Drop Down Menu
 1. Pregled dokumenata kvaliteta Q-SE.PD

 2. Politika kvaliteta Q-SE.PQ

 3. Strategija obezbeđenja kvaliteta Q-SE.ST

 4. Standardi obezbeđenja kvaliteta Q-SE.S

 5. Procedure obezbeđenja kvaliteta Q-SE.P

 6. Procedura donošenja, periodičnog preispitivanja i kontinuiranog unapređenja Strategije obezbeđenja kvaliteta Q-SE.P1.1

 7. Procedura donošenja, periodičnog preispitivanja i kontinuiranog unapređenja standarda za obezbeđenje kvaliteta Q-SE.P2.1

 8. Procedura donošenja, periodičnog preispitivanja i kontinuiranog unapređenja procedura za obezbeđenje kvaliteta Q-SE.P2.2

 9. Subjekti, poslovi i zadaci obezbeđenja i unapređenja kvaliteta Q-SE.P3.1  

 10. Procedura za odobravanje, praćenje i kontrolu studijskih programa Q-SE.P4.1

 11. Procedura prikupljanja informacija o studijskom programu od eksternih zainteresovanih strana Q-SE.P4.2

 12. Procedura neprekidnog osavremenjivanja sadržaja kurikuluma studijskih programa Q-SE.P4.3

 13. Procedura provere primenljivosti znanja i veština iz kurikuluma studijskih programa Q-SE.P4.4

 14. Procedura obaveštavanja zainteresovane javnosti o studijskim programima Q-SE.P4.5

 15. Procedura provere rada nastavnika saradnika Q-SE.P5.1

 16. Procedura donošenja plana izvođenja nastave Q-SE.P5.2

 17. Procedura praćenja i ocenjivanja kvaliteta nastave Q-SE.P5.3

 18. Procedura definisanja i primene korektivnih i preventivnih mera za unapređenje kvaliteta nastave Q-SE.P5.4

 19. Procedura utvrđivanja programa usavršavanja nastavnika i saradnika za poboljšanje kvaliteta nastavnog procesa Q-SE.P5.5

 20. Procedura sistematskog osmišljavanja, pripreme i realizacije naučno-istraživačkih i stručnih projekata Q-SE.P6.1

 21. Procedura sistematskog praćenja i ocenjivanja obima i kvaliteta naučno-istraživačkog i stručnog rada nastavnika i saradnika Q-SE.P6.2

 22. Procedura izdavačke delatnosti Q-SE.P6.3

 23. Procedura i uslovi za izbor nastavnika i saradnika Q-SE.P7.1 24. Procedura sistematskog praćenja, ocenjivanja i podsticanja naučne, istraživačke i pedagoške aktivnosti nastavnika i saradnika Q-SE.P7.2

 24. Procedura permanentne edukacije, usavršavanja i učešća na naučnim i stručnim skupovima nastavnika i saradnika Q-SE.P7.3

 25. Procedura obaveštavanja potencijalnih i upisanih studenata o Fakultetu i studijama Q-SE.P8.1

 26. Procedura selekcije i upisa studenata Q-SE.P8.2

 27. Procedura utvrđivanja i objavljivanja kriterijuma, pravila i postupaka ocenjivanja Q-SE.P8.3

 28. Procedura analize, ocene i unapređivanja metoda i kriterijuma ocenjivanja studenata Q-SE.P8.4

 29. Procedura korektivnih i preventivnih mera u slučaju nepravilnosti u ocenjivanju Q-SE.P8.5

 30. Procedura obezbeđivanja udžbenika i druge literature neophodne za realizaciju studijskih programa Q-SE.P9.1

 31. Procedura donošenja opšteg akta o udžbenicima Q-SE.P9.2

 32. Procedura sistematskog praćenja i ocenjivanja kvaliteta udžbenika i druge literature Q-SE.P9.3

 33. Procedura sistematskog praćenja, ocenjivanja i unapređivanja strukture i obima bibliotečkog fonda Q-SE.P9.4

 34. Procedura sistematskog praćenja, ocenjivanja i unapređivanja strukture i obima informatičkih resursa Q-SE.P9.5

 35. Procedura sistematskog praćenja, ocenjivanja i unapređivanja kompetentnosti i motivisanosti osoblja za podršku u biblioteci,  čitaonici i računarskom centru Q-SE.P9.6

 36. Procedura upoznavanja studenata sa načinom rada u biblioteci i računskom centru Q-SE.P9.7

 37. Procedura sistematskog praćenja, ocenjivanja i unapređivanja organizacije upravljanja Q-SE.P10.1

 38. Procedura zasnivanja radnog odnosa, napredovanja i usavršavanja nenastavnog osoblja Q-SE.P10.2

 39. Procedura obezbedjenja kvaliteta prostora i opreme Q-SE.P11.1

 40. Procedura obezbeđena kvaliteta finansiranja Q-SE.P12.1

 41. Procedura sistematsko učešće studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta Q-SE.P13.1

 42.  Procedura obezbeđivanja podataka potrebnih za upoređivanje sa stranim visokoškolskim ustanovama Q-SE.P14.1

 43. Procedura realizacije periodičnih samovrednovanja i provere sistema kvaliteta na fakultetu Q-SE.P14.2