЗАЦ
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ИЗБОР
У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
- ДОЦЕНТ -

 

ОБРАЗАЦ
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ИЗБОР
У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
- ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР -

 

ОБРАЗАЦ
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ИЗБОР
У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
- РЕДОВНИ ПРОФЕСОР -