Drop Down Menu

Polazeći od Politike i Strategije obezbeđenja i kontinuiranog unapređenja kvaliteta Fakulteta zaštite na radu u Nišu, a na osnovu standarda (načina) obezbeđenja i kontinuiranog unapređenja kvaliteta, defisani su postupci – procedure obezbeđenja i kontinuiranog unapređenja kvaliteta.

Postupci - procedure za obezbeđenje i kontinuirano unapređenje kvaliteta se utvrđuju posebno za svaku oblast obezbeđenja i kontinuiranog unapređenja kvaliteta i njima se na detaljan način uređuje postupanje subjekata u sistemu obezbeđenja i kontinuiranog unapređenja kvaliteta Fakulteta zaštite na radu u Nišu.

U nastavku je, prema redosledu iz Standarda obezbeđenja kvaliteta, dat pregled postupaka – procedura obezbeđenja i kontinuiranog unapređenja kvaliteta Fakulteta zaštite na radu u Nišu:

Procedure obezbedjenja kvaliteta

 

U nastavku je, prema redosledu iz Standarda obezbeđenja kvaliteta, dat pregled postupaka – procedura obezbeđenja i kontinuiranog unapređenja kvaliteta Fakulteta zaštite na radu u Nišu:

1.           Procedura donošenja, periodičnog preispitivanja i kontinuiranog unapređenja Strategije obezbeđenja kvaliteta

2.           Procedura donošenja, periodičnog preispitivanja i kontinuiranog unapređenja standarda za obezbeđenje kvaliteta

3.           Procedura donošenja, periodičnog preispitivanja i kontinuiranog unapređenja procedura za obezbeđenje kvaliteta

4.           Subjekti, poslovi i zadaci obezbeđenja i unapređenja kvaliteta

5.           Procedura za odobravanje, praćenje i kontrolu studijskih programa

6.           Procedura prikupljanja informacija o studijskom programu od eksternih zainteresovanih strana

7.           Procedura neprekidnog osavremenjivanja sadržaja kurikuluma studijskih programa

8.           Procedura provere primenljivosti znanja i veština iz kurikuluma studijskih programa

9.           Procedura obaveštavanja zainteresovane javnosti o studijskim programima

10.       Procedura provere rada nastavnika saradnika

11.       Procedura donošenja plana izvođenja nastave

16.       Procedura praćenja i ocenjivanja kvaliteta nastave

17.       Procedura definisanja i primene korektivnih i preventivnih mera za unapređenje kvaliteta nastave

18.       Procedura utvrđivanja programa usavršavanja nastavnika i saradnika za poboljšanje kvaliteta nastavnog procesa

19.       Procedura sistematskog osmišljavanja, pripreme i realizacije  naučnoistraživačkih i stručnih projekata

20.       Procedura sistematskog praćenja i ocenjivanja obima i kvaliteta naučnoistraživačkog i stručnog rada nastavnika i saradnika

23.       Procedura izdavačke delatnosti

24.       Procedura i uslovi za izbor nastavnika i saradnika

25.       Procedura sistematskog praćenja, ocenjivanja i podsticanja naučne, istraživačke i pedagoške aktivnosti nastavnika i saradnika

26.       Procedura permanentne edukacije, usavršavanja i učešća na naučnim i stručnim skupovima nastavnika i saradnika

27.       Procedura obaveštavanja potencijalnih i upisanih studenata o Fakultetu i studijama

28.       Procedura selekcije i upisa studenata

29.       Procedura utvrđivanja i objavljivanja kriterijuma, pravila i postupaka ocenjivanja

30.       Procedura analize, ocene i unapređivanja metoda i kriterijuma ocenjivanja studenata

31.       Procedura korektivnih i preventivnih mera u slučaju nepravilnosti u ocenjivanju

32.       Procedura obezbeđivanja udžbenika i druge literature neophodne za realizaciju studijskih programa

33.       Procedura donošenja opšteg akta o udžbenicima

34.       Procedura sistematskog praćenja i ocenjivanja kvaliteta udžbenika i druge literature

35.       Procedura sistematskog praćenja, ocenjivanja i unapređivanja strukture i obima bibliotečkog fonda

36.       Procedura sistematskog praćenja, ocenjivanja i unapređivanja strukture i obima informatičkih resursa

37.       Procedura sistematskog praćenja, ocenjivanja i unapređivanja kompetentnosti i motivisanosti osoblja za podršku u biblioteci,   
       
čitaonici i računarskom centru

38.       Procedura upoznavanja studenata sa načinom rada u biblioteci i računskom centru

39.       Procedura sistematskog praćenja, ocenjivanja i unapređivanja organizacije upravljanja

40.       Procedura zasnivanja radnog odnosa, napredovanja i usavršavanja nenastavnog osoblja

43.       Procedura obezbedjenja kvaliteta prostora i opreme

44.       Procedura obezbeđena kvaliteta finansiranja

45.       Procedura sistematsko učešće studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta

46.       Procedura obezbeđivanja podataka potrebnih za upoređivanje sa stranim visokoškolskim ustanovama

47.       Procedura realizacije periodičnih samovrednovanja i provere sistema kvaliteta na fakultetu

 

Svaka od procedura sadrži sledeće elemente i delove:

SVRHA I PODRUČJE PRIMENE

ODGOVORNOST I OVLAŠĆENjA

OZNAKE, SKRAĆENICE I DEFINICIJE

VEZE SA DRUGIM DOKUMENTIMA

OPIS AKTIVNOSTI

UPUTSTVA I ZAPISI

PRILOZI

Fakultet zaštite na radu u Nišu periodično će preispitivati i stalno unapređivati postupke - procedure za obezbeđenje i kontinuirano unapređenje sistema kvaliteta.

Fakultet zaštite na radu u Nišu će postupke - procedure za obezbeđenje i kontinuirano unapređenje kvaliteta učiniti dostupnim nastavnicima, saradnicima i studentima, a ovaj pregled postupaka - procedura se nalazi i na internet stranici Fakulteta.