Drop Down Menu

LABORATORIJA ZA MONITORING ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKU EFIKASNOST
 

STATUS LABORATORIJE:

- Nastavna

- Istraživačka

- Laboratorija za pružanje usluga

 

1. Dr Miomir Stanković, red. prof.

3. Dr Branislav Anđelković, red. prof.

4. Dr Suzana Savić, red. prof.

5. Dr Goran Ristić, vanr. prof.

6. Dr Mirjana Vidanović, vanr. prof.

7. Mr Milena Stanković, saradnik

8. Mr Milan Protić, asistent,

9. Predrag Stanković, asistent,

10. Dr Goran Janaćković, asistent,

11. Mr Violeta Aleksić, asistent

 

SPISAK USLUGA:
 

1. Monitoring:

    - Stanja radne i životne sredine

    - Vanrednih situacija (udesa, konflikata, kriza)

    - Korišćenja materijalnih i energetskih resursa

    - Izvora, strukture i reciklaže otpada

    - Stanja bezbednosti i zaštite u organizacijama

    - Kompetencije i kulture bezbednosti i zaštite u organizacijama

 

2. Akvizicija i obrada podataka za ocenu:

    - Profesionalnog rizika

    - Ekološkog rizika

    - Ekološke podobnosti procesa i proizvoda

    - Ekonomskih posledica ekološkog rizika

 

3. Energetska efikasnost

    - Ocena energetske efiksnosti procesa i sistema

    - Energetski adut

 

4. Ekspertiza, veštačenje kod udesa na:

    - Termoenergetskim postrojenjima i uređajima,

    - Sudovima pod pritiskom

    - Objektima i uređajima zahvaćenim požarom i eksplozijom

 

5. Izrada biznis planova, studija izvodljivosti i tehno-ekonomskih analiza