Drop Down Menu

CENTAR ZA BEZBEDNOST TEHNIČKIH SISTEMA

Centar za bezbednost tehničkih sistema je organizaciona jedinica Fakulteta zaštite na radu, koji u svom radu koristi pečat, memorandum i tekući račun Fakulteta sa pozivom na broj Centra. Organizacionu strukturu Centra čine radnici Fakulteta zaštite na radu u Nišu i to osnivači centra i pristupni članovi koji na osnovu pisane izjave prihvataju da rade u Centru pod uslovima koje Centar propiše. Centrom rukovodi rukovodilac Centra, koga na predlog većine članova Centra imenuje dekan Fakulteta. Rukovodilac Centra u organizaciji i realizaciji delatnosti Centra sarađuje sa dekanom Fakulteta, rukovodiocem kolegijuma Centra, rukovodiocima laboratorija i Sekretarijatom Fakulteta.

Osnivači Centra su:

1. dr Petković Dejan
2. dr Krstić Dejan,
3. dr Krstić Ivan
4. dr Đorđević Amelija
5. mr Janjić Ivan,

6. mr Kulašević Dragan

 

Pristupni članovi:

 

1. dr Milan Blagojević, dipl. inž.el.

2. dr Aleksandra Ilić-Petković, dipl. prav.

3. dr Svet Cvetanović, dipl. inž. znr.

4. dr Darko Zigar, dipl. inž. zop.

5. dr Jelena Malenović-Nikolić, dipl. inž. znr.

6. Vladimir Stanković, dipl. inž. el.

7. Bojan Bjelić, dipl. inž. znr.

8. Dejan Ristić, dipl. inž. zop.
 

Lista poslova kojma se Centar bavi:

 • Obrazovanje odraslih i ostalo brazovanje

 • Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodno-matematičkim naukama 

 • Istraživanje i eksperimentalni razvoj u multidisciplinarnim anukama 

 • Istraživanje i razvoj u nepomenutim prirodnim naukama 

 • Izgradnja baza podataka 

 • Pružanje saveta u vezi sa kompjuterskom opremom 

 • Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa 

 • Obrada podataka 

 • Ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima 

 • Konsalting i menadžmenet poslovi 

 • Inženjering 

 • Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti 

 • Tehničko ispitivanje i analiza 

 • Proizvodnja kontrolnih i mernih instrumenata i aparata osim opreme za upravljanje u industrijskim procesima 

 • Izdavanje knjiga , brošura i drugih publikacija 

 • Ostale izdavačke delatnosti 

 • Ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem (unos u bazu podataka) 

 • Reprodukcija kompjuterskih medija 

 • Pregled i ispitivanje opreme za rad 

 • Pregled i ispitivanje uslova radne okoline 

 • Merenje elektrostatičkog i magnetskog polja 

 • Procena rizika od požara i eksplozija u industriji (drvna, tekstilna, gumarska i drugo) 

 • Merenje i ispitivanja sistema za zaštitu geo i atmosferskog elektriciteta (galvanska neprekidnost, gromobranske instalacije koje uključuju prihvatne sisteme, spustne vodove i uzemljivački sistem) 

 • Merenje komponenti elektromagnetnog polja ekstremno niskih i industrijskih učestanosti i procena rizika od uticaja EMP u elektroenergetskim postrojenjima 

 • Merenje komponenti EMP radio učestanosti i procena rizika od uticaja EMP na ljude 

 • Merenje u sistemu dvosmernih bezžičnih komunikacija i procena elektromagnetnog zagađenja životne okoline sa procenom rizika od uticaja EMP na ljude 

 • Merenja u bliskoj i srednjoj zoni zračenja radarskih postrojenja 

 • Procena rizika od uticaja EMP na ljude u urbanim i ruralnim sredinama 

 • Merenje i procena rizika od toplotnog IC zračenja 

 • Merenje i procena rizika od UV zračenja 

 • Merenje i procena rizika od optičkog zračenja 

 • Merenje i procena rizika od laserskog zračenja 

 • Procena rizika i poslovi u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu 

 • Ispitivanje hemisjkih štetnosti u radnoj i životnoj sredini 

 • Procena uticaja na životnu sredinu.

DOKUMENTACIJA CENTRA ZA BEZBEDNOST TEHNIČKIH SISTEMA