Drop Down Menu

 

 

 


  

 

- 07-06-2023

 

- 25-05-2022

 

 

Ȏ

 

 

 

 

Ȏ


 

 

 

 

 

Ŋ Ȏ

 

 

 

ŠȎ


 

 

 

̀ Ȏ

 

 

 

 

 

Ȏ

 

 

 

 

Ȏ

,

 

 

 

 

Ŋ ȣȎ

 

 

 

 

Ȏ

 

 

 

 

ΣȎ

 

 

ΣȎ

 

 

 

 

 

 


STATUT STUDENTSKOG  PARLAMENTA

Fakulteta zaštite na radu u Nišu

NIŠ, 2007.

 

Univerzitet u Nišu

Fakultet zaštite na radu u Nišu

 

 Na osnovu člana 56. i člana 120. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS broj 76/2005) Studentski parlament Fakulteta zaštite na radu u Nišu, Univerziteta u Nišu, na sednici održanoj 28.05.2007. godine, doneo je

  

STATUT STUDENTSKOG PARLAMENTA  FAKULTETA ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

 

I OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Studentski parlament Fakulteta zaštite na radu u Nišu, Univerziteta u Nišu (u daljem tekstu: Studentski parlament Fakulteta) najviši je predstavnički organ svih studenata koji imaju pravo glasa na izborima za Studentski parlament Fakulteta.

 

Član 2.

Statutom Studentskog parlamenta Fakulteta (u daljem tekstu : Statut) uređuje se rad, ciljevi, načela, prava, dužnosti i druga pitanja od značaja za Studentski parlament Fakulteta.

 

Član 3.

Studentski parlament Fakulteta obezbeđuje i štiti prava i interese studenata Fakulteta zaštite na radu u Nišu (u dalje tekstu: Fakultet) radeći na osnovu ovog Statuta i drugih pravnih akata o radu pojedinih svojih organa.

 

Član 4.

Položaj Studentskog parlamenta Fakulteta u okviru Fakulteta definisan je Statutom.

 

Član 5.

Osnovni principi delovanja Studentskog parlamenta Fakulteta su javnost, demokratičnost i odgovornost u radu.

Studentski parlament Fakulteta javnost svog rada obezbeđuje:

 • javnošću svojih sednica;

 • plakatama i drugim načinima usmenog i pismenog obaveštavanja;

 • posebnim saopštenjima, sredstvima javnog informisanja.

 • Studentski parlament Fakulteta demokratičnost i legitimitet obezbeđuje neposrednim i tajnim izborima među svim studentima odnosno studentskim organizacijama Fakulteta.

Studentski parlament Fakulteta ostvaruje svoja prava i dužnosti na sednicama. Sednice Studentskog parlamenta Fakulteta su po pravilu javne.

 

II NAZIV, SEDIŠTE I OBELEŽJA

 

Član 6.

Sedište Studentskog parlamenta Fakulteta je u Nišu, ul. Čarnojevića 10a, kancelarija br. 24.

 

Član 7.

U međunarodnoj saradnjiStudentski parlament Fakulteta nosi naziv Students Parliament of Faculty of Occupational Safety in Nis .

 

Član 8.

Studentski parlament Fakulteta ima jedan pečat. Pečat je kružnog oblika, sa utvrđenim amblemom u sredini ispod koga se nalazi natpis ispisan ćirilicom na srpskom jeziku u dva reda: STUDENTSKI PARLAMENT; obrubljen, spoljnom kružnom linijom prečnika 30 mm i kružnim natpisom ispisanim ćirilicom na srpskom jeziku: Univerzitet u Nišu Fakultet zaštite na radu u Nišu.

Pečat služi za overu verodostojnosti svih akata i dokumenata koje donosi Studentski parlament Fakulteta.

O pečatu Studentskog parlamenta Fakulteta stara se predsednik Studentskog parlamenta Fakulteta. Ukoliko predsednik Studentskog parlamenta Fakulteta zloupotrebi pečat, snosiće sankcije prema važećim zakonima.

U slučaju da pečat bude izgubljen ili se iz drugih razloga povlači iz upotrebe, predsednik Studentskog parlamenta Fakulteta dužan je da o tome obavesti dekana Fakulteta koji donosi akt o proglašavanju pečata nevažećim.

 

Član 9.

Studentski parlament Fakulteta ima štambilj pravougaonog oblika sa natpisom u dva reda: Fakultet zaštite na radu u Nišu, Univerziteta u Nišu - STUDENTSKI PARLAMENT, a ispod je mesto za broj i datum i označenje: Niš.

 

III PROGRAMSKA NAČELA

 

Član 10.

Studentski parlament Fakulteta je autonoman u svom delovanju.

 

Član 11.

Svi studenti Fakulteta su ravnopravni.

 

IV CILjEVI I DELATNOST

 

Član 12.

Ciljevi i sadržaji rada parlamenta sastoje se u sledećem:

 • zalaganje za kvalitetnu nastavu i uslove studiranja;

 • zalaganje za efikasni naučni i obrazovni sistem;

 • zalaganje za visok nivo standarda studenata i kvalitet studiranja;

 • uticaj na organe i tela Fakulteta koji donose odluke od značaja za studente;

 • saradnja sa fakultetima u zemlji i inostranstvu;

 • kvalitetno informisanje studenata;

 • organizacija vannastavnih aktivnosti (sportsko-kulturna dešavanja);

 • i ostale aktivnosti od interesa za studente Fakulteta.

 Član 13.

Studentski parlament Fakulteta može biti osnivač studentskih servisa, agencija, klubova i drugih oblika delovanja.

 

V PRAVA I DUŽNOSTI

 

Član 14.

Studentski parlament Fakulteta bira i razrešava predstavnike studenata u Savetu Fakulteta. Svaki student Fakulteta može biti član Saveta Fakulteta. Članove Saveta Fakulteta iz reda studenata bira Studentski parlament Fakulteta, javnim glasanjem većinom glasova od prisutnih članova.

Prilikom raspravljanja, odnosno odlučivanja o pitanjima koji se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja, u radu Nastavno-naučnog veća Fakulteta učestvuju i studenti i to 20% studenata od ukupnog broja članova Nastavno-naučnog veća Fakulteta.

 

Član 15.

Studentski parlament Fakulteta ima pravo da se finansira, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

 

Član 16.

Studentski parlament Fakulteta ima pravo na organizovanje vannastavnih aktivnosti, za šta je odgovoran svim studentima i rukovodstvu Fakulteta.

Članovi Studentskog parlamenta Fakulteta, kao i svi studenti koji imaju pravo glasa na izborima za Studentski parlament Fakulteta, su dužni da poštuju Statut i druge pravne akte Studentskog parlamenta Fakulteta.

Rad Studentskog parlamenta Fakulteta odvija se na sednicama. Između sednica delatnost odvija Izvršni odbor Studentskog parlamenta Fakulteta (u daljem tekstu IO).

  

VI ORGANI

 

Član 17.

Izvršni organ Studentskog parlamenta Fakulteta je IO.

 

Član 18.

Članove IO na predlog predsednika, bira Studentski parlament Fakulteta većinom glasova svih članova, javnim glasanjem. IO čini 6 članova, koji su ujedno i koordinatori pojedinih resora.

 

Član 19.

Članovi rukovodećih organa Studentskog parlamenta Fakulteta ne mogu biti birani na istu funkciju više od dva puta.

 

Član 20.

Studentski predstavnici u Studentskom parlamentu Fakulteta se biraju svake godine na neposrednim i tajnim izborima. O broju članova Studentskog parlamenta Fakulteta odlučuje dekan svake godine.

 

Član 21.

Mandat svih poslanika Studentski parlament Fakulteta traje godinu dana od dana potvrđivanja mandata.

 

Član 22.

Rad na sednicama Studentskog parlamenta Fakulteta se odvija na osnovu Poslovnika o radu.

 

Član 23.

Studentski parlament Fakulteta:

 • bira i razrešava predsednika, potpredsednika i sekretara Studentskog parlamenta Fakulteta;

 • donosi Statut Studentskog parlamenta Fakulteta;

 • osniva radna tela koja se bave pojedinim poslovima iz nadležnosti Studentskog parlamenta Fakulteta;

 • bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima Fakulteta;

 • donosi godišnji plan i program aktivnosti Studentskog parlamenta Fakulteta;

 • razmatra pitanja u vezi sa obezbeđenjem i ocenom kvaliteta nastave, analizom efikasnosti studiranja, unapređenjem mobilnosti studenata, podsticanjem naučnoistraživačkog rada studenata, zaštitom prava studenata i unapređenjem studentskog standarda;

 • organizuje i sprovodi programe vannastavnih aktivnosti studenata;

 • učestvuje u postupku samovrednovanja Fakulteta, u skladu sa opštim aktom Fakulteta koji donosi Nastavno-naučno veće Fakulteta;

 • bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima drugih ustanova i udruženja u kojima su zastupljeni predstavnici studenata Fakulteta, u skladu s opštim aktom ustanove, udruženja, odnosno Univerziteta i Fakulteta;

 • usvaja finansijski plan i izveštaj o finansijskom poslovanju Studentskog parlamenta Fakulteta;

 • usvaja godišnji izveštaj o radu koji podnosi predsednik Studentskog parlamenta Fakulteta;

 • daje mišljenje o pedagoškom radu kandidata za izbor nastavnika;

 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 24.

Sednice Studentskog parlamenta Fakulteta održavatju se najmanje dva puta u toku jedog semestra, i njih saziva predsednik Studentskog parlamenta Fakulteta.

Sednice Studentskog parlamenta Fakulteta zakazuje predsednik Studentskog parlamenta Fakulteta najkasnije pet dana pre održavanja sednice.

Sednice Studentskog parlamenta Fakulteta mogu se sazvati na zahtev:

 • trećine od ukupnog broja poslanika u Studentskom parlamentu Fakulteta;

 • 10% ukupnog broja studenata Fakulteta.

Pisani zahtev i dnevni red podnosi se sekretaru Studentskog parlamenta Fakulteta. Predsednik Studentskog parlamenta Fakulteta je dužan da sednicu zakaže najkasnije četiri dana od dana podnošenja zahteva i poziv javno oglasi na oglasnoj tabli Fakulteta.

 

Član 25.

Predsednik Studentskog parlamenta Fakulteta:

 • predstavlja i zastupa Studentski parlament Fakulteta;

 • saziva i predsedava sednicama Studentskog parlamenta Fakulteta, osim ako Studentski parlament Fakulteta ne raspravlja o nepoverenju predsednika Studentskog parlamenta Fakulteta;

 • predlaže kandidata za koordinatore resora.

 • Potpredsednik Studentskog parlamenta Fakulteta:

 • menja predsednika Studentskog parlamenta Fakulteta u slučaju njegove odsutnosti;

 • saziva i predsedava sednicama Studentskog parlamenta Fakulteta kada se raspravlja o nepoverenju predsednika Studentskog parlamenta Fakulteta.

 • Sekretar Studentskog parlamenta Fakulteta:

 • vodi zapisnik na sednicama Studentskog parlamenta Fakulteta;

 • stara se o dokumentaciji Studentskog parlamenta Fakulteta;

 • prihvata zahteve za sazivanje sednica Studentskog parlamenta Fakulteta.

 Član 26.

Sednicu IO saziva predsednik Studentskog parlamenta Fakulteta.

Predsednik Studentskog parlamenta Fakulteta može sazvati sednicu i na predlog jednog od članova IO.

Članovi IO su ujedno i koordinatori pojedinih resora i to:

 • koordinator resora za finansije,

 • koordinator resora za nastavu i nauku,

 • koordinator resora za informisanje, odnose sa javnošću i međunarodnu saradnju,

 • koordinator resora za standard i prava studenata,

 • koordinator resora za kulturu i studentsko organizovanje,

 • koordinator resora za sport.

Član 27.

Izbor za članove IO sprovodi se na prvoj radnoj sednici Studentskog parlamenta Fakulteta.

 

Član 28.

IO:

 • utvrđuje i vodi politiku delovanja Studentskog parlamenta Fakulteta između dva zasedanja;

 • priprema predloge promene Statuta, priprema druge akte koje podnosi Studentskom parlamentu Fakulteta na usvajanje;

 • odlučuje o pitanjima iz prenesenih nadležnosti Studentskog parlamenta Fakulteta;

 • donosi finansijski plan Studentskog parlamenta Fakulteta;

 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim aktima Studentskog parlamenta Fakulteta.

Koordinatori resora

 

Član 29.

Koordinatori resora su odgovorni za funkcionisanje resora u okviru definisanih delatnosti tog resora.

Koordinatori resora su dužni da oforme radnu grupu studenata koji sprovode zaduženja postavljenih od strane koordinatora resora.

 

Delatnosti resora

 

Član 30.

Delatnosti resora za natavu i nauku:

 • rešavanje problema studenata vezanih za nastavu i nauku na Fakultetu;

 • predlaganje rešenja za poboljšanje kvaliteta nastavnog procesa;

 • uticaj na organe i tela koji donose odluke vezane za Nastavno-naučni proces na Fakultetu;

 • rešavanje problema vezanih za ispitnu proceduru i sistema ocenjivanja studenata;

 • rešava pitanja vezana za stručnu praksu, usavršavanje i razmenu studenata.

Delatnost resora za informisanje i odnose sa javnošću:

 • informisanje studenata o svim aktivnostima na Fakultetu i o radu Studentskog parlamenta Fakulteta;

 • saradnja sa sredstvima javnog informisanja;

 • izdavanje časopisa studenata Fakulteta;

 • saradnja sa Studentskim zadrugama;

 • saradnja sa ostalim organizacijama vezanih za međustudentske odnose.

Delatnost resora za studentski standard i prava studenata:

 • uticaj na organe Fakulteta u donošenju odluka o upisnim kvotama i školarinama;

 • učešće o odlučivanju o visini troškova studiranja;

 • saradnja sa Studentskim Centrom i ostalim telima relevantnih za studentski standard;

 • ostvarivanje i poštovanje prava studenata definisanih u Statutu Fakulteta;

 • da se bavi pitanjima mikroklime u nastavnim i pomićnim prostorijama. 

Delatnosti resora za finansije:

 • iznalaženje izvora finansiranja Studentskog parlamenta Fakulteta;

 • raspolaganje novčanim sredstvima Studentskog parlamenta Fakulteta;

 • podnošenje finansijskog izveštaja Studentskom parlamentu Fakulteta na usvajanje;

 • vođenje evidencije o finansijskom poslovanju.

Delatnosti resora za kulturu i studentsko organizovanje:

 • organizovanje kulturnih manifestacija (književnih večeri, izložbi umetničkih slika i radova, projekcije filmova u edukativne svrhe, prezentacija knjiga i časopisa, žurki, koncerta itd.) za šta bi bili odgovorni svim studentima i upravi Fakulteta;

 • sveukupno uticanje na poboljšanje kulturnog života na Fakultetu;

 • pomaganje ostalim resorima oko organizacije.

Delatnost resora za sport:

 • određivanje sportskih ekipa studenata koje će reprezentovati Fakultet na takmičenjima koja se organizuju u okviru Univerziteta u Nišu, ili na nivou naše zemlje;

 • organizovanje sportskih dešavanja među studentima našeg Fakulteta;

 • omogućavanje uključivanja studenata Fakulteta u sportske manifestacije i događaje;

 • sveukupno uticanje na poboljšanje sportskog života na Fakultetu.

 VII IZBORI ZA STUDENTSKI PARLAMENT FAKULTETA

 

Član 31.

Izbor članova Studentskog parlamenta Fakulteta vrši se svake godine u aprilu, tajnim i neposrednim glasanjem.

Pravo da biraju i da budu birani u Studentski parlament Fakulteta imaju svi studenti Fakulteta, upisani na studije u školskoj godini u kojoj se vrši izbor.

Mandat članova Studentskog parlamenta Fakulteta traje jednu godinu.

Odluku o broju članova Studentskog parlamenta Fakulteta donosi dekan Fakulteta, najkasnije do 01. marta, na osnovu podataka o broju upisanih studenata.

Birački spisak utvrđuje Služba za studentska pitanjn i dostavlja ga izbornoj komisiji Studentskog parlamenta Fakulteta i dekanu Fakulteta.

Članu Studentskog parlamenta Fakulteta kome je prestao status studenta prestaje mandat danom prestanka statusa, a dopunski izbori se sprovode u roku od 15 dana.

 

VIII FINANSIRANjE PARLAMENTA

 

Član 32.

Studentski parlament Fakulteta obezbeđuje potrebna finansijska sredstva za izvršenje svojih programskih načela i ciljeva iz:

 • semestralne takse za studentsko organizovanje koju uplaćuju studenti osnovnih studija Fakulteta;

 • priloga;

 • poklona;

 • sponzorstva;

 • donacija raznih institucija, privrednih organizacija i građana;

 • iz ostalih izvora, u skladu sa zakonom.

 Član 33.

Finansijskim i drugim sredstvima parlamenta rukovodi IO parlamenta, u skladu sa finansijskim planom koji je usvojio Studentski parlament Fakulteta.

 

IX STUDENTSKA INICIJATIVA

 

Član 34.

Studenti putem studentske inicijative predlažu Studentskom parlamentu Fakulteta donošenje propisa kojim će se urediti određeno pitanje iz izvornog delokruga Studentskog parlamenta Fakulteta, promenu Statuta i drugih akata, predlažu opoziv IO i predsednika Studentskog parlamenta Fakulteta.

 

Član 35.

Za pokretanje inicijative dopune dnevnog reda sednice Studentskog parlamenta Fakulteta potrebno je 3 potpisa studenata, dok za predlaganje opoziva IO i predsednika Studentskog parlamenta Fakulteta treba 10% potpisa studenata Fakulteta.

 

Član 36.

O predlogu iz studentske inicijative Studentski parlament Fakulteta je dužan da održi raspravu i glasanje i dostavi obrazložen odgovor studentima Fakulteta.

 

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 37.

Postupak za donošenje Statuta, kao i za njegove izmene i dopune može pokrenuti IO, statutarna komisija, 1/3 poslanika u parlamentu ili 10% studenata Fakulteta. Predloge prihvata statutarna komisija i prosleđuje ih Studentskom parlamentu Fakulteta na eventualno usvajanje. Statut, izmene i dopune Statuta donosi Studentski parlament Fakulteta dvotrećinskom većinom od ukupnog broja studentskih predstavnika u Studentskom parlamentu Fakulteta.

 

Član 38.

Statut stupa na snagu datumom donošenja od strane Studentskog parlamenta Fakulteta, a primenjuje se od istog dana.

 

Univerzitet u Nišu

FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

28.05.2007. god.

N i š

  

PREDSEDNIK STUDENTSKOG PARLAMENTA

FAKULTETA ZAŠTITE NA RADU U NIŠU