Drop Down Menu

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

 

Кандидати за упис у прву годину основних академских студија на Факултету заштите на раду у Нишу у школској 2016/2017. години попуњавају образац Пријава на конкурс за упис.

Кандидат се у Пријави на конкурс за упис опредељује за студијски програм који жели да упише, као и за два предмета из којих ће полагати пријемни испит.

Кандидати приликом конкурисања подносе:

-      Пријаву на конкурс за упис (може се добити на шалтеру Студентске службе или преузети са интернет странице Факултета);

-      Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 7.000,00 динара на жиро рачун Факултета број 840-1747666-77, позив на број 205-21 (сврха дознаке: полагање пријемног испита) и

-      Оверене фотокопије следећих докумената:

-        Извод из матичне књиге рођених, односно венчаних;

-        Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе;

-        Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту.

Фотокопије докумената поднетих уз пријаву на конкурс за упис се не враћају кандидатима.

Приликом пријаве на конкурс за упис на студије сваки кандидат има могућност да конкурише на оба студијска програма, при чему мора да одреди приоритетан. Редослед (приоритет) програма на које конкурише одређује кандидат лично (програм под редним бројем 1 (један) и програм под редним бројем 2 (два)). Након полагања пријемног испита и рангирања кандидата, кандидат који је стекао услов за упис може се уписати само на један студијски програм као буџетски студент

 

 

 

Пријава на конкурс за упис