Drop Down Menu

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

Кандидати за упис у прву годину мастер академских студија на Факултету заштите на раду у Нишу у школској 2016/17. години попуњавају образац Пријава на конкурс за упис.

Кандидати приликом конкурисања подносе:

  • Пријаву на конкурс за упис (може се добити на шалтеру Студентске службе службе или преузети са интернет странице Факултета);

  • Доказ о уплати накнаде за учешће на конкурсу у износу од 7.000,00 динара на жиро рачун Факултета број 840-1747666-77, позив на број 205-21 (сврха уплате: учешће на конкурсу за упис на мастер академске студије) и оверене фотокопије следећих докумената:

    • Диплому о завршеним основним академским студијама обима 240 ЕСПБ бодова, односно диплому о завршеним основним студијама у трајању од четири године (осам семестара) по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, и уверење о свим положеним, односно признатим испитима, који припадају студијском програму за који је стечена диплома;

    • Извод из матичне књиге рођених, односно венчаних;

    • Доказ о укупној дужини студирања на одговарајућем степену студија.

Кандидат се у Пријави на конкурс за упис опредељује за студијски програм који жели да упише.

 

Приликом пријаве на конкурс за упис на студије сваки кандидат има могућност да конкурише максимално на три студијска програма, при чему мора да одреди приоритетан. Редослед (приоритет) програма на које конкурише одређује кандидат лично (програм под редним бројем 1 (један), програм под редним бројем 2 (два) и програм под редним бројем 3 (три). Након рангирања кандидата, кандидат који је стекао услов за упис може се уписати само на један студијски програм као буџетски студент.

Ако је кандидат стекао право уписа као буџетски студент на студијском програму под редним бројем 1 (један), биће рангиран само на ранг листи тог студијског програма.

Ако кандидат није стекао право уписа као буџетски студент на студијском програму под редним бројем 1, биће равноправно рангиран и у оквиру оног студијског програма који је навео под редним бројем 2 (два).

Ако кандидат није стекао право уписа као буџетски студент на студијским програмима под редним бројем 1 и 2, биће равноправно рангиран и у оквиру оног студијског програма који је навео под редним бројем 3 (три) .

 

 

 

Пријавни лист за мастер академске студије