Drop Down Menu

LABORATORIJA ZA EKOTOKSIKOLOGIJU

 

STATUS LABORATORIJE:

- Nastavna

- Istraživačka

- Laboratorija za pružanje usluga

 

2. Dr Danilo Popović, vanr. prof.

3. Dr Tatjana Golubović, docent

 

SPISAK USLUGA:

  • Uzorkovanje zemljišta i biljaka sa zagađenih i nezagađenih staništa,

  • Ispitivanje uticaja vazduha i zemljišta na ispravnost hrane i vode za piće,

  • Određivanje sadržaja PAH u zemljištu, sedimentu i vodi,

  • Prisustvo teških metala u zemljištu i biljkama zagađenih staništa,

  • Sadržaj teških metala u vodi za piće , i namirnicama biljnog i životinjskog porekla,

  • Upotreba zelenih biljaka kao fitoremedijatora teških metala u vodi i zemljištu,

  • Određivanje i uklanjanje fenola iz vode,

  • Određivanje antibiotika u krvi, mleku, mesu i jajima,

  • Određivanje farmaceutskih parametara: antibiotika i narkotičkih sredstava,

  • Određivanje alkaloida u biljkama