Drop Down Menu

КАТЕДРА ЗА ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И ХУМАНИЗАЦИЈУ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Катедра је организациона јединица Факултета у функцији образовног и научноистраживачког рада за једну или више сродних ужих научних области. Распоред наставних предмета по катедрама и ужим научним областима одређује Наставно-научно веће Факултета. Катедра обавља своје активности преко већа катедре.

 

Веће катедре:

 • предлаже студијски програм наставних предмета,

 • разматра начин организовања предавања, вежби, колоквијума, испита и других облика рада са студентима за наставне предмете катедре,

 • припрема предлог плана научно-истраживачког рада катедре,

 • разматра рад наставника и сарадника,

 • разматра и предлаже продужење радног односа наставника који су испунили услове за пензију,

 • предлаже набавку опреме за потребе наставе и научно-истраживачког рада,

 • даје иницијативу за покретање поступка за избор наставника, односно сарадника,

 • даје мишљење које се научне области студија кандидата сматрају одговарајућим приликом расписивања конкурса за избор у звање сарадника,

 • предлаже чланове комисије за припрему извештаја за избор наставника и сарадника,

 • разматра извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника из наставних предмета катедре,

 • разматра и предлаже декану продужење радног односа сарадника,

 • разматра тему и извештај комисије о урађеној магистарској тези и докторској дисертацији,

 • предлаже ментора и чланове комисије за оцену и одбрану магистарске тезе и докторске дисертације,

 • предлаже ангажовање наставника и сарадника за извођење наставе за наставне предмете у оквиру уже области,

 • разматра успех студената из наставних предмета катедре и предлаже мере за побољшање успеха,

 • прати наставни и научни рад својих чланова и изјашњава се о њиховом раду и условима за напредовање,

 • усваја извештај о раду већа катедре,

 • обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.

   

  УЖЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ:

  - ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ У ЗАШТИТИ РАДНЕ И ЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

  - ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ - АНГЛИСТИЧКА ФИЛОЛОГИЈА

  - ЗАШТИТА ЗДРАВЉА У РАДНОЈ И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

   

  ПРЕДСЕДНИК КАТЕДРЕ:

  др Весна Митојевић, ред. проф.
   

  НАСТАВНИЦИ КОЈИ САЧИЊАВАЈУ КАТЕДРУ:

   

  1. др Весна Милтојевић, ред. проф.

  2. др Слободан Милутиновић, ред. проф.
  3. др Весна Николић, ред. проф.
  4. др Снежана Живковић, ред. проф.
  5. др Александра Илић Петковић, ванр. проф.
  6. др Ивана Илић-Крстић, ванр. проф.

  7. др Предраг Никетић, доцент

  8. др Тамара Рађеновић, доцент


  E-mail катедре: 

  DrustRazvoj@znrfak.ni.ac.rs

   

  САРАДНИЦИ КОЈИ САЧИЊАВАЈУ КАТЕДРУ:

   

  1. Милан Вељковић, асистент

  2. Тамара Вукић, асистент

   

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022. ГОДИНУ