Drop Down Menu

CENTAR ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI

Centar za upravljanje rizikom u radnoj i životnoj sredini je organizaciona jedinica Fakulteta zaštite na radu, koji u svom radu koristi pečat, memorandum i tekući račun Fakulteta sa pozivom na broj Centra. Organizacionu strukturu Centra čine radnici Fakulteta zaštite na radu u Nišu i to osnivači centra i pristupni članovi koji na osnovu pisane izjave prihvataju da rade u Centru pod uslovima koje Centar propiše. Centrom rukovodi rukovodilac Centra, koga na predlog većine članova Centra imenuje dekan Fakulteta. Rukovodilac Centra u organizaciji i realizaciji delatnosti Centra sarađuje sa dekanom Fakulteta, rukovodiocem kolegijuma Centra, rukovodiocima laboratorija i Sekretarijatom Fakulteta.

Osnivači Centra su:

1. dr Nenad Živković,
2. dr Branislav Anđelković,
3. dr Miomir Stanković,
4. dr Žarko Janković,
5. dr Ljiljana Živković,
6. dr Goran Ristić

 

Pridruženi članovi:

dr Dušica Pešić, red. prof.

dr Momir Praščević, red. prof

dr Raos Miomir, red. prof.
dr Protić Milan, vanr. prof.
Aca Božilov, asistent
Predrag Stanković, saradnik

Milena Jovanović, asistent

Miena Medenica, asistent

Nikola Mišić, asistent

Marko Ličanin, asistent

 Centar obavlja i sprovodi:

 • Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko-tehnološkim naukama

 • Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodno-matematičkim naukama

 • Istraživanje i eksperimentalni razvoj u multidisciplinarnim naukama

 • Istraživanje i eksperimentalni razvoj u nepomenutim prirodnim naukama

 • Izradu baza podataka

 • Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa

 • Obrada podataka

 • Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

 • Konsalting poslovi

 • Prostorno planiranje

 • Ostale usluge reklame i propagande

 • Tehničko ispitivanje i analiza

 • Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mestu

 • Procena uticaja na životnu sredinu

 • Monitoring zagađivanja životne sredine

 • Prevencija i sanacija udesnih događaja

 • Zaštita na radu

 • Inovacija znanja - instruktivni seminari

DOKUMENTACIJA CENTRA ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM  U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI