Drop Down Menu

CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA - ORGANIZACIONA ŠEMA FAKULTETA

Na osnovu odredaba Statuta Fakulteta br. 03-262/4 od 17. 06. 2011. godine, odlukom Saveta Fakulteta, br. 03-344/3 od 13. 09. 2011. godine, formiran je  Centar za tehnička ispitivanja, kao samostalna organizaciona jedinica u cilju pružanja usluga korisnicima u oblasti tehničkih ispitivanja i analiza (šifra delatnosti 71.2).

Centar je organizaciona jedinica Fakulteta koja nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu sa trećim licima posluje u ime i za račun Fakulteta. Centar u svom radu koristi pečat, memorandum i tekući račun Fakulteta sa pozivom na broj Centra (840-1747666-77 poziv na broj CTI).

Organizacionu strukturu Centra čine sledeće laboratorije:

  • Laboratorija za buku i vibracije;

  • Laboratorija za upravljanje kvalitetom vazduha;

  • Laboratorija za elektromagnetna zračenja.

Organizaciona struktura Centra se može proširiti laboratorijama koje podnesu zahtev za akreditaciju metoda ispitivanja i analiza u skladu sa pravilima akreditacije Akreditacionog tela Srbije.

Centar čine nastavnici, saradnici, saradnici za rad u laboratorijama i laborantni koji su u skladu sa svojim naučnim i stručnim kompetencijama angažovani za rad u laboratorijama koje čine organizacionu strukturu Centra.

Radom Centra rukovodi rukovodilac Centra dr Dejan Krstić, docent a u njegovom odsustvu zamenjuje ga zamenik rukovodioca, dr Dragan Cvetković, red. prof.

Unutrašnja organizacija, način rada, upravljanje i obavljanje stručno-administrativnih poslova za potrebe Centra uređuno je u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 17025 i sledećim dokumentima kvaliteta koji su odobreni i proglašeni 12. 10. 2011. godine:

  • Poslovnikom kvaliteta Centra,

  • Procedurama i

  • Uputstvima.

ORGANIZACIONA ŠEMA FAKULTETA

 

 SERTIFIKAT O AKREDITACIJI