Drop Down Menu

 

 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ

 

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊОЈ ПРОВЕРИ

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА ПЕРИОД 2016-2019


 

   
2014 - 2016
 

СТАНДАРД 1 - Стратегија обезбеђења квалитета

СТАНДАРД 2 - Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета

СТАНДАРД 3 - Систем обезбеђења квалитета

СТАНДАРД 4 - Квалитет студијског програма

СТАНДАРД 5 - Квалитет наставног процеса

СТАНДАРД 6 - Квалитет научно-истраживачког и стручног рада

СТАНДАРД 7 - Квалитет настацника и сарадника

СТАНДАРД 8 - Квалитет студената

СТАНДАРД 9 - Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и
                       информатичких ресурса

СТАНДАРД 10 - Квалитет управљања високошколском
                         установом и квалитет ненаставне подршке

СТАНДАРД 11 - Квалитет простора и опреме

СТАНДАРД 12 - Финансирање

СТАНДАРД 13 - Улога студената у самовредновању и провери квалитета

СТАНДАРД 14 - Систематско праћење и периодична провера квалитета

2013

2007 - 2013.    

ДО 2007