Drop Down Menu

УПИС КАНДИДАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

Кандидат који је остварио право на упис подноси следећа документа:

  • Диплому о завршеним основним академским студијама обима 240 ЕСПБ бодова, односно диплому о завршеним основним студијама у трајању од четири године (осам семестара) по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, и уверење о свим положеним, односно признатим испитима, који припадају студијском програму за који је стечена диплома;

  • Извод из матичне књиге рођених, односно венчаних;

  • Индекс (добија се на шалтеру Студентске службе);

  • Два обрасца ШВ-20 (добијају се на шалтеру Студентске службе);

  • Две фотографије формата 3.5 х 4.5 cm (за индекс);

  • Семестрални лист са списком уписаних студијских обавеза из студијског програма;

  • Доказ о уплати за издавање индекса у износу од 500,00 динара на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу број 840-1747666-77, позив на број 205-24, сврха уплате: Издавање индекса;

  • Доказ о уплати за два ШВ-20 обрасца у износу од 200,00 динара на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу број 840-1747666-77, позив на број 205-25, сврха уплате: Издавање образаца за упис;

  • Доказ о семестралној уплати за школску 2016/2017. годину у износу од 1.400,00 динара на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу број 840-1747666-77, позив на број 555 (прималац: Студентски парламент Факултета заштите на раду у Нишу).

  • Доказ о уплати школарине (само за самофинансирајуће студенте) на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу број 840-1747666-77, позив на број 205-20 (сврха уплате: Школарина за 2016/2017. годину).

Самофинансирајући студент приликом уписа потписује уговор са Факултетом о висини и роковима уплате школарине.

Висина школарине за самофинасирајуће студенте држављане Србије износи 72.000,00 динара (60 ЕСПБ) и може се уплатити у више рата.

Висина школарине за студенте стране држављане износи 1.500,00 евра и може се уплатити у више рата.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу у одговарајућем конкурсном року, не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на Коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

Факултет приликом уписа издаје кандидату индекс којим се доказује статус студента.